Շիրակ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

2. ԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ՇԱՐԱՅԻ։ ՏԵԱՐՔ ՇԻՐԱԿԱՅ։ ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆՔ։ - ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՔ։- ԵՐԿՈՒ ԲԱԺԻՆՔ ՇԻՐԱԿԱՅ

Քաջայարմար առասպել Շարայի առաջնորդէ մեզ ՚ի պատմական ծանօթութիւն գաւառիս, որ ` որպէս ՚ի վաղնջուց հռչակեցաւ առ մերայինս, յայտ է թէ վաղագոյն եւ բնակեցաւ եւ մշակեցաւ, զի լիցի ՚ի դադար եւ ՚ի դարման յոլովածին նահապետի, որոյ անուն արդարեւ եւ ըստ պարսիկ լեզուի տայ նշանակ իմն որկորստութեան [1]: Ընդ արգաւանդութեանն յայտ առնէ աւանդութիւնդ եւ բազմադնակ լինել գաւառին անդստին ՚ի կանուխ ժամանակաց, այլ ՚ի հին պատմութիւնս ոչ Շիրակացի եւ ոչ այլ տոհմ յիշի անդ, կամ, զի որպէս Վանանդ ՚ի Բասեանց ազգէ բնակեալ էր, եւ սա նոցին կամ այլոյ հզօրագունի տոհմի էր կալուած, եւ կամ զի մերձաւոր գոլով ոստանին Հայոց ` մասն մի սեփական արքունի Այրարատեան նահանգին համարէր, վասն որոյ եւ տիրաբար պարգեւեաց զայն արքայն Տրդատ ` Կամսարայ, որդւոյ Պերողամատի Կարենեանն Պահլաւի, « որպէս ազգականի իւրում եւ մտերիմ հարազատի » [2], յորժամ ընկալաւ զնա ՚ի ջրոյ մկրտութեանն որ ՚ի ձեռն Ս. Լուսաւորչին. եւ ՚ի մեռանել նորա յետ ութ աւուրց, ժառանգեցոյց զերկիրն ` հանդերձ հարաւային սահմանակցաւն Երասխաձորով, որդւոյ նորա երիցու Արշաւրի, յորմէ եւ կոչեցաւ ձորն այն Արշարունիք. այլ Շիրակայ անուն անփոփոխ մնաց, եւ պայազատքն Կամսարականք ` նախաբար յանուն սորա կոչէին Տեարք Շիրակայ, եւ ապա Արշարունեաց: Յառաջ քան զսոսա ` առ մի նուագ եւեթ գտանեմ զյիշատակ գաւառիս [3], յելս Ա դարու առ Բ Արտաշիսիւ. առ որով Վիրք ` որպէս ՚ի Վանանդ ` եւ այսր ՚ի Շիրակ ասպատակ սփռեցին, եւ Այրաքաջն Սմբատ Բագրատունի սպարապետ Հայոց վանեաց զնոսին: - Վասն վաղնջուց տոհմակցութեան ընդ արքայազարմ Արշակունեաց ` քան զյոլովս ՚ի տոհմից նախապատիւ եղեն Կամսարականք, թէ եւ յետինք ժամանակաւ. եւ ոչ միայն նախապատիւք, այլ եւ բնաւից նախադասք, ըստ վկայութեան Խորենացւոյ, որ զԱրշաւրէ Ա, յաւուրս Խոսրովու որդւոյն Տրդատայ, եթէ էր « Գլխաւոր եւ յոյժ պատուական ` յետ արքայի » [4]: Այլ եւ յետ դարու միոյ ` ըստ Գահնամակին Ս. Սահակայ զ ' ԺԲ գահն ունին [5]. եւ ՚ի Զօրաբաժնի ազգային բանակին ` անընդմէջ յետ Գուգարաց բդեշխին դասին, ( ՚ի Հիւսիսային գնդին ), 600 զօրականս տալով, որ թուով ` ոչ հաւասարի այլոց մեծամեծ տոհմից, եւ յայտ առնէ զնոր ծագումն տոհմին, այլ պատուով եւ ճոխութեամբ միշտ ընդ ձեռերէց իշխանս են տեարք Շիրակայ, եւ որպէս թուի ` առ առաջնով իւրեանց Արշարաւ շինեցին ( ընդ այլ երեւելի տոհմս ) եւ ինքեանք վանս մի յԵրուսաղէմ, Բատին անուանեալ: - Այս Արշաւիր խնամակալ կարգեցաւ յամի 351 մանկանն Արտուազդայ ` որդւոյ Վաչէի Մամիկոնոյ, Հայոց սպարապետի, անկելոյ ՚ի մարտի. նոյն ինքն առաքեցաւ ընդ այլոց գլխաւորաց զուղարկաւոր Մեծին Ներսիսի ձեռնադրութեան ` ՚ի Կեսարիա: Եղբայր նորա Ներսէհ ( Ա ) առաջնորդ եկաց նախարարացն ապստամբելոց յԲ Արշակայ, որ կամէր վրացի գնդաւ նուաճել զնոսա. « եւ հզօր մարտի եղելոյ ` բազումք յերկաքանչիւր կողմանցն անկան » [6]. մինչեւ միջնորդութեամբ Ս. Ներսիսի եկին ՚ի հաշտութիւն. այլ Արշակայ քինաթաքոյց եղեալ, ՚ի հեռանալ հայրապետին ` ստեաց ուխտին, ագահելով