Շիրակ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

59. ԳԵՕՂՔ. ՔԷՓԷՆԷԿ. ԹԷՓԷՏԷՕԼԷԿ. ԳԱՐԱԳԻԼԻՍԷ

Իբր փարսախաւ բացագոյն ՚ի հարաւոյ կուսէ մաքրատանն կայ միւս եւս պահակատուն եւ ամրոց Ռուսաց, Վանեցօպա. կոչի եւ յանուն Արփայ գետոյ, յոր խառնի անդ գետակ մի, անծանօթ անուամբ, եկեալ ՚ի լերանց արեւելեան սահմանի վիճակիս. ( Թերզիգըշլագ, Թելինգայա, եւ այլն ), ՚ի բազում առուաց յորացեալ, այլ բաւական եւ յոռոգումն ամարանի: - Առ աղբերօք վտակացն ՚ի լեռնային կողմանն կան գեօղք Խանվէլի եւ Չրախլու ՚ի Հր. Թէլինգայա լերին. իսկ յարեւմտից նորա երկոքին Քէփէնէկ գեօղք, Մեծն ՚ի Հր. Փոքրն ՚ի Հ: Ի նոյն սահմանս են հանգրուանն Թէրզի-գըշլագ ` համանուն լերինն, եւ ՚ի Մ. սորա Տիրեկլեր գեօղ, առ որով ասի գոլ եւ վանատեղի: Փարսախաւ հեռի ՚ի Հր. Մ. սորա, եւ նոյնքան յԵ. կուսէ քաղաքին ` Տիւզքէնտ գեօղ մեծ հայաբնակ, որ գոլով ՚ի դիւր վայրի ` ճահապէս ունի զանունն: - Ի Հր. սորա երկու մղոնաւ ՚ի ստորեւ եւ ոչ հեռի ՚ի գետակէն Թէփէտէօլիկ կամ Թէփէտէլիկ գեօղ, բնակեալ ՚ի հռոէական Հայոց գաղթելոց ՚ի կողմանց Բասենոյ եւ Ալաշկերտի յամս 1829 - 30. եկեղեցի նոցա քարաշէն Ս. Գրիգոր կանգնեալ է յամի 1862: - Կիսով փարսախաւ ՚ի Հր. Թէփէտէօլիկի է Իլխի-ապի գիւղ. յորոյ արեւելից կուսէ նշանակին ամայացեալ գիւղք կամ հանգրուանք Լապան-տօլտուրան ?, Զաղալու, եւ Փորսուխլու: Իբր չորիւք կամ հինգ մղոնօք ՚ի Մ. Հր. Թէփէտէօլէկի, եւ նոյնքան հեռի ՚ի Հր. քաղաքին ` յանկեան գետակին եւ միւսոյ եւս որ ՚ի հարաւոյ կուսէ խառնի ՚ի նա, եւ իբր փարսախաւ հեռի յԱրփայէ, ՚ի 1500' Չ. բարձու կայ գեօղաւանն հայաբնակ Փոքր կամ Խըլի-գարագիլիսէ 250 եւ աւելի տամբք, յորս եւ կաթոլիկ Հայք. մեծ եւ գմբեթաւոր է եկեղեցի աւանին. իսկ կաթոլիկացն փոքր եւ անշուք, շինեալ յանուն Ս. Աստուածածնի յամին 1852: Ըստ դրիցն եւ յաւերակ վանացն որ առ երի նմին ` նշանաւոր իմն շինավայր լեալ ՚ի հնումն վկայի: - Կայ մերձագոյն եւս ՚ի գետն միւս Գարագիլիսէ Իլլի կոչեցեալ. որպէս եւ այլ Նոր Գարագիլիսէ ՚ի հիւսիսակողմն։