Շիրակ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ

1. Որչափ ինչ գտանեմ արձանագրութիւնս` զամենայն կամիմ մուծանել ՚ի Տեղագրութիւնս, որոյ եւ պատուականագոյն մասն համարիմ. զի եւ առաւել անեղծք եւ անայլայլակք մնան սոքա քան զշինուածս. ըղձալի էր ճշգրտել եւ զսոսին լուսատպութեամբ, որպիսիք չեն եւ իսկաձեւքն ընծայեալք ՚ի գրիս. (զոր օրինակ թիւք 15, 16, 41 եւ այլն, պատկերաց), այլ նմանահանեալք են ՚ի Քէսդնէրայ: Յառաջ քան զսա Լոդդէն տը Լաւալ Փռանկ` ընդ այլոց հին քաղաքաց եւ զԱնւոյ  եւ զայլոց ինչ տեղեաց երկրիս մերոյ հանեալ էր զձեւ արձանաց, իւրահնար թղթազանդ նիւթով, այլ ոչ գիտեմ զի' եղեւ եւ ուր մնաց, հանդերձ տեղագրութեամբ իւրով ՚ի Մեծ եւ ՚ի Փոքր Հայս: Պրոսէ ասէ հրատարակեալ իբրեւ 50 արձանագիրս ՚ի Քէսդնէրայ նմանահանեալս` ՚ի Կաւկաս ռուս օրագրի 1853 տարւոյ (՚ի Թիւս 18-21), զոր իմ չէ տեսեալ, բաց ՚ի սակաւուց որ ՚ի գիրս նորին զԱւերակաց Անւոյ: Բաղդատելով զգաղափարեալսն ՚ի զանազանից` ընտրեալ եմ զըթերցուածսն, անփոփոխ պահելով իսպառ զբնագիրն հանդերձ սխալանօք, հազիւ ուրեք յաւելեալ կէտս յորոշումն իմաստից: Ի մատենկանս յայսմիկ 300 արձանագրութիւնք են հաւաքեալ. այլ զի՞նչ է այդ առ մայրաքաղաքն Անի եւ առ ողջոյն Շիրակ: Առ չընդհատել  յերկար զիմաստ տեղագրութեանս, ոչ սակաւս յարձանացն` մանաւանդ զխանգարսն` ՚ի ստորեւ իջից կարգեցի ՚ի ծանօթութիւն: - Վաւերականք ցանկալիք են եւ դրամք քաղաքաց կամ տերանց նոցին, այլ ցարդ ոչ յայտնեցաւ Շահանշահից Անւոյ եւ ոչ մի դրամ. իսկ Յունաց եւ այլազգեաց ոչ սակաւ գտանին ՚ի պեղածսն. յիշեալ եմ ՚ի կարգին (յէջ 103) զՃէլայիրեանցն` ՚ի սմին իսկ յԱնի քաղաքի հատեալս:

2. Դիւրաւ սպրդին սխալանլ եւ ՚ի գիրս եւ ՚ի տարակայութիւնս տեղեաց կամ գիւղից: Զչորեքծագեան կողմանս նշանակեմ յաճախ մէն մի տառիւ. որպէս, Ել. - արեւելեան. Մ. - արեւմտեան. Հ. կամ Հս. - հիւսիս. Հր. - հարաւ: Հեռաւորութիւնք ՚ի հասարակի բացատրին մղոնաւ, որ է աշխարհագրականն, կամ 1/60 աստիճանի, եւ 1854 Չ. իսկ տառս այս Չ նշանակէ Չափն, այսինքն Մեդր Փռանկաց. ըստ այսմ եւ բարձրութիւնք ուրեք Չափաւ, եւ ուրեք ոտնաչափիւ նշանակին. եւ Ոտնդ` բարիզեանն է, որ է 0, 32484 Չափու միոյ, եւ փոխադրաբար` Չափն է 3 ոտք եւ 1/12 ոտին: Յիշեալն ուրեք փարսախ է` 2 1/2 մղոն:

3. Մտաւորական իմն լուսատպութիւնս համարելով զստորագրութիւնս ականատեսից վայրացն` մերթ ամբողջ եւ մերթ քաղուածոյ թարգմանութեամբ` կարգեցի ՚ի տեղագրիս, յաւելեալ եւ զբնագիրսն. եւ այս, մի` զի ճշգրտագոյն եւս ծանիցին  միտք հեղինակացն. եւ երկրորդ, զի շատք ՚ի մատենից նոցին դժուարագիւտք են` հաճոյագոյն ընծային բանասիրաց, այլ եւ անհայագէտ հետաքննից, որոց եւ պատառիկք յարգոյք են: Զնշանակեալսն համառօտիւ ՚ի ստորոտս իջից` զանուանս եւ զգործս այցելուաց Անւոյ` կարգեցից եւ աստանօր. որոց առաջին համազգի մեր,


Bedig Petr. Cehil-Sutun (Historiae Persarum), 1678, Vienn.

Tavernier J. B. Les six Voyages, 1676. Paris, 3 vol.

Tournefort (Piton de). Relation d'un Voyage du Levant. 1717, Lyon, 3 vol.

Gemeli-Careri. Giro del Mondo. 1693-1698, Napoli, 6 vol.

Ker Porter. Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia, etc., 1822, London, 2 vol.

Wilbraham. Transcaucasian Provinces of Russia. 1834, London

Abbot Keith. Notes of a Tour in Armenia in 1837 (XII Vol. Journal of the R. Geographical Society. London).

Boré Eug è ne. Aspect des Ruines d'Ani (Mémoire dans le Correspondant, Revue mensuel, Tome I. er, p. 288), 1843

Hamilton W. Researches in Asia Minor, Pontus, Armenia, etc. 1842, London.

Koch Karl. Reise durch Russland nach dem Kaukasischen Isthmus in den Jahren 1836-1938. 1842, Stuttgard, 2 vol.

Greagh J. Armeniens, Koords, and Turks. 1880, London, 2 vol.

Fonton (Félix de). La Russie dans l'Asie Mineure. 1840, Paris.

Texier Charles. Description de l'Arménie, la Perse, et la Mésopotamie. 1843, 3 vol. in f. 0