կալուածոց նոցին, եւ ՚ի վրէժ գործոյ Ներսեհի, առաւել քան զայլ նախարարաց ` « զազգսն Կամսարականաց բառնայր ՚ի միջոյ եւ կոչեալ առ ինքն ՚ի լքեալ արքունիսն Արմաւիր, իբր զազգական իւր ` ՚ի պատճառս պատուոյ մեծարանաց, միահաղոյն զարս եւ զկանայս հանդերձ մանկամբք հրամայեաց կոտորել. եւ ոչ ոք ՚ի նոցանէ ապրեցաւ, բայց Սպանդարատ որդի Արշաւրի. քանզի ունէր երկրորդ կին արշակունի, ( զԱրշանոյշ, այսպէս պատուեալ գոլով ) իբր տրտունջ զհօրեղբօրէն իւրմէ եղեալ զՆերսեհէ ». եւ բնակէր ՚ի ժառանգութեան Արշակունեաց ՚ի կողմանս Տարօնոյ եւ Հաշտենից. « այլ լուեալ զբօթն ` հանդերձ որդւովքն Շաւարշաւ եւ Գազաւոնի եւ բոլոր ընտանեօք ` գնաց փախստական ՚ի Յոյնս » [7]: Յայնժամ Արշակ առանց ակնառութեան գրաւեաց յարքունիս զկալուածս Կամսարականաց, եւ յաւէտ զԱրտագերս ամրոց: Ի բաժանել թագաւորութեանն Հայոց յերկուս, Կամսարականք ապրեալք ` առաջնորդք կային բանակի իշխողին յունական մասինն, այսինքն է Արշակայ Գ. եւ ՚ի գնել սորա մարտ ընդ պարսկաահայոցն Խոսրովայ Գ, եւ ՚ի պարտիլ, « այն որ ահագին նահատակութիւնս ցուցեալ Գազաւոնի որդւոյ Սպանդարատայ, բազում անգամ դարձեալ յարձակմամբ ` ցրուէ զհետամուտսն, եւ տայր պարապ ժամ գնալոյ Արշակայ ». եւ յետ մահուան թագաւորին « առաջնորդէր նախարարաց այնր կողման ` քաջն Գազաւոնի », Կոմէս պատուանուամբ մեծարեալ ՚ի կայսերէ [8]. այլ յետ սակաւուց համախոհիւք իւրովք գրեաց առ Խոսրով ` դառնալ առ նա, խնդրելով զյիշաչարութիւն եւ զհայրենի ժառանգութիւնն. զոր բազում յօժարութեամբ ընկալաւ Խոսրով, եւ խոստացաւ ` վասն մայրենի ազգականութեանն ` գրել եւ զնա Արշակունի. եւ աստի թուի գաւառի նոցա Երասխաձորոյ ` անխտիր կոչիլ Արշարունիք եւ Արշակունիք: Երախտագէտք արքայաշուք մեծարանացն, ՚ի գերութեան Խոսրովու ` հաւատարմութեամբ հնարեցան երկոքին եղբարքն Շաւարշ եւ Գազաւոն թափել զնա ՚ի Պարսից, « եւ ոչ աջողեցան, ՚ի պարաւանդելոյ ոտից նորա ՚ի շղթայս. եւ հզօր մարտի եղելոյ ` սպանաւ Շաւարշ ». իսկ զԳազաւոն ` ընդ թագաւորին վարեցին ՚ի Պարսս, « կասկածեալ յառնն քաջութենէ. եւ զտուն հրամայէ ( թագաւորն Պարսից ) ունել յարքունիս, նոյնպէս եւ զեղբօր նորա Շաւարշայ » [9]: Յայնմ տարաշխարհիկ գերութեան եւ յԱնյուշն բերդի ` մեռաւ արժանայիշատակն եւ տիրասէր այր, քաջն Գազաւոն. իսկ որդի նորա Հրահատ հանեալ ՚ի բերդէն առաքեցաւ ՚ի գործ մարտի ՚ի Սագաստան. ուստի ` խնդրեաց դարձուցանել զնա Խոսրով ` ՚ի կրկնում թագաւորութեանն իւրում. այլ ոչ բաւեաց տեսանել, մահուն ՚ի վերայ հասանելով ` յառաջ քան զդարձն Հրահատայ: - Սորա թերեւս որդի է [10] Հրաշալի մակակոչեալ Կամսարականն այն Արշաւրի քաջն, փեսայն, սիրելին եւ մտերիմն գործակից Մեծին Վարդանայ, որ բազում տրութիւնս եցոյց յառաջ եւ ՚ի մեծի ճակատամարտին, յորում դարձեալ անմեկին ՚ի նմանէ եւ նիզակակից կայր ՚ի նորին սեփական վերջապահ գնդի. եւ միայն մահուամբ նորին անջատէր. եւ կամաւորապէս գնայր տարագիր ՚ի Պարսս, բերան ամենայն կապելոց նախարարացն կալով ՚ի չքմեղս եւ ՚ի դատապարտութիւն Վասակայ: Յիշին ընդ նմա առաքինիսն ՚ի նմին Կամսարական տոհմէ ` Թաթուլ, Վարձ, Ներսէհ, եւ Աշոտ [11]: Նոյն Արշաւիր յետ նահատակութեան Սրբոց Ղեւոնդեանց, ջերմ խնդրով ( հարցեալ զերանելի Խուժիկն եւ լուեալ ՚ի նմանէ ) « պատմեաց մեզ զքօսս իւրանաքչիւր ուրուք եւ զվախճան սրբոցն ». եւ « յամենայն ժամու, ասէ Փարպեցին, ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի այն էր նորա հոգւոյն կերակուր եւ որոճումն քաղցր. զոր ասէր եւ ընդ գուբողայս սաղմոսին միաբանեալ ` պատմէր անձանձրոյթ հանապազ »: Խոհական զգօնութիւն նորին ամոքեաց զսիրտ վերակացուին Պարսից, որում հաւատացեալ էր Պերոզի զնախարարեանն, եւ դիւրեաց սոցա, եւ յետ երկար ամաց արգելանացն դարձոյց ՚ի հայրենիսն. ուր խաղաղութեամբ հանգեաւ Արշաւիր երանելին, որպէս միշտ անուանէ զնա ժամանակակից Պատմիչն Ղազար, եւ արդարեւ բազում դրուատեաց ճանաչի արժանաւոր, որպէս առաջին արդիւնական այր ՚ի Հայս ` յանիշխանութեանն ժամանակի, յետ Վարդանայ եւ նախ քան զՄամիկոնեանն Վահան: Եւ որպէս նա առաջնոյն, եւ որդիք իւր Ներսէհ, Հրահատ եւ Սահակ ` ( կամ Վահան ) երկրորդիս այսմ Մամիկոնենի եղեն յամենայնի մտերիմք, սրտակիցք եւ բազկակիցք, եւ անբաւ տրութիւնս քաջութեան ցուցեալ, գրեաթէ միայնակ մենամարտելով ընդ բազմութեան պարսակական գնդից ` ամս ոչ սակաւս, ժուժկալեալ եւ գերութեան կանանց իւրեանց, հասին ընդ նմին բարեբաղդ յաջողութեան, ազատութեան եկեղեցւոյ եւ հայրենի ժառանգութեան. որպէս ոճով եւ մանրամասն պատմէ ականատեսն Փարպեցի, առ որ առաքեմք զսիրողս այսպիսեաց յիշատակաց: Եւ ՚ի սմանէ եւ ՚ի մնացորդաց բանից յետագայ պատմչաց ` հաւաստի տեսանեմք յայն ժամանակս եւ զկնի, զերկոսին զայսոսիկ տոհմս ` զՄամիկոնեան եւ զԿամսարական ` լինել յառաջադէմս քան զբնաւ Հայաստանեայս, յոր եւ առաւել սերտէին ազգախառնութեամբք [12]. Ճենազնեայցն զառաջնութիւն ունելով եւ զձեռներիցութիւն ՚ի Ե եւ Զ դարս, Պահլաւեանցս ` զերկրորդութիւն. այլ յ՚Է ին զսոսա ( Կամսարականս ) գտանեմք յառաջնութեան, եւ նուազեալ զՄամիկոնսն: Պատճառք մի եւս փայլման Կամսարականացդ ` էր պատուիլն ՚ի դրանէ կայսերաց, անդստին ՚ի ժամանակաց Գազաւոնի, կոմսութեան չքով, ՚ի վերայ որոյ յաւելուածով ` պայազատք նոցին կոչեցան Ապոհիւպատք [13] եւ Պատրիկք. զի որպէս հարք նոցա ՚ի դրան Պարսից, եւ սոքա ՚ի Կայսերն ` բազում սպասս հարին, եւ ՚ի հեռաւոր աշխարհս առաքինացան ՚ի պատերազմունս: - Ոչ գիտեմ, վերոյիշեա՞լն Հրահատ որդի Արշաւրի ` եթէ այլ ոք է որ ՚ի տապանագրին կոչի Պատրիկ, եւ որդի նորա Արտաւազդ Ապիհիւպատ Պատրիկ: Հրահատն Արշաւրեան երեւի յետ մահուան երիցու եղբօր իւրոյ Ներսեհի ` կալեալ զտանուտէրական բարձն. իսկ երիցագոյն եղբայր նոցա Սահակ [14] որ կարծի կոչեցեալն Վահան ՚ի Փարպեցւոյ [15], թուի այլ ինչ պատիւ եւ իշխանութիւն ունել, զի ոչ կոչի Տէր Շիրակայ եւ Արշարունեաց ` որպէս զկրսերն: Սոցա ազգաբանութիւն մի ըստ միոջէ ճշդիւ գտակաւ ոչ յայտնի, այլ գրեաթէ ցիններորդ դար ոչ պակասեն ՚ի գիրս պայազատք տոհմին: Պռոկոպիոս [16] յիշէ եւ յամի 530 զերեսին եղբարս Հրահատ, Ներսեհ եւ Սահակ, որք կայսերական գնդաւ մարտ մղէին ՚ի Փառանգ, ՚ի կողմանս Սպերոյ արեւմտեան գաւառի Բարձր-Հայոց, եւ թափէին զոսկհանսն ՚ի Պարսից: Նոյնք յիշատակին եւ յամս 547 - 549 ՚ի պատերազմունս Իտալիոյ ընդ Տոտիլասայ. յորմէ եւ գերի վարեալ սպանաւ Սահակ: Ընդ սոսին յիշի եւ Համազասպ քեռորդի Սիմէոնի զօրապետի Յունաց, եւ է անշուշտ որդի միոյ յերեցուն եղբարցն. քանզի եւ առ մեզ յիշի ( առանց թուականի ) Համազասպ ոմն Կամսարական Պահլաւունի, որոյ երթեալ յԵրուսաղէմ յուխտ, եւ շրջեալ ՚ի տնօրինականսն, թափեալ էր ՚ի ձեռաց պատրիարքացն Երուսաղեմի ` զվանորայսն Հայոց:

Անանիա Շիրակացի գրէ յառեղծուածսն. « Ի ժամանակի ապստամբութեանն Հայոց ՚ի Պարսից ( յամի 571), եւ սպանանելոյն կամսարականին Զուրակաց զՍուրէն », եւ ցուցանէ դարձեալ գործակից Մամիկոնենից զԿամսարականս, քանզի այլ պատմիչք ` Վարդանայ Մամիկոնենի ասեն սպանեալ զմարզպանն զայն: Ի սոցին զարմէ թուի եւ Ներսէս կուսակալն Դարայի ՚ի Միջագետս յելս Զ - ին եւ ՚ի սկիզբն Է դարու [17]: Յետ սորա յամին 636 Տէր Շիրակայ եւ Արշարունեաց ` արձանագրի [18] Ներսէհ, եւ սակաւ ամօք զկնի (652) առանց անուան յիշին ( ՚ի Սեբիոսէ Պատմըչէ ) Շիրակացի իշխանք ` ընդ այլոց երթեալ յողջոյն Կոստանդնի կայսեր ` ՚ի Կարին: - Ի վերջ կոյս Է դարու մեծ գովութեամբ յիշեն ժամանակակից եւ հայրենակից մատենագիրք ` Անանիա եւ Փիլոն Շիրակացիք եւ Գրիգորիս Արշարունի, նախ, զՆերսէհ Կամսարական Տէր Շիրակայ եւ Արշարունեաց, զոր Յուստինիանոս Բ կայսեր ` եկեալ ՚ի Հայս ` կարգեաց իշխանապետ ` Կուրապալատ պատուանուամբ (688 - 691), որոյ հրամանաւ Փիլոն թարգմանեաց զեկեղեցական Պատմութիւն Սոկրատայ ` ՚ի հայ բան, ասելով յաւարտն. « Ո ' վ Տէր Ներսեհ Կամսարական, Ապիհիւպատ Պատրիկ, որ եկեղեցեաց ես շինող », եւ այլն: Մի յայնց եկեղեցեաց է Ս. Աստուածածնի եկեղեցին Թալնայ, ուր յիշին եւ կին նորա Շուշան, եւ որդին Հրահատ: Անանիա կամ այլ ոք ընդարձակող Աշխարհագրութեան Խորենացւոյն, ասէ ՚ի ճառելն զՏրիպոլեան քաղաքաց Ափրիկոյ, « Որոց իշխանացաւ ( երբեմն ) իմաստունն Ներսէհ Կամսարական, պատրիկն Շիրակայ եւ Աշարունեաց տէրն »: Ապա յիշեն զՎահան Պատրիկ Կամսարական, զոր եւ Պահլաւեան ասէ Գրիգորիս, եւ նմա ընծայէ զգիրս իւր Մեկնութեան Ընթերցուածոց [19]. կոչէ զնա Տէր, այլ ոչ անուանէ Շիրակայ տէր, եւ թուեցուցանէ ( գէթ ՚ի վերջ ) հրաժարական կեանս վարել նորա, քանզի, ( թողեալ քո, ասէ, զերկրաւոր թագաւորիս զընդարձակ ճանապարհ, երկնաւորին նեղ ճանապարհաւ ՚ի յերկրի զինաւորիս. թեւս աղաւնոյ ստացեալ ` դադարես յանապատիդ. դոյզն օթեվան ունելով, յորում նստիս լռիկ միայնացեալ ՚ի բազմազբաղ կենցաղավարութենէս, ակն ունելով Քրիստոսի գալստեանն », եւ այլն: Եւ այլուր դրուատելով, « Ո ' վ անձն մեծախորհուրդ եւ զարմանալիդ հանճարով. քանզի զքեզ գիտեմ լուծ իմաստութեան ` կշռել իւրաքանչիւրոց զարժանն, ըստ իմաստի եւ ժամանակի »: Դարձեալ. « Վասն զի այր ես մեծ եւ ողջախոհ մտօք, պսակեալ ծերութեամբ եւ իմաստութեամբ, իբրեւ թագաւոր յԱստուծոյ ՚ի ժամանակիս ՚ի միջի մերում »: Եւ դարձեալ. « Դու, տէր, ես երագասիրտ, եւ ողորկ բանից սովորական ո ' խոհեմագոյն դու եւ իմաստուն տէր »: - Դուստր այսր Վահանայ Պատրկի Շուշան անուն « զխոստովանող անուն ժառանգեաց, վասն Քրիստոսի Աստուծոյ չարչարեալ ՚ի Խառան Միջագետաց » [20], յամի 706 - 707, « յորում արար զնաւակատիս եկեղեցւոյն Վարդանակերտի ` Գագիկ Կամսարական »: - Առ միով ՚ի յետին յիջելոցն իշխանացս Շիրակայ ` յապստամբելն Հայոց ՚ի չարաչար նեղչաց ոստիկանաց Արաբացւոց, յետ հռչակաւոր պատերազմին Վարդանակերտի (702), Կամսարականք ` Վանանդացի դրացեօք իւրեանց ` հարին զՄահմէտ Իպն-Օգբայ ոստիկան կամ հարկահան կեղեքիչ. այլ ՚ի նուաճել անդրէն Արաբաց զՀայս ` յայտ է թէ ոչ անվտանգ թողին զՇիրակացիս. նա մանաւանդ յիշէ իսկ ոմն պատմիչ ( թէ եւ ոչ յանուանէ ), թէ յամի 705 « զՇիրակայ տէրն տարան յԱսորիս ». թերեւս նոյն ինքն Վահան Կամսարականն էր, հանդերձ խոստովանող դստերբն ` Շուշանաւ: - Յետ իբր 30 ամաց յիշի, առանց անուան ` Տիկինն Շիրակայ գաւառի, որ երկուցեալ ՚ի վրէժխնդրութենէ Արբացւոց, ստիպեաց զՍ. Վահան Գողթնացի ` մեկնիլ երթալ ՚ի սահմանաց իւրոց, ուր դեգերէրն յուխտս եւ ՚ի վանորայս ` ճգնութեամբ: Մերձ ՚ի վախճան Ը դարու յիշի միւս եւս Ներսէհ Կամսարական, որ ընդ այլոց ազատաց ՚ի գործ մարտի վարեալ ընդդէմ Խազրաց եւ Հոնաց ` անդր քան զՊահակն Ճորայ, եւ վտանգեալ ՚ի տէթոյ ամարայնոյ ` մեռաւ յամի 784: Յայսմ հետէ ոչ եւս գտանի ՚ի գիրս անուն տանն Կամսարականաց եւ տերանց Շիրակայ. որք ՚ի հակիրճ յիշատակէ աստի մերոյ ճանաչին արք մեծարգոյք, ոչ միայն քաջութեամբ եւ բարեպաշտութեամբ, այլ եւ իմաստասիրութեամբ եւ աշխարհաշինութեամբ. եւ թուի վասն այն խուսելով յաղմկէ եւ ՚ի բռնութենէ Արաբացւոց, գաղթեալ ` յարեւմուտս կոյս ՚ի յունականն բաժին, վաճառելով անդարձօրէն զերկիր իւրեանց ` զԱրշարունիս եւ զՇիրակ ` տերանց Բագրատունեաց, որք յ՚Ը դարու սկսան պայծառանալ եւ նախաձեռնել ՚ի Հայս:

Նախ Աշոտ Մսակեր եւ Շապուհ եղբարք որք գանձագին արարին, իբր յամի 783 զՇիրակ [21], եւ յետ նոցա որդիք նոցին եւ թոռունք ` շինեցին կամ նորոգեցին անդ բազում աւանս զԱխուրեան գետով, ընդ որս եւ զամուրն Անի, եւ ՚ի նոյնս փոխեցին զարքունիս իւրեանց ՚ի Կոգովտէ, ուր էր առաջին ոստան նոցա ` ՚ի բերոյն Դարիւնից, թողլով եւ զոստանն Կամսարականաց զՄարմէտ, այն է Երուանդաշատն հին: Ի ժառանգութեան տոհմին Բագրատունեաց ` Շիրակ բարգաւաճեալ շինութեամբք եւ ամենայն պայծառութեամբ ` գլեաց զամենայն Հայաստանեօք. մինչեւ յելս կոյս Թ դարու ` խափանեալն ՚ի 460 ամաց հետէ թագաւորութիւն Հայոց վերանորոգեալ հաստատեցաւ անդ. եւ ՚ի միւսում դարու արքայական աթոռն եդաւ յԱնի: Այլ յետ կիսոյ ԺԴ դարու ` լռելեայն իմն եւ յանզգաստից ամայութեամբ զարմանալւոյն Անւոյ, ամայացան եւ Շիրակ եւ ամենայն սահմանք իւր, եւ անկան ընդ հասարակաց բաղդիւ Հայաստանեայց ՚ի յետին դարս. յարշաւանաց անտի Լէնկթիմուրի, Թուրքմանաց, Շահաբասայ ՚ի սկիզբն ԺԷ դարու, Օսմանեան Սուլտանաց ( յամս 1630, 1635) մինչեւ յարշաւանս Ռուսաց ՚ի մերում ժամանակի, յորում Ախուրեանն գետ սահման կարգեցաւ ընդ մասն նոցին եւ ընդ Օսմանեանցն. որք թէպէտեւ միացեալ են արդ, այլ ` որպէս վերագոյնդ ծանուցաք, պատշաճ համարիմք տեղագրուեանս ` պինդ ունել զառաջին բնական բաժանումն գաւառիս յերկուս վիճակս, Ա. Արեւմտեան Շիրակ կամ Շիրակաւան, Բ. Արեւելեան Շիրակ, կամ Ալեքսանդրապօլ: Զի թէպէտ կամայական սահմանք փոփոխեցան եւ փոփոխին, այլ յարափոփոխն ՚ի բնէ ալեօք Ախուրեան ` անփոփոխ անջրպետ կայ աստանօր անդնդախոր եւ անվկանդ յատակաւն. հանգոյն յուսոյ հայրենեաց ՚ի խորութեան սրտի, զորոյ զվերին երեսս ծփեցուցանեն բաղդք բռնաբարուք:[1]        շէրէ, որկրամոլ: - Անյարիր են անուանք անձինն եւ տեղւոյն, Շիրակ - Շարա, կամ անծանօթ մեզ օրէնք նախասկիզբն լեզուիս. այսպիսիք են եւ այլոց նահապետաց անուանք եւ որ ըստ նոցանէ տեղեացն ` անհամեմատք. զոր օրինակ, Արմենակ-Արագած , Արամայիս-Մասիս, եւ այլն, եթէ ստոյգ ոք եւ եթէ անստոյգ համարիցի զաւանդեալսն:

[2]        Խորենացի, Բ. Ղ:

[3]        Ջուանշէր, Պատմութիւն Վրաց:

[4]        Խորենացի, Գ. Դ:

[5]        Քանզի յոյժ վրէժխնդիր էին նախնիք մեր պատուոյ եւ պայազատութեան ազգատոհմի իւրեանց, թագաւորքն ` թէ բնիկ Հայք եւ թէ օտարք ` հրովարտակօք եւ վաւերականօք սահմանէին եւ հաստատէին զդասակարգ նոցին կամ զբարձս, այսինքն զառաջինն եւ զերկրորդ, եւ որ մի ըստ միոջէ, ըստ այնմ կալ եւ բազմել յարքունիս եւ ՚ի համաշխարհական հանդէսս. եւ ոչ էր ումեք օրէն փոխել զկարգն, բայց միայն թագաւորաց իշխողաց էր բարձրացուցանել կամ նուաստացուցանել զտոհմսն եւ զտոհմապետսն, ՚ի պատիւ կամ ՚ի պատիժ: Խոսրովու եւ որդւոյ նորին Տրդատայ ասեն հաստատեալ այսպիսի դասակարգս ( թուի թէ յետ այլոց հնագունից ), որ Գահանամակք կոչին, եւ առ յետնովս, ասէ Մեսրովպ պատմիչ, 400 բարձս լինել ազատաց Հայոց, յորոց ինքն թուէ 1700 միայն, աշխատութիւն համարեալ զբովանդակն կարգել: Ի ձեռներէց լինել Սասանեաց ՚ի վերայ մերազնեայցս ` նոքա հաստատէին զԳահնամակն. առ որս ` ասի ( ՚ի Խորենացւոյ ) երկիցս գնացեալ  Սրբոյն Սահակայ, եւ տուեալ առնել մասնական կամ բոլորական դասակարգութիւն. զառաջին ` առ Արտաշիր թագաւորաւ, ( թէպէտ ըստ այժմու ժամանակագրաց ` առ նովաւ չէր կաթողիկոսացեալ Ս. Սահակ ), զերկրորդն առ Բ Վռամու, յետ բարձման թագաւորութեան մերոցս: Զմասն մի այսր Գահնամակի ( անուանբ 70) գտեալ ՚ի հին մագաղաթի ` հմուտ բանասէրն Մկրտիչ Էմին հրատարակեաց ՚ի Մոսկուա. յորում եւ արդարեւ ըստ վկայութեան Խորենացւոյ ( Գ. ԾԱ ) տոհմն Մամիկոնեան գտանի « ունել զհինգերորդ գահ նախարարացն Հայոց », զոր բարձրացոյց Արտաշիր, եւ ետ « ՚ի  դիւանի իւրում գրել »: Զկարգեալսն յԱրտաշրէ ` վերահաստատեաց Վռամ Բ ( Խոր. Գ. ԿԵ ), որպէս ցուցանէ իմն եւ վերնագիր յիշեալ Գահնամակիդ, որ զի աղաւաղեալ է ՚ի հնութենէ, ոչ քաջ պարզին բանք, այլ վերծանին անուանք Արտաշրի եւ Վռամայ, յորոց անուն, մանաւանդ ՚ի յետնոյն ` մարթ էր Վռամական Գահնամակ կոչել. այլ մեզ սիրելի է Սահակայն. որ ` ոչ միայն զի պատճառք այնմ եղեւ, այլ զի, եւ որպէս ասեն, « հրամանաւ արքայից արքայի » կնքեաց զԳահնամակն, ընդ Ներսեհի ումնեմն, ոչ գիտեմ Պարսկի թէ ՚ի տոհմէ Կամսարայ: Խանգարեալ է եւ թուական հրովարտակին, մնալով միայն ամսաթիւն, Քաղոց ԺԷ:

          Իսկ Զրաբաժինդ է թիւ համարոյ 84, 000 մարտկաց 86 տոհմից Հայոց, դասելոյ ՚ի չորս թեւս, շուրջ բոլորեալ զարքունի բանակաւն եւ զՄարդպետական գնդաւ ( Թագուհւոյ ), որովք միահամուռ կանոնեալ թիւ զօրուն Հայոց լինէր 120, 000: Զայս ` Անանիայի Շիրակացւոյ ասի ստուգեալ, եւ հրատարակեաց առ մեօք Շահխաթունեան եպիսկոպոս, ՚ի Ստորագրութեան Էջմիածնի, Բ, 58:

[6]        Խորեն., Գ. ԻԹ

[7]        Խորեն., Գ. ԼԱ. բայց Բուզանդ զապրեալն ՚ի կոտորածէն զՍպանդարատ կոչէ մանկիկ մի փոքրիկ: Դիպողագոյն է մանկանդ համանուն թոռն գոլ. եւ անճահ յամի 365 մանկիկ լինել Սպանդարատայ ` որդւոյ այնր Արշաւրի ` զոր իբր 45 ամօք յառաջ տանուտէրութեամբ մեծարէր Տրդատ:  

[8]        Խորեն., Գ. ԽԶ. ԽԸ

[9]        Խորեն., Գ. Ծ

[10]      Խորեն., ԾԷ

[11]      Եղիշէ, Ը. իսկ առ Փարպեցւոյ ` ըստ այժմու օրինակի գրոցն, առաջինքն կոչին Թաթ եւ Վարձայ, յետինքն ոչ յիշին:

[12]      Որպէս յիշեցաւ վերագոյն, Արշաւիր փեսայ էր Ս. Վարդանայ Մամիկոնոյ, առեալ զդուստր նորա Վարդանոյշ, եւ ( որդի իւր ) Հրահատ Պատրիկ ` զՇուշան Մամիկոնեան. իսկ Սմբատ Մամիկոնեան ( յելս Զ դարու ) առեալ էր կին ՚ի Կամսարականաց, վասն այսորիկ որդին իւր եւ պայազատ ` կոչէր Վահան Կամսարական:

[13]      Այս մակդիր հիւպատական պատուոյ Ապոհիւպատ որ դուն ուրեք գտանի, յեղեալ է ՚ի լատինականէն ex consulibus մեկնողօրէն, ՚ի հիւպատեանց, յետոյ ՚ի գոյական եւ ՚ի նոր պատուանուն փոխեալ. իսկ Անթիհիւպատ, փոխանակ-հիւպատի ` յաճախ լսի առ Բիւզանդացիս, եւ առ մեզ:

[14]      Յիշէ Անանիա ՚ի համարողական առեղծուածսն:

[15]      Ղազար Փարպեցի, ԼԱ:

[16]      Պռոկոպիոս յերկոսին եւս Պատմութիւնս իւր ` Պատերազմաց Պարսից եւ Գոթաց, ստէպ յիշէ զերեսին եղբարսն, կոչելով յունարէն. զորոց տե ' ս եւ ՚ի Չամչեան Պատմութեան Հայոց, Բ: Մարթ է սոցա լինել որդիս Արշաւրի, այլ ոչ եւ զկնի յիշեցելոցն ՚ի նոյն պատմչէ ` երկուց եղբարց Ներսեհի եւ Սահակայ, յորոց առաջինն մեռաւ ՚ի Հայս ՚ի մարտի ընդդէմ Պարսից, յամի 543, երկրորդն ՚ի սահմանս Հռովմայ ` ՚ի Տոտիլայ ՚ի մահ վարեցաւ ՚ի վրէժ մահուան զօրավարի իւրոյ Ռոտրիկայ վիրաւորելոյ ՚ի Սահակայ:

[17]      Լը Պոյ, Ժ. Lebeau, Hist. du Bas - Empire, X. 166. 259. 322. 417.

[18]      Արձանագիր գմբէթի եկեղեւոյն Ալամանայ. ( տ. յէջ 125):

[19]      Ասողիկն փոխանակ Վահանայ ` Ներսեհ կոչէ զխնոդրող գրոցն:

[20]      Այս ինչ գրի յաւարտ գաւազանի եպիսկոպոսաց Կամսարական տանն. եւ երեւի հանդիպեալ իրացս յետ այրման ազատացն Հայոց ՚ի Նախճաւան քաղաքի, յամի 705:

[21]      Ի ճահ գայ թուականդ եւ երթալոյ վերջնոյ Ներսեհի Կամսարականի ՚ի մարտ. եւ թերեւս ՚ի մահուանն ` որդի կամ ժառանգ իւր վաճառեաց զհայրենիսն: - Զայսու իսկ ժամանակաւ, ըստ նորա- յայտ եւ ոչ աներկբայ գրուածի իրիք ցեղաբանութեան Կամսարականաց, ( յորոց սերեալ ցուցանէ զազնուական տոհմն Ալլահվէրտեանց ` որ արդ ՚ի Կ. Պօլիս ), յամի 789 խոյս տան Կամսարականք Բասենոյ ` տեարք Բողբերդի, յերեսաց Արաբաց, եւ երթան ՚ի Շաղագոմ ` ՚ի բերդն Վարայր-վայրի, զոր անդստին ՚ի Դ դարէ առեալ էին ՚ի պարգեւ ՚ի կայսերէ, ՚ի ժամանակի կոտորածի տոհմին իւրեանց ` յԱրշակայ, ընդ նմին եւ զԵրաշխուտ գեօղ, զայժմեանս Խաշուտ ՚ի Թորթում. եւ երբեմն զօրացեալ տիրէին եւ կողմանց Սպերոյ. սերունդք նոցա ՚ի կէս ԺԷ դարու գաղթեցին ՚ի Կարին, եւ անտի ՚ի Կ. Պօլիս: Ըստ այսմ գրուածոյ ՚ի Կամսարայ նահապետէ տոհմին ցայժմեան յետին սերունդս Ալլահվէրտեան տոհմի ` 40 ազգք լինին, զորս եւ յանուանէ կարգէ. բայց զի ուրեք յերկար միջոցք են ժամանակի, փոխանակ 40 ից պահանջին իբրեւ 50: