Շիրակ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

19. ԱՆԻ ԳԻՒՂ։ ՄԱՀԱՐՁԱՆՔ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ

Յարեւմտակողմն Խօշավանից իբր չորիւք մղոնօք հեռի, եւ իբր կիսով մղոնաւ եւեթ տարակաց ՚ի հիւսիսոյ արեւմտից քաղաքին Անւոյ, կայ համանուն նորին փոքրիկ գիւղն Անի, թուրքաբնակ, իբրու յառաջադէմ պահնակ եւ նշանակ յաւերժայիշատակ քաղաքամօրն. չիք ՚ի նմա շինուած հին, այլ միայն մերձ նմին եւ քաղաքին երկու հանգստարանք կամ գերեզմանք նահատակաց ԺԴ դարու. մին կիսաւեր իմն ամբարձեալ ՚ի վերայ կամրջաձեւ կամարի, յորմոց ձգելոց ընդ հիւսիս եւ ընդ հարաւ, եւ ՚ի ներքոյ նորին անցք են. ՚ի հարաւային կողմանն արձանագրեալ կայ յամի 1348.

Այս է հանգիստ Կիրակոս վարդապետին, որ նահատակեցաւ յանօրինաց. Յիշեցէք ի Քրիստոս. թվ. ՉՂԷ: գրեց:

Սակաւուք հեռի է միւսն, որմաձեւ կերտուած կամ խարիսխ. նշմարի իսկ եւ խաչվէմ մեծ ագուցեալ ՚ի նմա, երկուստեք այլ եւս խաչվէմք գեղաքանդակք ՚ի կարմիր քարանց. յորոց սակս եւ Խաչի ձոր կոչի տեղին. ՚ի ներքոյ մեծի խաչ-վիմին գրեալ է արձանս այս սրտառուչ, յիշատակ եղբօր սիրելւոյ ՚ի վերայ եղբօր սպանելոյ.

Զսուրբ եւ զանարատ զխաչս աստուածընգալ որ բեւեռեալ ի սմա անմահ մեռեալ տէրն մեր Քրիստոս որ մահուամբն իւրով անմահացոյց զմահացեալքս. արդ ես Կազերս որդի Մեւոնի կանգնեցի զսա կարողութեամբ բեռին սորա յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց եւս առաւել արեւնա ( թա ) թաւ ա Սարգսի որ յանաւրէն Թուրքաց նահատակ եղեւ յանմարդաձայն տեղիս զոր ընդ ոտիւք դիզաշխարհաւն (?) դրելով զարեգակնանման եղբայրն իմ զոր գտի ի խորագու ( ն ) հորի քարաթաղ արարած. ի մազորտիո արենաթաթախ մարմնոյն ոչ կարիի ծանել զնա. բազում աշխատութեամբ բերել եդի յայսմն տեղի. աղաչեմ յիշէ:

Փոքրս այս յիշատակարան ՚ի մեծագոյնն արդ առաջնորդէ մեզ ՚ի հանդիսարան սիրոյ եւ սգոյ, ՚ի քաղաքն