ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՆ ՎԱՆՔԵՐ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ ՍՈՒՐԲ ԵՐԿՐԻՆ ՄԷՋ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Էս-Սալթը ստուգիւ խիստ հին լաղաք մ՚է. բայց իր նոյնացումը տեղի տուած է ծանր վէճերու: Եւսեբիոս կ՚ըսէ թէ Ռամովդ` «քաղաք նուիրական եւ ասապտանարան Գադ ցեղին, Փիլատելփիոյ արեւմուտքը 15 մղոն հեռի աւան մ՚է» (Տե'ս Onomasticon): Պատմիչը առանց ո'եւէ տարակուսի Ռամովդը ցոյց կու տայ Գաղաադի մէջ . Թագ. ԻԲ. 3), կամ Գաղաադի Մասփան (Դատ. ԺԱ. 29) մինչեւ Էս-Սալթ` որ 24 քիլոմէթր հեռի է Ամմանէն դէպ ի արեւմուտք - հիւսիս - արեւմուտք: Բայց այս նոյնացումը սխալ է, վասն զի աստուածաշնչական բոլոր տուիքներուն համաձայն, Գաղաադի Ռա մովդը կը գտնուի հիւսիսային կողմը Յոբովկի, Նահր էլ Զերքայի եւ նոյն իսկ Մահանայիմի` Հէրպէդ էլ Մահնէհի հիւսիսը:
       Էս - Սալաթ անունը կը ծագի լատին saltus բառէն որ կը նշանակէ անտառ. իսկ յոյները կ՚ըսեն անոր Salton Hieraticon, որ կը նշանակէ նուիրական Սալթը: Գէորգ Կիպրացին որ կը յիշատակէ զայն այս անուամբ, կը դնէ զայն Գ. Պաղեստինի մէջ: Մի եւ նոյն հեղինակը այս քաղաքը կ՚անուանէ "Salton Bataneos Արաբիոյ մէջ»: Արդ, Էս- Սալթի արեւմտեան կողմը վեց քիլոմէթր հեռի տակաւին կը գտնուի Khirbet Bataneh` զոր կը նոյնացնեն Betonium աստուածաշնչական քաղաքին հետ (Յես. ԺԳ. 26):
       Խիստ հաւանական է որ Salton հին Gadara քաղաքն է զոր Յովսեպոս կը յիշէ իբր քաղաք Արաբիոյ: Ուրիշ հատուածի մը մէջ ան ցոյց կու տայ թէ Nimrimէն շատ հեռի չէ: Պտղոմէոս ալ կը յիշէ Gadare քաղաք մը Սկիւթուպոլսի եւ Պելլայի հետ, որ հրեայ պատմիչին յիշածին տարբեր քաղաք մը չի կրնար ըլլալ: Սակայն եւ այնպէս Gadara անունը կը թուի թէ պահուած է քաղաքին հարաւային կողմը Ain Djadour ըսուած աղբիւրին անունով:
       Salton Hieraticon Պոսրայի քորեպատկոպոսական քաղաք մ՚էր յիշատակարանի մը համաձայն, կամ Բետրայի` ըստ տարբեր յիշատակարանի: Խաչակրաց ժամանակն Պաղտին Ա տարեկան տուրքեր հաւաքեց Աճլունի լեռներէն եւ «Սալթի շրջականերէն»: Հաւանական է որ Ֆրանկները նորոգեցին միջնաբերդը որուն ակերակը կը տեսնուի հիւսիսային - արեւելք: Ենթաշինուածներու մեծ յօրինուածքը ցոյց կու տայ հռովմէական կամ բիւզանդական ծագում մը: Միւս կողմէն արաբ հեղինակները մեզ կը սորվեցնեն թէ 1260ին Մոնկոլներու կողմէն միջնաբերդը քանդուած եւ 1266ին Պիպարբի կողմէն վերաշինուած է: 1840ին Իպրահիմ փաշան օդը հանեց զայն:
       Քաղաքը ամփիթատրոնի ձեւով կը տարածուի իրար միացող երկու բլուրներու վրայ: Ի սկզբան ան կը գտնուէր միջնաբերդի աւերակներուն հիւսիսային զառիվայրին վրայ. ժողովրդեան աճումով նոր թաղեր կազմուեցան հարաւ - արեկմուտքի կողմի հակառակ զառիվայրին վրայ: Քաղաքը աջ ու ձախ ունի արգասաբեր հովիտներ գեղեցիկ այգիներով եւ պարտէզներով: Բնակիչներն են իսլամ, յոյն եւ լատին. վերջիններս ունին եկեղեցի եւ դպրոց: Իսլամ եւ քրիստոնեայ իրենց լեզունին, բարքերուն եւ սովորութեանց մէջ պահպանած են շատ կապեր թափառաշրջիկ ցեղերու յատուկ:
       Էս - Սալթի գինին ընտիր է եւ չամիչները համբաւաւոր: Հոն շատ կը մշակեն աղտորը (sumac) զոր խաղախորդութեան համար կ՚արտածեն: Այս քաղաքին փոքր ճարտարարուեստին կը միանայ շահագործութիւնը ֆաս ֆադային կաւիճի` զոր Blankanhorn գտած է Sirouի սարահարթին վրայ, դէպ ի արեւելք: Անգղիական ընկերութիւն մը փորձեց շահագործել այս հանքերը. բայց յետոյ հրաժարեցաւ անկէ` շահաւոր չտնելով զայն: Կանոնաւոր ճանապարհներ շինուած են Սալթէն Ամման (Meistermann, Guide du Nil au Jourdain, էջ 314-6):
       1321ին Ապուլ - Ֆէտա արաբ պատմագիրն ալ տեղեկութիւններ ունի Սալթի վրայ: