Այրարատ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԴՐՈՒԱԳ Ի Ս. ՂԵՒՈՆԴ  ԵՐԷՑ  ՎԱՆԱՆԴԱՑԻ

Ի բազմակերպ ձրից եւ շնորհաց ` որովք պարգեւեցաւ մարդոյ Արարչէն, երիւք յաւէտ մեծ եւ հրաշանշան հանդիսանայ յաչս համասեռիցն, եւ զհասարակաց  սահմանաւ մահկանացու ասպարիզին  անդրաքայլեալ ` յափշութիւն կրթէ զազգս եւ զդարս: Յիշատակք, դիւանք, արձանք ` վեհագոյն գրեն եւ սիրեն զառաքինացեալսն իսկապէս զորութեամբ սրտի, մտաց եւ հոգւոյ: Եթէ զազնիւ ինչ եւ զօրինաւոր եւ ոչ դիւրահաս ` կէտ նպատակի եղեալ, ուժգնակի առ այն դիմիցէ ` իրագործել, թէպէտ հասցէ ՚ի կատարողութիւն եւ թէպէտ խոչընդոտեսցի  մահուամբ քաջ եւ արի վկայի, դրուատի եւ պատուի սիրտն այն- եթէ զթանձրութիւն  եւ զհամրութիւն տարերց ` որովք շուրջ պատեալ է, նա եւ ինքն իսկ ՚ի նոցունց կազմեալ, կամ զներիքն զանտարրական բնութեանն օրէնս եւ զօրութիւնս ` երդմնեցուցանելով իմն նկրտիցի հերձուլ եւ թափ անցանել ընդ զգալիսս եւ ընդ իմանալիս եւ նորա նորս ինչ յերեւան հանցէ, կամ զառաջագունիցն  քան զինքն յայտնեալս ` յ ' ուշ իւր ամբարիցէ ճոխապէս գիտուն եւ իմաստուն ճանաչի եւ մեծարի միտքն այն. - իսկ որ յայսոսիկ զօրացեալ կամ ոչ, բայց գերագոյն իմն բաղձմամբ եւ բերմամբ, ՚ի սկիզբն էութեան իւրոյ յէացուցիչն վերբերիցի, ՚ի հրաշափառն յարակրթեալ նմանողութիւն աստուածութեան, ըստ տանելոյ հողախառն հաստուածոյն: Ազնիւ եւ սուրբ խոստովանի եւ պաշտի հոգին այն: - Սիրտ, Միտք եւ Հոգի առաքինիք, կամ Արիութիւն, Իմաստութիւն եւ Սրբութիւն, երրեակ գերահրաշ սխրալիք ՚ի մարդում եւ ՚ի մարդտկ. որոց ` երկիր պատուանդան լինի, երկինք ` օթեւան: Զարիացեալսն ` մանաւանդ յօգուտ հայրենեաց, հռչակեն կիրթք եւ անկիրթ ազինք ` պէսպէս օրինակօք, որպէս ամենեցուն է յայտ. ընդ Իմաստունս ` սքանչանան եւ պարծին ` որոց միանգամ զիմաստութեան առեալ իցէ ճաշակ. զՍուրբս ` ազնուագոյնք ՚ի մարդկանէ եւ եկեղեցի եւ երկինք ` տօնեն, եւ տօնեսցեն ` եւ ՚ի լռել քնարաց, ՚ի փշրել արձանաց, տի նա եւ ՚ի դադարել դարուց ամանակաց:

Այլ, օ ~ ն անդր, համախմբեսցին երեքին եւս դասք ըզմայլողաց ` ՚ի սքանչանալ ընդ անձինս յաւէտաշնորհս, ընդ անձինս դոյզնագիւտս չնաշխարհիկս, որք միանգամայն  երրեկի հրաշալի ձրիւքս ` արիութեան, իմաստութեան եւ սրբութեան ` գերազանցեալք գոն եւ վեհագոյն ՚ի վեհագոյնս անգամ: Եւ զի մի իբր վայրայածք ընդ երեսս երկրի դանդաչիցիմք ՚ի տոհմս ազգաց, յանդիման կացցէ մեզ եւ կայ իսկ ՚ի տեղւոջս հայրենեաց մերոց ` Երէց մի Վանանդացի, Երէցն Ղեւոնդ: Վաղու իսկ եկեղեցիս Հայաստանեայց ընդ կատարեալ Սուրբս իւր տօնէ զնա, ազգայինքն ընդ գերագոյնս ազգասիրաց իւրեանց եւ արի արանց. այլ եթէ դպիր ` ոչ այնքանոյ մեծի զօրութեան սրտին եւ հոգւոյն հաւասարեալ եւ զմիտսն կարծէր, ծանիցէ զնա այսուհետեւ գերազանցիկ եւ յայսմ մասին. եւ թերեւս ոչ զոք այլ գտցէ յիւրում տոհմի, զի թողցուք զօտարս ) հաւասար եւ նման սմին զծորդեալ, ճոխացեալ, եւ ծայրացեալ միանգամայն երեքումքս եւս բարեփառ, դրուատելի եւ գերունակ վիճակօք:

Ըղձալի էր յոյժ արդարեւ ինձ, առաւել քան զնահատակութեանն, - որ երկարապատում ճառեալ է յերկոցուն ժամանակակցաց: - զնախկին կենացն եւ վարուց Ղեւոնդեայ դիտել զհանգամանս, զորմէ սակաւ ինչ աւանդեն մի ՚ի նոցանէ, եւ երկուք կամ երեք եւս այլք երիցագոյնք, որք յառաջ քան զնահատակութիւնն  նորին գրեալ էին զգիրս իւրեանց, եւ ոչ յայնքան բարձրութիւն  կարծէին զնա յետոյ վերանալ: Բայց եւ ՚ի սակաւուց կայծից անտի բանից հնգեցուն ականատեսիցն  եւ մերձաւոր գրչաց, եւ յիմացուածոյ  յետագայիցն ` մարթ է նշմարել զնշոյլս  հարուստ  հրատի հոգւոյ  նորին, եռահրաշ շառաւեղօքն, զոր բերանն շնորհաբուղխ կնքեաց ՚ի մի բան հաւաստի համառօտելով, Լուսաւորիչ ամենեցուն:

Լոյս աննուազ եւ Լուսաւորիչ խաւարելոց, կոչէր ոմն ՚ի զգօնից իշխանաց ժամանակին ` զերանելին Մովսէս Խորենացի, եւ փափագէր ցնծուլ փոքր մի ՚ի ցնցուղս լուսոյն, դաւանելով  զնա ` տուեալ « մեզ երկրորդ Սահակ եւ Մեսրովպ, յետ գնալոյ նոցա առ Աստուած », Այլ եթէ գրուածքն ծանօթք  մեզ այժմիկ ` իցեն  աղբերք լուսոյ Մովսիսի, տակաւին չեն բաւականք ՚ի հաւաստել ` ի՞ւ եւ որո՞վ էր նա երկրորդ Սահակ եւ Մեսրովպ. եւ եթէ իմաստասիրութամբն եւ պէսպէս գիտութեամբք հրաշացուցանէր նա զԱրծրունին Սահակ եւ զնմանիսն ` յաւուրսն յայնոսիկ. ՚ի գալ յետ սակաւուց այլոց աւուրց նեղութեանց եւ տառապանաց, ոչ եւս երեւի Մովսէս ՚ի միջի, եւ ոչ այլ ոք յիմաստայեղց եւ յոսկէգիր Թարգմանչաց անտի, ՚ի տագնապ ժամուն ` որ եհաս ազգիս եւ եկեղեցւոյս Հայոց, յետ տասն ամի գնալոյ առ Աստուած երկոցուն վեհից վարդապետացն այնոցիկ: Սահակայ եւ Մեսրովպայ: Այլ ՚ի մէջ եւ ՚ի շուրջ անցանէ ահաւոր հանդիսի ` պարագլուխն աշակերտաց նոցին եւ թարգմանչաց ` Երէցս այս Վանանդացի, որ հրաշացոյցն  եւ հրացոյց զգերփառունակ ամենայ h իշխանաց ժամանակին ` զՄամիկոնեանն Վարդան եւ զվեց բիւրս քրիստոսազգեաց բանակին ` յանմոռանալի ճակատամարտին, ՚ի մեծի աւուր սերտագոյն դաշնակցութեան խաչի եւ նիզակի Հայաստանեայց. եւ յետ կատարման նորին ` զյառաջադէմն եւ զգո h ագ y յն մնացելոյ նախարարացն `  զԿամսարականն  Արշաւիր, որ փղձկէրն եւ ոչ յագենայր « յամենայն ժամու ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի ». յիշատակաւ եւ յեղյեղմամբ  հոգեբուղխ խօսից եւ խրատուց նորուն, եւ « այն էր նորա հոգւոյն կերակուր եւ որոճումն քաղցի »: Խնդակցիմ Սահակայ ` զուարճանալովն ՚ի լոյս Խորենացւոյն, այլ Վանանդացւոյն բանք հրաշափառագոյնք ` թուի ընդ Արշաւիր անցեալք եւ ընդ այնքան դարս, խորագոյնս յիս ինքն ազգեն, քան այլոյ ուրուք յոսկեղինիկ պարուէն. որոյ եւ փափկագոյն բանահիւս ` անուշակն Եղիշէ ` ո՞չ աւանիկ ատենաբանութեամբք Ղեւոնդեայ պերճանայ ՞ եռանդանայ. եւ ո՞չ քաղցրագոյն եւս լսի մեզ մեղմիկ աւաշ նորին ` յորժամ զուգիցի ընդ բարձրաբարբառ  փանդռան Վանանդացւոյն, եթէ օրէն իցէ այսպէս համաձայնել:

Համահաւաքեալ ՚ի մի տեսլարան զօրեար  նշանաւոր ` որ ՚ի կէս Ե դարուն երեւեցան եւ գործեցին յերկրի մերում, ՚ի սգալի, եւ ՚ի սխրալի ժամանակին, յորում դեռ այն ինչ բարձեալ էր անտի « Թագաւոր եւ Քահանայ », եւ դեռ բազումք էին ականատեսք ծանօթք ` ոչ միայն պարթեւական քահանայապետին, այլ եւ յետին վատաբաղդիկ Արշակունւոյն , եւ յամենեսին  միանգամայն  ակն արկեալ յիշխանս ` տակաւին մեծագահս, ՚ի զօրավարս քաջամարտիկս, ՚ի թարգմանիչսն ճարտարագէտս ՚ի հոգեռանդն  պաշտօնեայս եկեղեցւոյն, ոչ լոկ երկրորդ ` այլ եւ առաջին յետ գնացելոյն  եւ հրաժարելոյ յաշխարհէս, հանդիսանաց ինձ  Երէցն Ղեւոնդ ` ՚ի համօրէն Հայութեան ժամուն, եւ ընդ առաջինս յամենայն ժամանակի ` բազմապատիկ ` շնորհօքն, որոց մէն բաշխեալ յայլ եւ այլ անձինս ` զիւրաքանչիւր ոք բաւէր նշանաւոր երեւեցուցանել. զոմն ` սրբութեամբ, զոմն  գիտութեամբ, զայլ ոմն քաջաբանութեամբ, եւ զմիւս ` արիական  համարձակութեամբք, եւ զայլ ոք դարձեալ հայրենանախանձ գործով եւ գորովով: Իսկ աստանօր այս ամենայն համախառնեալ արտափայլէ ՚ի միում յայսմ անձին, եւ այնքան յաւէտ ` որքան զի ըստ իւրում նախ ընտրութեան վիճակի ` զխոնարհականն զաշխարհիկ երիցութեան առեալ էր կարգ, հաւասար հազարաւաւորաց ՚ի սփիւռս գեղջից Հայոց, եւ ՚ի դէպ թուէր կալ մնալ նմա յաննշան ինչ աստիճանի, կամ գէթ զուգահաւասար գոլ վկայակցացն իւրոց ` Արշենի եւ Մուշէի. եթէ, որ ՚ի նմայն լիութիւն շնորհաց ` ոչ վերծանէր զնա կալ ՚ի զարմանալի իմն առաջնորդութիւն եկեղեցական եւ քաղաքական, այլ եւ զինուորական դասուց, որպէս գիտէ ամենայն Հայ հմուտ պատմութեան ազգի իւրոյ: Այլ ասեմ զնա եւ յիմաստասիրութեան գերազանցեալ զյոգունս, եւ քան զբնաւս, բանիւք ` յեկեղեցւոջ եւ յատեանս, ՚ի դատարանի եւ ՚ի բանակի, ՚ի խնջոյս եւ ՚ի բանտի. եւ քան զլսելիս ` յինքն ձգեալ զսիրտս ամենեցուն եւ զխանդաղատանս, զվստահութիւն եւ զհլուութիւն, զաւագաց եւ զանաւագաց. իբրու այն թէ ՚ի յաւիտենից ճակատագրեալ առ ՚ի հովանանալ հայակոյտ հրապարակաց ՚ի մրրկաբեր պահուն, որպէս կաղնի մի հինաւուրց ՚ի միջի մատաղատունկ եւ զաղփաղփուն ծառոց:

Գորովանաց եւ սիրոյ որ ՚ի նմանէն եւ առ նոյն ընծայելոյ ` նշանակ համարիմ զկերպակերպ յեղանակութիւն անուանն, աւանդեալ ՚ի գիրս, Ղեւոնդ, Ղեւոնդիոս, Ղեեւոնդէս, Ղեւոնդէոս, եւ անսովոր եւս ` Ղեւոնդէ, գուցէ ՚ի  ստէպ կոչելոյ եւ կարդալոյ զնա, Տէ ' ր Ղեւոնդիէ: Այլ սխրալի ինձ յաւէտ մակակոչութիւնքն, ձրից եւ բարուց նորին յայտարարք, եւ առաւելութեանն ՚ի համաշնորհսն. որպէս, Խոհեմ ՚ի միջի խոհականաց, Գերակայ ՚ի միջի գերազանցելոց, Արդար եւ Այր Աստուծոյ, որպէս յաճախ անուանէ զնա Փարպեցին. Սուրբ ` ՚ի միջի սրբազանից, եւ Ամենասուրբ ՚ի միջի սրբոց. « Ընտրեալ եւ ճշմարիտ ՚ի գործ մշակութեան Աստուծոյ ». եւ ՚ի լռելն եւ հանդարտելն անգամ ` բացափայլեալ ՚ի հանուրց ակմբի ` « տեսակութեամբ հրեշտականման երեսացն կերպարանի »: Եւ այսոքիկ եւ այսպիսիք ` ոչ ՚ի յետին դարուց մարդանկէ, որք սովոր են մեծացուցանել դրուատեօք եւ պերճաբանութեամբ զհեռաւոր նախահարսն առաքինիս ասացեալք, այլ ՚ի կենակցաց նորուն եւ ՚ի մերձաւորաց կորովամտաց: Յորոց ամենայնէ յայտ լինի մտառուաց, զի ըստ սողոմոնեան սրատեսութեան եւ ըստ Փարպեցւոյն յայտնաբանութեան, շնորհեալ էր նմա առ ՚ի վերուստ ` « Լուսաճաճանչ պայծառութիւն ներքին մարդոյն ». միտք եւ սիրտ մաքուրք. յորս իբրեւ ՚ի պատկան նախատարեր ` համարձակ ներգործէին շնորհք Հոգւոյն Սրբոյ, երկնաւորաւ լցեալ իմաստութեամբ եւ երկրաւորաւ. եւ զոյգ նոցին եւ առ ՚ի նոցուն ծնեալ ` անվեհեր արիութիւն սգւոյ. եւ յերկոցուն միանգամայն հետեւացեալ ` առատ եւ հզօր բղխումն բանի, ՚ի սքանչացումն, ՚ի վառումն եւ ՚ի յորդոր համբոյր լսելեաց, ՚ի հերքումն եւ յապաբանութիւն հակառակացն ճշմարտութեան: Եւ ՚ի վերայ այսոցիկ ` ժիրաժիր եւ անշփոթ գործօնէութիւն ` մինչեւ յալեւոյթ հասակին, մինչեւ ՚ի չարալլուկ խոշտանգանս վաստակաբեկ մարմնոյն, մինչեւ ՚ի շունչն յետին:

Ընդբոյս կամ երկնատուր բեղնաւորութեան հոգւոյն ` նախկին օժանդակք եղեն ապաքէն ընտանեկան հրահանգք, թերեւս յիւրանման օծեալ ծնողաց ընկալեալ, եւ աւանդական տոհմային պնդութիւն սրտի, քաւ յոգւոյ աւազակութեան, զոր իբր գործ մեծ ցանկութեամբ գործէին Վանանդացիք, ասէր պատմիչն, եւ որպէս ուղիղ իրք ախորժելի թուէին նոցա »: - Գոյր արդեօք եւ ՚ի սմա աւիւն սրբազան աւազակութեան հոգէորսակն Պօղոսի, որում բազում մասամբք նման հանդիսացաւ, եռանդեամբն, համարձակութեամբն ճարտարխօսութեամբ, հնարագիտութեամբ, այլովքն հանդերձ, այլ եւ բանտիւ եւ զանիւ, եւ հուսկ ` սրամահութեամբ: Ի ճահ պատահեաց նմա եւ ժամանակ գոլոյ իւրոյ յաշխարհ եւ առաջին տիոցն, ՚ի խաղաղական վերջալոյս հայկական հարստութեան, յաւուրս խոհեմազարդ թագաւորութեան Վռամշապհոյ, յոր վայելէր հաւանօրէն ՚ի վիճակի ծննդեան իւրոյ, ՚ի գեղջն Իջեւանից. եւ յառաջ քան զգիւտ հայերէն դպրութեան ` հարկ է թէ ըստ պահանջելոյ քահանայական կարգին, - զոր եւ հաւանիմ ընկալեալ նորա յառա քան զգիւտն, - վարժեալ իցէ յասորի կամ ՚ի յոյն լեզու, առ ՚ի կատարելոյ զպաշտամունս եկեղեցւոյ, ընծայելով նմին զնախընծայ խայրիս հոգւոյն, եւ զկայտառ կայծակունս եռանդնաշարժ սրտին ` ծաւալելով յոգիս ոչ անեռանդն հայրենակցացն, հայաբան գրգալով զնոքօք, որպէս կարգն պահանջէր, եւ պարկեշտակրօն ամուսնութիւնն ուսուցանէր, իբրեւ փորձով ` արգահատել կարեաց եւ կրից հասարակաց մարդկութեանս, զորով եւ առ յապա այնքան զուարթառատ խնամով փարէր ` զամենայն աւուրս կենաց իւրոց: Ոչ վարկպարազի համարիմ եւ զայս փաստ մի ՚ի փաստից չքնաղ քաղաքավարութեան նորին ընդ ամենեցուն, որով եւ գերազանցեացն քան զերիցակիցս իւր եւ քան զեպիսկոպոսունս:

Իսկ ՚ի հնչել աւետեաց յանկարծագիւտ հայերէն տառից եւ դպրութեան, որք կարապետ լինէին գիտութեանց, մանաւանդ եկեղեցական եւ վարդապետական ուսմանց, ո՞արդեօք այնքան խայտայ ցնծութեամբ ` քան երէցս այս երիտասարդ, որոյ աշխոյժ մտաց եւ սրտի ` ոչ հովացան երբէք հասակաւ, եւ ոչ ՚ի միում մասին լաւութեանց: Ոչ երկբայիմ, զի զերկոսին եւս ընտանեակսն ` զմարմնաւոր եւ զհոգեւոր ` յանձն արարեալ առ վայր մի ՚ի խնամս հաւատարիմ մերձաւորաց, եւ ոչ ածեալ ակն ՚ի զուարթածաղիկ մօրուացն, յարակիրթ մտավարժ, փութայր ` որպէս Պետրոս ոմն աւարտահասակ ընդ Յովհաննու դեռահասակի ` հակաշար մրցութեամբ ընթանալ ՚ի տաճար մտաւորն յարութեան, եւ ներքսագոյն քան զանփորձ մանկտին մխիլ ՚ի խորս իմաստից եւ մատենից, եւ առաւելուլ քան զնոսին ` հասունացեալ խելօքն: Քաղցր է ինձ հաւատալ եւ խնդալ ընդ այս մեծապէս. քանզի արդարեւ իսկ աստանոր լառաջինն յերեւան գայ Ղեւոնդ ` ՚ի պրակս պատմութեան, եւ անդստին զառաջնութիւն ստացեալ տեսանի ՚ի նախակազմեալ վարժարանի  քաջիմացին Մեսրովպայ, ոչ այնքան արդեօք շնորհիւ հասակին ` որքան վարուցն եւ մտաց. պարագլուխ կալով պանծալւոյն քան զամենայն պարու հայութեան, ընտրելոցն այնոցիկ պարմանեաց, ուշեղացն եւ մտացեաց, երկարոգեաց եւ փափկաձայնից, որպիսի  գիտէր ընտրել յամենայ h սահմանաց Հայոց ` մեծ հայրապետացն Իսահակ, գերազանցեալն հմտուծթեամբ հելլենականին, համանմանս ինքեան ախոյեանս ա h յաղթս եւ պատկառելիս լեզուանեացն Յունաց ` խրախուսելով առաքել համբակս ՚ի հըռչակաւորս լորանաց եւ ճեմարանաց նոցին եւ ՚ի հարուստ մատենադարանս: Ոչ փոքր էր պարծանք Ղեւոնդեայ այսպիսեաց շահատակաց վաթսընից նախադաս լինել, եւ յետ Սահակայ եւ Մեսրովպայ ` առաջին գոլ հրահանգիչ, թերեւս եւ Թարգմանիչ: Ոչ փոքր նմա շնորհ եւ աշակերտակիցս ինքեան ունել զԵզնիկն եւ զԿորիւն եւ զՅովսէփ Պաղնացի:

Այլ եւս մեծագոյն ` նախ եւ միակ յամենեցուն ` անուանիլ Վարդապետ, եւ աշակերտս ունել ընդ ձեռամբ ` զգերահամբաւեալսն ՚ի մեզ, եթէ ոչ զնոյն ինքն զպատմահայրն Մովսէս Խորենացի, այլ զհռետորն կամ Վերծանող Մամբրէ ` զնորին եղբայր, եւ զքերդողն Թէոդորոս, որպէս վկայէ այսոցիկ բազմահմուտ պատմագիրն Արծրունեաց, նաեւ իւր իսկ աշակերտակից ( Կորիւն ) եւ գլուխն աշակերտաց ( Մովսէս Խորենացի, ) պատմեն, զի ՚ի տանել Մեսրովպայ զընտրեալսն յուսումն եւ ՚ի թարգմանութիւն ` ՚ի վարժարանս Յունաց, հասեալ նմա հրաւէր ՚ի կայսերական քաղաքէն, « զբազմութիւն աշակերտացն տարեալ ՚ի քաղաքն Մելիտինացւոց, յանձն առնէր եպիսկոպոսի քաղաքին, որ Ակակն կոչէին, եւ գլխաւոր աշակերտացն թողոյր զայն ` որում Ղեւոնդէոսն կոչէին, այր հաւատարիմ եւ ճշմարտապաշտ »: Չքնա ~ ղ  վկայութիւն աննախանձ ուսումնակցին, որ եւ քաջիկ յայտ առնէ զառաւելութիւն մտաց եւ հասակի եւ զգօնութեան Առնն, որ չէր նուազեալ ՚ի քաջառու կարողութենէն, իսկ տենչանօք առաւելեալ եւս յոյժ: Որպէս զի եւ յետ ամաց, մինչ երկրորդ անգամ կարգեալ լինէր ՚ի Մեսրովպայ ` վերակացու դասու միոյ աշակերտաց, յանքոյթ եւ ՚ի հովանաւոր պրակս Շաղագոմից վիճակի սահմանակցութեան Կարնոյ, բաղձանօք ուսման ` զուսուցողութեանն մերժէր զպատիւ. եւ ՚ի լսելն ` զի որ երբեմն աշակերտակիցք իւր կրսերք ` Յովսէփին եւ Եզնակ ` դեգերին ՚ի դիւանս Եդեսիոյ եւ ՚ի մեծն Բիւզանդիսն, ՚ի ներքուռ հմտութիւն հելլենականին, ՚ի խոյզ եւ խնդիր օրինակագիր մատենից եւ ՚ի թարգմանութիւնս, թողոյր զվարդապետականն գաւազան, եւ զուղեւորի առեալ ցուպ ` գոտեպնդէր միւս անգամ անդրէն համբականալ, մխիլ յամբարս մակացութեանց. ոչ այնքան զյաղթողանալն սիրելով ` որքան զյղփանալն նոքիմք. եւ զվկայն հաւատարմութեան իւրոյ հաւատարիմ իւր գտեալ ` զԿորիւն, միաբան փութային ճեպէին, եւ վաղագոյն քան զնախ քան զինքեանս ուղեւորեալսն ՚ի Բիւզանդիոն կոյս, զԱրձանն Արծրունի եւ զՅովհան Եկեղեցացի, ժամանէին անդր. եւ մեծարեալք լինէին հանդերձ այլովքն ` յեպիսկոպոսապետէ մայրաքաղաքին, եւ յարէին ՚ի քաջակիրթն եւ ՚ի յստակաբանն « Եզնիկ, իբր առ ընտանի եւ սննդակից իւրեանց եղբայրութեանն, եւ անդրէն միաբանեալ ` զհոգեւոր պիտոյիցն խնդիր վճարէին »: - Ամս բովանդակ պարսպեցան ուսումնասէրքն անյագք ՚ի ճոխագոյնն քաղաքաց ` գրաւոր գանձուք, ոչ միայն յիմաստասիրականսն, այլ եւ յաստուածաբանականս. որոյ ` եւ դէպ բարի եղեւ յայնմ ժամանակի ` մատչել նոցա ՚ի կենդանի աղբերս. այն է, ՚ի քաջանշան հայրապետսն հոգեխօսս յաղթահարիչս քրիստոսամարտ մոլորութեանն Նեստորի, յեփեսոսեան սիւնհոդոսի, ՚ի մեծն Կիւրեղ աղեքսանդրացի, ՚ի Յոբնաղ, ՚ի Թէոդիտոն անկիւրացի, եւ յայլս: Եթէ անձամբ իսկ գիա՞ն ՚ի ժողովի անդ Թարգմանիչքս մեր ` իբրեւ լսողք կամ նուիրակք, ստուգութեամբ ոչ ունիմ ասել, այլ հաւանութեամբ. եւ ոչ զայն եւս ` եթէ ՚ի գալ հասանել Ղեւոնդի եւ Կորեան ` կատարեա՞լ արձակեալ էր ժողովն, որպէս տայ կարծել ընդունելութիւնն ` զոր արար նոցա Մաքսիմոս, զի յետ տարամերժման Նեստորի ` կարգեցաւ սա յաթոռն Կ. Պօլիս. եւ եղեւ այս յամսեան հոկտեմբերի ամին 431. իսկ դարձ Թարգմանչացս մերոց ՚ի Հայս ` եղեւ յաւուրս հայրապետութեան Պրոկլի, որ յետ երկուց եւ կիսոյ ամաց յաջորդեաց զՄաքսիմոս:

Յայնմ ամի (434), թէ ոչ եւ յետոյ, դառնայր Ղեւոնդիոս պարագլուխ գրասէր եւ գրաբեր թարգմանչաց, յեսուաբար իմն բերելով լծակաւ կշռոց ընտրութեան ` ՚ի լրտեսեալ երկրէն աւետեաց ` զպարարտագոյնս ՚ի բերոց, գիրս եկեղեցականս եւ կանոնականս, զԵփեսոսին եւ զերկոցուն յառաջ քան զայն եղելոց ժողովոց. եւ ՚ի վեր քան զամենայն ` զողկոյզն մեծ եւ պատուական ` զստոյգ եւ հաստատուն օրինակս Աստուածաշունչ Գրոց. հանդերձ որովք, գտեալ զվարդապետս իւրեանց ` զՄեծն Սահակ եւ զՄեսրովպ յԱշտիշատ Տարոնոյ, մատուցին եւ զթուղթսն ( Պրոկլի եւ Կիւրղի ) եւ զկանոնս ժողովոյն ». եւ առաջի դնէին Ս. Հարանցն ` զբերեալ կտակարանս եկեղեցւոյ սրբոյ »: - Քանի ~ մեծ եւ պատուական էր այս ընծայ, կամ թէ հաճոյ իցէ ասել ` աւար հելլենական, քան զհրաշակերտ ոսկիազօծ անդրիս ձուլեալս ՚ի ճարտարացն Սկիւլլեայ եւ Դիպինոսի. զորս ` աշխարհակալք մեր Արտաշէս եւ Տիգրան ` 550 ամօք յառաջ ` գերելով գերփելով զԵլլադա, փոխադրեցին ՚ի Հայս, ո՞րքան անկորուստ հարստութիւն ստացաւ դպրութիւն մեր ` չքնաղ եւ անհամեմատ թարգմանութեամբ Աստուածաշունչ գրոց ` յընտիր եւ ՚ի ստոյգ յոյն օրինակաց անտի Եօթանասնիցն. եւ որպիսի՞ անեղծ առաջին արձան պարծանաց կանգնեցաւ հայերէն լեզուիս. - վաղու եւ ՚ի բազմաց վկայեալ  է այս յամենեցուն ` որ գամ մի պարապեալ իցեն ՚ի տոհմայինս մեր մատենագրութիւն, ՚ի բնկաց եւ յօտարաց, եւ աւելի ինձ երկրորդելն: Բայց կա ' մ է ինձ յօժարութեամբ յիշեցուցանել, զի եւ այսմ մեծի ընծայաբերութեան ` առաջնորդ եւ նուիրակապետ եկաց Ղեւոնդ, որպէս էր գուշակել յաւագութենէ նորին. այլ եւ յանուանէ  վկայեալ է ՚ի միոյ ՚ի միջին պատմչաց մերոց, եթէ յիշեալ օրինակքդ Ս. Գրոց ` բերեալ եղեն « ՚ի Սրբոյն Ղեւոնդէ, եւ յայլոցն ` ՚ի Կոստանդիական քաղաքէն ». եւ մատուցան յայնպիսի պաշտելի ձեռաց, թերեւս յետին հաճոյական նուէր, առ երկոսեան նահապետս դպրութեանց տանս Թորգոմայ. որք ալեւորեալք եւ ծայրացեալք հասակաւ եւ վաստակօք, ոչ ինչ դանդաղեալ ` դարձեալ թարգմանեցին զմի անգամ թարգմանեալն ` փութանակի, հանդերձ նոքօք ` վերստին յօրինել նորոգմամբ ». եւ ապա այնուհետեւ կարէին գոհութեամբ ժտել ՚ի Տեառնէ զսիմէոնեանն արձակուրդ ՚ի խաղաղութիւն յաւիտենից. մանաւանդ զի, թէպէտեւ առ ամենակատար յարդարել զայնպիսի կարեւոր գործ ` դաս մի եւս ժրագոյն պատանեաց գումարեցին, առաքել « յԱղեքսանդրիա, ՚ի լեզու պանծալի, ՚ի ստոյգ յօդանալ ճեմարանին վերծանութեան », - սակայն թերեւս ոչ ունելով ակն ` բաւել տեւել մինչեւ ՚ի դարձ նոցին, ՚ի ճարտարագոյն ձեռս յանձն առնէին զձեռնարկեալն իւրեանց, եւ ՚ի վստահագոյն առաջնորդ, յերէցն Ղեւոնդ:

Ոչ վայրապար պարծանօք յառաջ ձգեմ եւ աստ զսա. այլ հաւատարիմ վկայութեամբ, եւ ոչ միոյ ` այլ յոգունց իսկ. զի տեսաք զնա նախ դասեալ ՚ի գլուխ գրաբերացն, ապա վկայեաց անաչառ Խորենացին, զի նոքօք եղեւ թարգմանութիւնն, այսինքն գրաբերօքն. եւ թէպէտ Կորիւն ասիցէ գլխաւոր ձեռնտու Ս. Սահակայ յայս վերադարձութիւն թարգմանութեան Ս. Գրոց ` զԵզնիկն, այլ սա ինքն Եզնիկ յիշելով եւ իւրովսանն զսկզբնաւորութիւն դպրութեանց եւ թարգմանութեանց Հայոց, եւ զամենայն կարգն յառաջադիմութեան, որպէս ասէն, ՚ի ձեռն Ս. Մեսրովպայ եւ Սահակայ, անդէն ՚ի նոյն յարեալ յաւելու, « Եւ նոցուն աշակերտ ` Ղեւոնդ, այր սուրբ եւ ընտրեալ ». եւ ապա յետ նորա կարգէ զայլսն եւ զինքն, « եւ Արձան եւ Կորիւն եւ Եզնիկ, եւ արբանեակք նոցուն լուսաւոր հանդիսիցն, եւ ձեռնադրեալք ՚ի նոյն սրբոյ կաթողիկոսէ »: - Այլ պարզաբար եւս եւ առանց ինչ ճգնութեան բանից եւ ջանից ` վկայ կացցէ մեզ միւս ոմն ` հետեւող Թարգմանչաց եւ ոչ շատ հեռի ժամանակաւ, եւ ուսեալ յերիցագունէ քան զինքն պատմագրէ. զի համառօտելով զվարս Ս. Թաթլոյ ճգնաւորի եւ գովաբանելով, ասէ. « Էր փոխանորդ վարդապետութեան ` Թաթուլ ` Սրբոյն Մեսրովպայ եւ Ղեւոնդի, Վարդապետացն Հայոց ». ուրեմն ոչ միայն գերազանցեալ սորա յաշակերտական դասուն, այլ եւ րաբունապետին զուգադասեալ: Եւ դարձեալ նոյն այր մեծացուցանել եւս կամելով զներբողեալն իւր ( զԹաթուլ ), երիս միայն համեմատս նմին գտանէ, զՄեսրովբ, զԳառնիկ եւ զՂեւոնդ: Եւ  այս շատ է մեզ. եւ ցորչափ չկան ՚ի միջի ամենեցուն սոցա գրաւոր վաստակք, զուր եւ անարժան գործ է ` ՚ի մէջ առաջնոց զառաջնագոյնն յուզել եւ ընծայեցուցանել:

Իմաստասիրութեան եւ զզգօնութեան Ղեւոնդեայ ` առաւել քան զվկայութիւն ժամանակակցաց եւ յետնոց ` պէսպէս գովական բանիւք ` զորս յառաջն յիշեցաք, - յորոց սակի են եւ խոհական, աստուածաբան, քաջ վարդապետս, եւ այլք այսպիսիք վերընծայեալք նմա, - իւր իսկ վարդապետական բանքն վկայեն, զորս ընթեռնումքն յԵղիշէն եւ ՚ի Փարպեցին, հանդերձ աղուաբար ասացուածովն զբժշկական հնարից, առ դատողն իւր եւ երգիծանող: Եւ ՚ի վեր քան զամենայն ` ատենական վկայութիւնն ` չարալեզու թշնամւոյ իւրոյ ( Դենշապհոյ ), որ կրկնութիւն իմն է հռչակի համբաւոյ նորին ՚ի Պարսս, եթէ, « Օրինաց քրիստոնէից ` իբրեւ զքեզ ոք տեղեակ չէ », եւ դարձեալ, ՚ի նորին խրատուէ համարելով դրդեալ զայլս յընդդիմանալ թելադրութեան Պարսից, յ ' անհաճարաբար յորդորելն ( Դենշապհոյ ) զսոսա ` զի մի ' եւս լուիցեն խրատուց նորին: Այսպէս եւ յառաջ քան զնա ` համախոհ նորին խորագիտագոյն ` Միհրներսեհ, այնու մտօք ` աշխարհակորոյս կոչէր զայրն մեծ, զայն ` որ յանհրաժեշտ հարկի ` գիտէր եւ ուսուցանէր, ըստ տէրունական հրամանին, կորստեամբ իսկ աշխարհի ` շահել զանձն. եւ արդարեւ կորուսանելով ՚ի Զրադեշտ ` շահէր ՚ի Քրիստոս զաշխարհս մեր, որ ընդ երկոսին տատանեալ կայր առ վայր մի: Հանգոյն գլխաւորաց իւրեանց ` Վզրըկին եւ դատաւորին իմաստակութեան ` « Զերանելի այրն զՂեւոնդ ` առաւելագոյն ասէին ամենայն Պարսիկք ` խրատտու եւ պատճառ լինել ամենայն իրացն Վարդանայ եւ գործոցն, որ ՚ի ժամանակին յայնմ գործեցան յաշխարհիս Հայոց »: - Արդարեւ ճշմարտութեամբ ասացէք զայս, ո ~ վ քաջք, ջատագովք ստութեան. եւ շնորհս ունիմք պերեւեթեալ եւ պերեւեշտեալ Պարսկացդ ` որք միաբան հաստատէք զվկայութիւնս մտերմացն սիրայնոց, թէպէտեւ ատելութեան մախանօք: Ուղիղ ծանեայք զայրդ Ղեւոնդիոս ` հաղորդ եւ ձեռնեցէց ամենայն գործոց ուղղութեան եւ արիութեան ` գործեցելոց, յոստանի, յԵկեղեցւոջ եւ ՚ի բանակի Հայոց ` ամօք ինչ յառաջ եւ յետ կիսոյ Ե դարու, յորում իբրեւ առաջին ներգործող եւ շարժիչ կենդանատու բազմաամսնեայ մեքենայ ` երեւի եռանդնոտ Վանանդացին. աջն օծեալ ` ոչ միայն գիտական ուղղութեամբ բարձրացեալ կարկառէր, այլ երբեմն եւ բնական զօրութեամբն ձգէր ՚ի հերքումն եւ ՚ի վանումն պաշտամանց եւ պաշտօնէից ստոց եւ սնոտեաց: Այլ քան զձեռնն ` դրդիչ եւ հաղորդիչ հզօր ` զլեզուն ունէր, որպէս հրեղէն սուսեր երկբերանեան ` երեւեալ Տեսանողին ՚ի Պատմոս, ՚ի բերան սքանչելւոյ Որդւոյ մարդոյ. լեզու ` մարզեալ ե ' ւ բնատուր եւ գերագոյն արուեստիւ, մխեալ ՚ի հիւթոյ հոգւոյ եւ սրտի, որովք ամենայն դիպաց հնարս հայթհայթէր, եւ աստուածազդեցիկ ներշնչմամբ արտասանեալ ` զամենեցուն սիրտս խլրտէր, զհամախոհիցն ` վառելով եւ վարելով ՚ի գործ պատշաճ եւ պանծալի, զայլախոհիցն ` յափշութիւն եւ ՚ի վարանս:

Եթէ տուեալ էր բաղդի հասուցանել մեզ առ ՚ի նմանէ ճառս բանից ինքնագիրս, գոյր արդեօք նախադասել զնա ոչ միայն յերիս նախայիշեալ վարդապետսն, այլ եւ ՚ի վկայեալսն վերծանողս մեր եւ ճարտասանս, ՚ի Մամբրէ, յԵզրաս, ՚ի Խոսրով եւ ՚ի նմանիս, այլ շատ ինձ թուին եւ աւանդեալքն զնմանէ եւ առ ՚ի նմանէ բանք, առ անուանել զնա, թէ ոչ միւս ոմն Ոսկիբերան, այլ թերեւս Հրաբերան: Եւ միթէ, զի չկան չմնան նորա գրուածք, զլասցա՞ք նմա զայս, կամ զպատշաճագոյն եւս անուն. - ահա բնաւ եւ ոչ ինչ գիտեմք զմիոյ յընկերաց նորին ՚ի Թարգմանչաց, զԱնգեղացւոյն ( Եզրասայ ), եւ մականուանեմք Ճարտասան. եւ որ սակաւ ամօք յառաջ քան զերախան թարգմանչացն փայլեաց առ Յոյնս, նոցին իսկ լեզուաւ, Հայկազնն Բրոյերես ( կամ Փառերես ), ո՞չ աւանիկ եւ Թագաւոր ճարտասանից քարոզեցաւ, եւ յԱստուածաբանէն Գրիգորէ դրուատեալ վկայեցաւ, եւ ՚ի հռետորաց հեթանոսաց ականաւոր արանց, եւ պատուական անդրեօք պատուեցաւ ՚ի մեծն Հռովմ եւ յԱթէնս գլխովին, եւ ոչ ոք ժխտէ քաջութեան եւ փառաց նորին, թէպէտ եւ ոչ վայելիցէ ՚ի ցանկացեալ ճառսն: Նա ՚ի մայրն իմաստից յԱթէնս եւ ՚ի մօրաբարոյ դստերս Ելլադայ. իսկ ո՞ւր մերոյս գովանւոյ ձուլեալ ձեւացաւ հրեղէն լեզու. յիւրակա՞նն Վանանդ, եթէ ՚ի Մելիտինէ եւ կամ ՚ի Բիւզանդիոն. - ոչ ուրեք, կամ ոչ այնքան այլ ուրեք, եթէ ոչ նախ ՚ի հնոց սրտին. սիրտ հզօր եւ ընդարձակ, քաղցր եւ ահեղ, համահետեւող հարուստ եւ հանճարեղ մտաց. նախասահմանեալ ՚ի հրաւէր եւ ՚ի յորդոր մեծի գործոյ, ՚ի բազմատագնապ պահու, յորում տեսաք բարձեալ զթագաւորն եւ զքահանայն մեծ, երկոքին ուղղեակք տանս Թորգոմայ. վասն որոյ եւ « վրդովեցաւ խաղաղութիւն, արմատացաւ  անկարգութիւն ». սե ' րմն  ժանտ, որ երագ երագ աճէ ՚ի շուք անպիտանութեան: Էին էին տակաւին ` եթէ ոչ թագաւորազունք այլ իշխանք փարազունք, նախարարաք փառաւորք, զորավարք ռազմագէտք, նահատակք արիք, եւ եթէ ոչ Քահանայն մեծ ` որ զամս յիսուն հաստատէր եւ հոգիացուցանէր զեկեղեցիս Հայոց, այլ ձեռնասունք եւ ձեռնադրեալք ՚ի նմանէ աշակերտք հոգիընկալք, աշխարհաց եւ գաւառաց տեսուչք, հանդերձ բազմութեամբ քորեպիսկոպոսաց եւ երիցանց. որք եւ գումարեալք ՚ի Շահապիվան եւ յԱշտիշատ, յայտնապէս ցուցին անշէջ ` զճրագն, եւ անկորուստ ` զսերմն բանին կենաց, զոր ընկալանն յերկոցուն անհամեմատ վարդապետաց իւրեանց: Սակայն այդ ամենայն ժողով փառաւորաց, հզօրաց եւ սրբազանից ` կարոտանայր գլխոյ գերագունի հզորի եւ սրբազանի, որ կարող իցէ յօդել յինքն. մանաւանդ թէ ՚ի միութիւն  հայութեան, զերեսին դասըն, զքաղաքական, զեկեղեցական եւ զինուորական, եւ նոր իմն օրինակ եռանկիւն բանակաւ Հայկին ` շեշտեալ մղել զխոչ եւ զխրտուիլ ասպարիզին, յոր վայել էր ընթանալ ազգի միոյ մեծի, միջասահման կարգելոյ արեւելից եւ արեւմտից, քրիստոնէութեան եւ հեթանոսութեան:

Եթէ ոչ ակներեւ նշան յերկնից, այլ երկնաւոր ազդեցութիւն, ռանդն եւ վաստակ անձինն, եւ հասարակաց համաձայն զգացումն, ցուցին եւ ծանեան զգլուխն զայն ` յԵԳրէցն Ղեւոնդ, եւ բարձրացուցին աննախանձ հաճութեամբ, եւ ոչ յայլ ոք բնաւ որպէս ՚ի նա ` հանգեաւ ոգի ամենեցուն, ամենեքին վսհատացան ՚ի նա, ամենեքին քաջալերացն ՚ի նմանէ: Խաչ եւ սուսեր ` համազոյգք ՚ի հալոցս հոգւոյ նորին ` ետուն կատարել վայելչապէս ըզգործ իւրեանց. որ ` եթէ ոչ ակնախտիզ ըստ փառատենչակ ախորժակաց աշխարհիս եւ ընդարոյս փափագանաց ոգւոյ ` աւարտեցաւ, այնր համար պահանջեսցի ` արտաքուստ ` ՚ի Բիւզանդացւոց ինքնակալութենէ, որ զմեծ մասն մի երկրիս Հայոց ունելով ընդ իշխանութեամբ իւրով, ոչ ներէր միւսոյ մասինն հաղորդել. համարս տայցեն վաղ ուրեմն ուծացեալքն եւ այծացեալք յօդեաց եւ ՚ի գառանց մարգարէակիր հօտապետաց մերոց. համարս տացէ վտաշուէրն Վասակ, եւ քարոզ իւր Զանգակն չարաձայն, նմանեօքն հանդերձ. զորովք միահաղոյն արկեալ մեր քօղ անտեսութեան, կամ ըստ գորովագութ Երգողին ` ախտակցաբար արտասուելով, ուշ կալցուք յընտիրն գլուխ, յԵրէցն Վանանդակի, ոչ եւս ՚ի բեմի գեղջ իւրոյ Իջեվանից, այլ յապարանս, ՚ի ժողովս եւ ՚ի բանակս միաբան ուխտի տան Հայոց. քանզի հարկ էր ճշմարտել ՚ի նմա առակի Իմաստնոյն, եթէ. « Որ հանճարեղն իցէ ` զառաջնորդութիւն ստասցի »:

Ամք իբրեւ ութեւտասն անցեալ էին յիմաստաճեմ դարձէ նորա ՚ի Բիւզանդիոնէ, յորս թաքուն մնան առ ՚ի մէնջ գործք նորին եւ բանք, թէ եւ ոչ դժուարինք  ՚ի գուշակել, եթէ որ այսքան ակաղձուն մթերս բարձեալ զայր, յո՞վ եւ որպէս եւ որքան խնամք բաշխէր վիճակելոյ իւրում Հօտի փոքու, կամ ո՞րպէս յարգէր զթարգմանութեան արուեստն: Մի անգամ եւեթ յիշէ զնա պատմութիւն ` յայս միջոյ ժամանակի, յամի 445 եւ 6, ընդ քառասնից եպիսկոպոսաց եւ ընդ ութից գլխաւոր երիցանց ժողովոյն Շահապիվանի, յորոց մի եւ ինքն ստորագրի. այլ երեքտասանից միայն ՚ի ժողովականացն  յիշին անուանք, իբրու նշանաւորաց, եւ մի սորայս է անուն, որ թէպէտեւ գրեաթէ հուսկ բնաւից կարգեալ, այլ յետ սակաւուց ` բնաւից նախադաս բանիւ եւ գործով. այլ եւ աստոտին յայտ է զի արդէն նշանաւորեալ եւ պայծառացեալ  էր այսոքիւք. զի հարիւրեցաւն  ՚ի մեծ եւ ՚ի կարեւոր ակումբն  այն, որ աստուածային նախանձու վառեալ խորհեցաւ, եւ արիապէս վճռեաց զքսանեսին աշխարհակեցոյց կանոնսն, առ ՚ի հաստատել զվրդովեալ խաղաղութիւնն, եւ առ ՚ի հատանել զարմատս անկարգութեանցն ` զորս ողբայր Խորենացի: Բարձրացաւ ապաքէն  ՚ի ժողովի անդ եւ բարբառ երիցուն մերոյ, եւ յայտնի եղեւ յառաջադիմութիւնն զոք եթէ ոչ պատմէ կանոնագիրն , հաւաստէ  ոգի նորա ջերաջերմն  եւ թարգման նորին լեզուն քաջաբան, նա մանաւանդ եւ պատմութիւնն իսկ ակնարկէ. քանզի յետ թուելոյ զանուանս երիցանցն ` յաւելու. « եւ այլոյ բազմաց քահանայից, որ էին նախանձախնդիրք օրինացն սրբութեան եկեղեցւոյն Աստուծոյ ». եւ յայս իսկ սակս յետադասէր զանուն Ղեւոնդեայ. զի անընդմէջ յարեսցի ՚ի գովեստ նախանձախնդրացն: Եւ ո՞ոք առաւել նախանձախնդիր, այլ եւ վրէժխնդիր այդպիսեաց օրինաց ` հաւասար նմին յայտնեցաւ ՚ի բոլոր պարագայի իրացն գործեցելոց ` յայնմ եւ ՚ի յետագայ վեց ամս, մինչեւ ՚ի կատարումն իւր հեղմամբ արեան սակաւուք ընկերովք: Ոգի նորա շնչէ գլխովին եւ ՚ի հիւսուած յառաջաբան պատմութեան ժողովոյն ` յորժամ ասիցէ. « Լինէր սուգ եւ տրտմութիւն որք էին ՚ի ժամանակին նախանձախնդիր վարդապետք, եպիսկոպոսք, երիցունք, որք ունէին զուխտ սրբութեան, պաշտօնեայք Քրիստոսի Ապա որ աւուր բղխէր բան առ բան, եւ գիշեր առ գիշեր ցուցանէր զգործ արդարութեան, բան առ բան հասանէր, մարդ ՚ի մարդոյ հնչումն լինէր յիւրաքանչիւր լսելիս. գային ժողովէին », եւ այլն. եւ ՚ի կատարածին, « Հաճէին հաւանութեամբ, ասելով միաբան զօրացն եւ զօրագլխացն եւ իշխանացն. Այո, այո. այս կարգք եւ օրէնք այդ կացցեն, ինչ որ վասն մեր օգտի, ՚ի փրկութիւն հոգւոց եւ մարմնոց մերոց, ՚ի շինութիւն եկեղեցւոյ »: Փոքր միւս եւս եւ իշխէի ասել թէ նորին իսկ Ղեւոնդեայ մտաց եւ գրչի շարագրութիւն իցէ վայելուչս պատմութիւն, եւ վայելչագոյն եւս սահմանադրութիւն ժողովոյն Շահապիվանի. եւ ոչ դիւրագոյն երեւի ինձ մերժումն կարծեացս քան զհաստատումն:

Մի ' ոք սնոտի գովասանութիւն համարեսցի զայպիսի մեր հաւատս, եւ երկմտիցի, թէ ` որ այնպիսեաւ ջեռեալ էր աստուածայնով նախանձու, կարէ՞ր ոչ զնոյն ծաւալել յեկեղեցւոջ իւրում, կա ' մ ոչ լինել բազուկ աջոյ եպիսկոպոսի գաւառին, Տեառն Գադայ, ընդ որում յետ հնգից ամաց գտաւ եւ ՚ի միւսում ՚ի կարեւորագոյն եւս ժողովի Արտաշատու: Ի սմին ` յանուանէ յիշին 18 եպիսկոպոսունք եւ 18 իշխանք. իսկ յերիցանց գլխաւորաց եւ ՚ի վանահարց ` չորք եւեթ, եւ առաջին ՚ի սոսա աստանօր ` ակն յանդիման ինքն Ղեւոնդ. զոր եւ, - քանզի յոյժ ստիպողական էր առիթ ժողովոյն, խնդիր կենաց կամ կորստեան քաղաքական եւ եկեղեցական բաղդի ազգի տանն Հայոց, - ՚ի դէպ եւ պարտ իսկ էր ամբառնալ ՚ի վերագոյն եւս աստիճան ձեռներիցութեան եւ առաջնորդութեան, յոր ցուցանեն իսկ զնա այնուհետեւ դէպք իրաց Վարդանանց եւ Ղեւոնդեանց. եւ զայս ոչ ըստ պատշաճի առնն միայն, այլ եւ իրաւամբք եւ ստուգութեամբ այսպէս եղեալ նկատեմ: Քանզի, որպէս յայտ է ՚ի պատմութենէ, յետ կատարման սքանչելի ամոլից եկեղեցւոյս, Սահակայ եւ Մեսրովպայ, երկոտասան ամք անցեալ էին, եւ չեւ եւս էր բարձրացեալ հայրապետական օծութեամբ յաջորդ ` յաթոռ Լուսաւորչին, կամ վասն շփոթից ժամանակին եւ մոռացութեան կարգաց, ( մանաւանդ վասն փոփոխութեան նոցին ՚ի յիսնամեայ յերկար ժամանակի քահանայապետութեան Սրբոյն Սահակայ, յորում ժամանակի նոր օրէնք եւ դասակարգութիւնք մտին ` ՚ի վարչութիւն վիճակաց եկեղեցւոյ ), կա ' մ վասն մեծագունի եւս քաղաքական յեղափոխութեան աշխարհիս մերոյ, թագաւորութեանն բառնալոյ եւ ազգին յերկուս բաժանելոյ ` ընդ օտարաց իշխանութեամբ. եւ թէպէտ ընտրեալ էր ՚ի գլուխ քահանայութեան Հայոց այր արժանաւոր, Յովսէփ երէց ՚ի Հողոցմանց գեղջէ Սիւնեաց, որ եկեաց եւ կնքեաց նահատակութեամբ զկեանսն ` ընդ երիցակցիս այսմ Ղեւոնդեայ, այլ որպէս յայտնի է նշմարել ՚ի գործս եւ ՚ի բանս երկոցուն սոցա, որքան յետինս այս բուռն էր եռանդեամբ եւ հնարագէտ յիր եւ ՚ի բան, միւսն յաւէտ հեզահամբոյր ընծայեալ բարուք, թէպէտեւ խոհական եւ առաքինզարդ, բայց ոչ բաւական հզօր եւ քաջալանջ ըստ պէտս ՚ի վերայ հասեալ բազմավտանգ ժամանակին եւ այլայլախոհ մարդկան, մանաւանդ աւագորերոյն սադրելոյ եւ սպառնացելոյ ՚ի Սասանեան բռնաւորէն. թողից ասել զկամաւոր մոլութիւն եւ մոլորութիւն ստերիւրելոցն ՚ի լուսաշաւիղ հետոց հարցն առաջնոց, եւ ՚ի միաբանութենէ սուրբ ուխտի եկեղեցւոյն: Բարւոք էր ՚ի ժամուն դառնաանալն Յովսեփայ, այլ ՚ի դէպ էր եւ առիւծանալն Ղեւոնդեայ: Չէր ինչ ապա դժուարին խելամտել ողջախոհից եւ ստուգիւ նախանձախնդրաց ` եթէ պարտ եւ արժան է յառաջ կոչել ՚ի զօրավիգն առաքինեաց եւ վատասրտաց ` եւ յերկրորդն երէց յերիցանց անտի ` վեհագոյն քան զեպիսկոպոսունս երեւելոց. եւ ոչ ինչ խորելով ՚ի պատուոյ եւ յաստիճանէ Յովսեփայ, - որ եւ առանց ձեռնադրութեան կոչէր եպիսկոպոս Այրարատայ, եւ նախագահէր եւ նախագրէր ՚ի միաբանական թուղթս որ առ կայսր եւ առ արքայն Պարսից, - եւ կարգել առընթեր նմին զՂեւոնդ, որպէս զԱհարոն առ Մովսիսի, այլ եւ զփառաշտին Փենեհէս ոչ ունելով ՚ի զատ. զի զամենեցուն սոցա կրէր զոգի եւ զշնորհս ` Այրս այս ցուցեալ յԱստուծոյ ` ազգիս մերում. որ եւ զամենայն կարգակիցս եւ նահատակակիցս իւր ` զաւագագոյնս եւ զկրսերագոյնս ` իւրով անուամբ պարփակեաց ` Ղեւոնդեանս գոլ: Արդ, եթէ « Յովսէփ ` որ թէպէտ երէց էր ըստ ձեռնադրութեան, այլ զկաթողիկոսութեան  Հայոց զաթոռն ունէր ` ՚ի ժամանակին », որպէս ասէ Ղազար, միթէ զլասցի եւ Ղեւոնդեայ տեղապահութիւն աթոռոյն:

Յայս ` ոչ ես ինչ բարձրացուցանեմ զնա, եւ ոչ լոկ արժանիք իւր, այլ եւ կամք եւ հրամանք օրինակօք զոր եթէ ոչ մեկին բանիւ յայտ առնիցեն ծանօթագոյն պատմիչք, բաւականք են եւ հետեւողք  նոցին ոչ անիշանք ոմանք. յորոց ` բազմահմուտ Արծրունին ` երիս երեւեցուցանէ երիցունս տեղապահս քահանայապետական  աթոռոյն Հայոց, զՅովսէփ, զՄելէս եւ զՂեւոնդ, բայց զսա նախադասէ, առաւելութեան իմն նշանակաւ. « Ղեւոնդ ոմն ասէ, աշակերտ Սրբոյն Մաշտոցի տեղապահն լինէր Սըրբոյն  Սահակայ, եւ Յովսէփ եւ Մեղէս »: Երիցագոյն եւս քան զնա յիշատակագիր եւ մերձագոյն ժամանակի իրացս, պատմիչ  ժողովոյն Դունայ, սոսկապէս եւս եւ եզակի ասէ. « Ի տեղապահութեան Ղեւոնդի ` քորեպիսկոպոսի կաթողիկոսարանին »: Էր ուրեմն եւ քարեպիսկոպոս  ընտրեալս այս յընտրելոց. այլ որպէս ընտրեալն յեպիսկոպոսապետութիւն ` վասն ոչ ձեռնադրութեանն երէց միայն անուանի, նմանապէս եւ զսա իմասցուք:

Բայց իմ խնդիր ոչ բարձրութեան գահուց է եւ ոչ անուանց, այլ առաջնորդականին եւ ներգործող հոգւոյ, որ որպէս լոյս մեծափայլ ճրագի յաստուածուստ վառելոյ ` ոչ կարէր ընդ դրուանաւ ծածկիլ. ապա հարկ էր եւ ոչ կուրացն  այլ եւ քաջ սրատեսից ` աշխարհայնոց  եւ կղերականաց կանգնեալ  զնա յաշտանակի, եւ ցնծալ ՚ի լոյս նորա, եւ զհայրն լուսոյ փառաւորեալ զԱստուած:

Բազմազգուշալի տեսողութեան, այլ եւ անվեհեր արիութեան էր ժամանակն. ջերմեռանդն  կրօնից, եւ ոչ նուազ պաշտպանութեան տան եւ աշխարհին խաչն փայլատակէր. անդրադարձ ցոլանայր զրահն. յերկուս կիրս եւ կասկածանս զոփայր սիրտ հաւատարիմ հայութեան յորմէ հետէ հրովարտակ ձախողակի  շաղփաղփանաց Միհրներսեհի ` պահանջէր ` կամ բան առ բան պատասխանի առնել, կամ գալ ՚ի Դուռն արքունի: Գումարեցաւ աշխարհախումբ  ժողովն յԱրտաշատ, տուաւ պատասխանի գրով: « Հաւանութեամբ մեծամեծ նախարարաց  եւ ամենայն բազմութեամբ աշխարհին ՚ի մեծամեծաց մինչեւ ցփոքունս, անսուտ երդմամբ եդին վկայութիւն ` կենօք եւ մահու. ՚ի նմին կալ հաստատուն: Զարմացան ողջամիտքն  եւ գովեցին զգիրն  եւ զոգին թելադիր. զկծեցան չարասէրքն. չչեցին մոգքն մոխրաշունչք զայրացաւ: Վզրուկն օձաբարոյ, եւ զայրացոյց զթագաւորն Արեաց եւ Անարեաց, հրաման արձակեցաւ ` ՚ի Դուռըն կոչել զնախարարեանն, հանդերձ աւագ իշխանօք Վրաց եւ Աղուանից, որպէս յայտ է հանդերձ այլովքն ` ամենայն մանկանց  Հայոց, որք եւ կատարեն ամի ամի զնուիրական յիշատակս  առաքինեացն եւ նահատակելոց յերկոցուն միաբանեալ դասուց, եկեղեցւոյ եւ աշխարհի:

Այլ քանի այլակերպ, քանի անդոհական էր յայնժամ անկնակլութիւն նոցին եւ ամենայն  ժողովրդեան աշխարհիս մերոյ, զիարդ ամենեցուն  աչք եւ ուշ պշուցեալ ՚ի կողմն արեւելից, ուր իբրեւ երեսփոխանք եւ նուիրակք գընացեալ էին իշխանք եւ սեպուհք իւրեանց, որպիսի ` սըրտատրոփ անձկանօք մնային սուրհանդակայ եւ թղթաբերաց, եւ որքան երկար թուէին  ժամանակ երթեւեկին եւ ասպարէզք հեռաւոր երկրին. որքան դառն էր կասկած մտացն յանյայտութեան գործոյն Բայց որքան եւս դառնագոյն եւ ապշեցուցիչ համբաւն սեւաթոյր եւ յայտնութիւնն մահաբեր. քանի ~ խաւար թանձրամած տարածեցաւ զՀայաստանեօք եւ զդաշնակից աշխարհօքն ` ՚ի ժամանել գուժկանին. ո՞ր սիրտ զգաստ ոչ միջակտուր լինէր ՚ի լսելն զլուրն կորստական. որպիսի ~ աղիողորմ աշխարանք ՚ի վերայ ստոյգ կամ անստոյգ ուրացութեան գլխաւորաց իւրեանց. եւ որպիսի ~ դժպհի հանդիպումն մնացելոցն եւ դարձելոցն ՚ի Դրանէն, « ողջք եւ ոչ ողջք, կենդանիք կիսամեռք ». որպիսի ~ սրտառուչ հառաչանք արի արանց, ողբ եւ լալիւն կանանւոյն, ճիչ տղայոց ընդ հայր եւ ընդ մայր շուարեալ բաժանելոց, կշտամբանք ուխտապահից ժառանգաւորաց եւ աշխարհայնոց. առհասարակ աղմուկ աղաղակի, դրդիւն եւ դղրդիւն, որպէս թէ բովանդակ յատակաց Հայաստան երկրի սասանել, եւ լերանց եւ բլրոց հրաւէր առնուլ յանկումն ` ՚ի վերայ գլխոցն կորացելոց մեղապարտ կամ անմեղ ամօթով : Զայս ամենայն ո՞յր ուրուք ՚ի մէնջ չիցէ ուսեալ ` ՚ի վայելուչ եւ ՚ի սրտառուչ դրուագս բանից Եղիշեայ եւ Ղազարայ, եւ ո՞չ գորովեալ ընդ եզերական տեսարանն. յորում ոչ մի ` այլ բազմադէմ տեսարանք զոշոտեն եւ խոցոտեն զաչս մտաց, մանաւանդ եթէ կամիցի ոք մի մի ՚ի հանդէս ածել զկերպարանս գլխաւորաց անյիշելի եւ յիշատակելի գործոյն:

Այլ յեղակարծումն այդ ամենայն տեսիլ վեր ՚ի վայր յուզեալ լինի. ամենայն կերպարան նուաղի ՚ի սարսեցուցիչ տեսլեան վսեմագունի եւ արիագունի առն ՚ի բնաւից աշխարհական եւ իշխանական դասուց, մեծոգւոյ Մամիկոնեան Բաբէ. քանի՞ տխատեալ անկեալ են զուարթածաղիկ երեսքն Վարդանայ, որպիսի ` ստուեր տխրորակ պատէ զահաւորագեղ աչօքն: Եթէ չէր խորամուխ ՚ի հոգւոջ նորա տունկ հաւատոց ` դարմանեալն ՚ի մեծէ հաւուն իւրոյ Ս. Սահակայ, եւ եթէ չէր յառերեւոյթ գայթակղեալ սրտին ` եդեալ զխորհուրդ գերագոյն նահատակութեան, վաղու արդեօք ընդ սուր իւր ելեալ էր. այլ առ ժամն հնարէր թաքուցանել զդէմս իւր ՚ի դիմաց ` յոր ոչ իշխէր հայել, եւ ոչ մերկանալ զխորհուրդ իւր. այլ ժողովեալ զիւրեւ զտոհմայինսն. բարեաւ մնալ ասելով տանն եւ տէրութեան եւ աշխարհին, ՚ի չու անկանէր  երթալ յօտարութիւն, եւ կամաւոր արտասուօք զակամայ  կերղծաւորութեանն սրբել կեղտ: Բայց եթէ յիրաւի արարեալ էր այնպէս, գուցէ վճարեալ էր այնուհետեւ  փըրկութեան ազգի իւրոյ եւ եկեղեցւոյ, կամ վիհ անհնարին բացեալ, որ կլանել սպառնայր, այլ լնուլ ոչ: Հարկ էր, եւ հարկ անհրաժեշտ յետս դարձուցանել զՎարդան ՚ի կամացն եւ յառաջի դիմեալ ուղւոյն: Այլ ո՞իշխեսցէ դիմագրաւել դառնացեալ առիւծուն. կամ ո՞ հաւատասցէ ` եթէ որ այնքան յետին դժուարութեամբ զիջաւ ՚ի խոստմունս եւ յերդմունս իշխանակցացն ` ՚ի Դրան Պարսից, առցէ միւսանգամ յանձն խոնարհել ՚ի կամս նոցին, հաւատալ  ահաւորագունիցն  անգամ երդմանց: Անհնարին թուէր տարադէմ պանդխտութեան : Սակայն ՚ի դէպ էր եւ յանհնարիցն ՚ի փորձ մտանել, եւ մահուչափ ճգամբք ` վասն հասարակաց փրկութեան ` ՚ի հաւանութիւն ածել զնորն զայն սարտուցեալ Աքիլլեւս, որում չէին բաւական յազդումն ` ոդիւսական հանճարաբանութիւնք կամսարականին  Արշաւրի եւ ամատունւոյն Վահանայ, եթէ չէր ըստ թախանձանաց  ուխտի հաւատարմացն ` կանխեալ Ղեւոնդեայ կալ ՚ի գլուխ պատգամաւորաց, երիցանց ոմանց եւ իշխանաց, եւ ամօքեալ զամեհացեալ ոգին: այնպիսւոյ ոգւոյ այսպիսի  պիտոյ էր ազդիչ, յոր ` ոչ դանդաղեցան ակն արկանել իսկոյն ամենեքին ` որք երկուս գլուխս վերակառոյցս  յայնժամ ՚ի Հայս երկուս լապտերս լուսաշաւիղս եւ երկուս կէտս յուսոյ նկատէին, զՎարդան եւ զՂեւոնդ զմին ` բանիւ. եւ զմիւսն ` գործով, եւ զերկոսին միանգամայն յետ սակաւուց նմանս եւ աննմանս հանդիսացեալս հրաշափառապէս յԱւարայրեան դաշտին:

Բայցայժմիկ ՚ի ճեպ ՚ի ճեպոյ ՚ի վերայ հասանել դիպաց եւ վտանգաց, այլոց թողեալ զկակղեալն ողոքանօք իւրովք ` իսպառ յանկուցանել եւ դարձուցանել յոստան Հայոց, ինքն Ղեւոնդ սլանայ յառաջադէմ ասացից այսուհետեւ եւ յառաջամարտիկ, նախանձախնդիր օրինաց Աստուծոյ եւ հայրենեաց, եւ վառելոյն նովին ոգւով, որք ` ըստ պատմչին ` « Պնդեցին եւ արարին զամենեսեան զինուորս Քրիստոսի երեւեցան ամենեքեան զինեալք եւ սաղաւարտեալք, սուր ընդ մէջ եւ վահան ՚ի ձեռին, ոչ միայն արանց քաջաց ` այլ եւ առնականաց ». սլանայ սուրակն եւ սրաթեւ, ՚ի հեռուստ նշմարել յարեւելից սահմանաց Այրարատայ, որպէս ամպ աղջամղջին ծաւալեալ զսեւագունդ զմոխրաշունչ բանակ 700 մոգուց եւ յոլովագոյն եւս արբանեկաց նոցին, եւ զամբոխ հեծելոցն եւ հետեւակաց, դանդաղաշարժ սաղապմամբ իջանել բանակել առ գեօղաքաղաքաւն Անգղիոյ, ՚ի Ծաղկոտն գաւառի. տեսանէ զմոգպետն յառաջեալ եւ զմոգեանն զհետ խուժեալ ` յաւուր ընտրեալ միաշաբաթուն, ձեռս եւ Գործիս ամբարձեալ առ ՚ի մարտնչել ընդ տան Աստուծոյ, ՚ի խորտակել տապալել զդրունս տաճարին, յոր ` մինչչեւ մխեալ նոցա, յանկարծոյն խոյացեալ ցոլանայ որպէս հուր ՚ի հնոցէ ` ՚ի վերայ խաւարազգեաց խուժանին, « միաբանութեամբ առաջին խորհրդակցօքն եւ բազում ուխտիւ ոչ ետ թոյլ եւ ոչ առ սակաւ մի համբեր անօրէն իշխանին թողացուցանել. այլ բազում ամբոխ աղաղակի զօրացն եւ մոգուցն հասուցանէր. քանզի վիրգս առեալ ` զկառափունս մոգացն եւ մոգպետին ջարդեցին. փախստական յիւրաքանչիւր վասն արկանէին, եւ ինքեանք զպաշտօնն բարձրացուցեալ յեկեղեցւոջն ` զտէրունական կանոնն կատարէին »:

Ի նմին ՚ի միում գրեաթէ ժամանակի ` մինչդեռ երէցն Ղեւոնդ զոտս եւ զձեռս արձակեալ ` զՄատաթեայն գործէր, աստուածային եւ մարդկային վրէժխնդրութեամբ, զիջեալ եւ Վարդանայ յողոք եւ յերդմունս նուիրակացն, եւ դարձ արարեալ ՚ի բուն ժողովոյն ուխտապահիցն, ՚ի Մակաբեայն ձեռն արկանէր գործի. մերկանայր զպատրուակ դիմացն եւ զզինուն, ասելով. « Մինչեւ ցե՞րբ հանդուրժեմք թագուցանել զճշմարտութիւնն եւ կորնչիմք յայտնի լուսով գնասցուք իբրեւ ՚ի տունջեան, եւ որդիս լուայ կոչեսցուք »:

Յետ այսպիսեաց սկզբնաւորութեանց գործոց գոգջիր թափանցանց եղեալ ` եւ ապա լինելիքն յայտնէին. զհետ երկոցուն այլազէն նահատակացն ` ընթանային առաքինիքն ուխտապահք. սփռէին շահատակք ընդ կարեւոր կողմանս աշխարհին. զհետ մոգուցն ` հալածական տանէին եւ զյառաջապահ գունդս Պարսից, զօր ՚ի թիկունս օգնականութեան երկոցուն դաշնակից ազգացն հասուցանէին ` եւ զձմեռն ամենայն եւ զդարուն հետեւեալ ` պատրաստէին կազմէին ՚ի գործն մեծ եւ ՚ի հռչակելի. որ, մինչդեռ ըստ անվեհեր խրախուսանաց քաջին Վարդանայ ` լուսով կատարիւր, աւա ~ ղ, հնարէր եւ բանսարկուն հինինել ՚ի խաւարի զգործ խաւարի: Այլ մթերք եւ ոճիրք մթութեան որ յայնժամ նիւթեցան, յաւիտենականաւ գիշերաւ եւ գարշանօք դատապարտեալ կորեան. իսկ առաքինութիւն որդւոցն տունջեան ` լուսապայծառ ծագէ դարուց ՚ի դար եւ ամ յամէ. զի ուր եկեղեցի սպառազինէ զնահատակս ` յանմահութիւն եւ ճակատագրէ զնոսին: Ո ' չ. ոչ պատկառեմ, ոչ զանգիտեմ զյետին գործ Վարդանայ ` կնքել նորին ինքեան կանխագուշակ այլաբանութեամբ, որ յատենին Յազկերտի. « Օգնականութեամբն Աստուծոյ գործել գործ այնպիսի, որոյ ` առաջի Արեաց եւ ՚ի կայսեր դրան եւ յայլ ազգս ` պատմեսցի համբաւն մինչեւ ցյաւիտեան »: Գործ ` որ եթէ յաղթութիւն իցէ ` վեհագոյն է ՚ի յաղթութիւնս, եւ եթէ պարտութիւն ` փառաւորագոյն ՚ի պարտութիւնս, ոչ ուրեք երեւեալ, ոչ ուրեք պանծացեալ եւ ոչ սրբեալ եւ անմահացեալ այսպիսի եղելութիւն, զոր գիտաց հանճար հայկական եւ եկեղեցի նորին ` պսակազարդել գերոլիւմպիական ձիթենեօք եւ մրտենեօք, եւ դալարացուցանել անվրէպ տարեկանօք հնգետասան դարուց, եւ զառ երեւոյթն ինչ կորուստ այնր ժամու ` ՚ի մշտնջենաւոր փոխել գիւտ, հնարիւք ճշմարիտ հաւատոց: Զի՞նչ իցեն առ այսպիսի պատահարաւ եւ յիշատակօք Շաւարշանայ ` հրաշալիքն Հելլենաց ` ճակատամարտք Սալամինայ եւ Պլատեայ. յիշել յիշիցէ զայնոսիկ ամենայն վիպասէր, ամենայն ազգասէր. այլ ո՞ր Աթենացի է որ տօնիցէ այսօր զԹեմիստոկլէս, կամ խունկ ածիցէ Միլտիադեայ. ո՞ր Լակեդեմոնացի պաշտօն մատուսցէ իջելոցն ՚ի Դրանցն Թերմոպիլեայ ՚ի դրունս սանդարամետին Պլուտոնի: Իսկ հարազատ սերունդք քսանեցուն աշխարհաց Մեծաց եւ Փոքուն Հայոց, որք ՚ի նոսին եւ որք ՚ի սփիւռս տիեզերաց ` սրբազան պաշտամամբք իսկ լիովին տօնախմբեն զնահատակութիւնս Վարդանանց եւ զԱտովմեանց եւ զՂեւոնդեանց ` զուգապէս:

Բայց աստանօր ` եթէ յօժարութեամբ եւ եթէ ոչ ` ՚ի դէպ է դադարել յայսպիսւոյ սրտայարոյց դրուագէ, եւ ՚ի յարուցիչն անդր սրտից եւ գնդից ակն արկանել, ՚ի մեծի յայնմ գիշերի, որ ` ըստ Իմաստնոյն առասացութեան ` նմանեալ գիշերոյ ելիցն Իսրայելի յԵգիպտոսէ, յառաջապահեստ էր գերագոյն ելից հազարաւորաց Հայորերոյն ` յերկրաւոր բանակաց յերկնայինսն կաճառս. գիշե ~ ր հրաշալի, որ մերկանալոց էր զվաղիւն անանցական, զոր շաբաթու նախատօնակի Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ. եւ Հոգին այն երեքսրբեան, եթէ ներեսցի յանդգնութեան բանիս, զամենայն հրեղէն լեզուսն ` զոր յայնմ առաւօտու բաժանեաց յերկոտասանսն եւ ՚ի հարիւր եւ քսանսն, թուէր իմն աստանօր համօրէն հաւաքել ՚ի սիրտ եւ ՚ի լեզու երիցուն Ղեւոնդեայ. նախ զսա հրազինելով, եւ ապա ՚ի բերանոյ սորին սփռելով ընդ բովանդակ բանակ բիւրաւորացն Հայոց, ՚ի զօրս եւ ՚ի զօրավարս, եւ ՚ի սպարապետն գլխավին ՚ի Կարմիրն Վարդան. զորս կանխեալ ցայգապաշտօն կանոնովք սպառազինեալ էր երիցակցացն, ըստ իւրաքանչիւր պէտս, մկրտութեամբ աւազանին եւ հաղորդութեամբ մարմնոյ եւ արեան Կենարարին: Յո ' ր դէպս, եւ երբ եւ խօսէր Ղեւոնդ, « բանքն ` նման քաղցրութեան մեղու բղխէին ՚ի բերանոյ արդարոցն, որ էր լսողացն ցնծութիւն ». վկայէ պատմիչն. այլ յայնմ անզուգական պահու, որպէս նոյն ինքն յաւելու, վեհագոյն իմն ախորժաբար ծանուցանէր զնա ` վերին ազդեցութեամբ. լուսաճաճանչ պայծառութիւն ներքին մարդոյն եւ հրեշտականման երեսացն կերպարանք »: Եթէ ցայն վայր ՚ի ստորին երիցական դասէն ` ամբառնայր զնա հոգին ՚ի հայրապետական ծայրութիւն, աստանօր ոչ գիտեմ յո՞ր բարձրութիւն անուանել զնա. մովսիսաբա՞ր ասել մխեալ ՚ի հրեղէն խորանս, յեսուաբար արիացեալ, հանգոյն Ահարոնի միջամտեալ ընդ կեանս եւ ընդ մահ, ահեղափայլն դիմօք, երկայնադէզ հասակաւ, խաչ ածելով եւ սուսեր օրհնելով. եւ համարձակ հռչակելով առ զօրականն, զի թէպէտ յայլ ժամանակս էր « սովորութիւն քահանայից ` հանապազորդել ՚ի մէջ բանակիս, այլ ՚ի ժամ ճակատուն յանձնեալ ձեզ ՚ի նոցանէ աղօթիւք ` յամուր տեղւոջ ուրեք թողուիք զնոսա. իսկ այսօր իբր վառեալք զինու եւ պատրաստեալք ՚ի պատերազմ, կամին ընդ ձեզ յարձակել հարկանել զթշնամիսն ճշմարտութեան. եւ եթէ մեռանել եւս հասանէ ՚ի նոցանէ ` սակայն եւ յայնմանէ չեն զանգիտելոց »: - Ոչ գիտեմ եթէ ոք արդեօք յերիցանց կամ յեպիսկոպոսաց Գաղղիացւոց, որք, ըստ զարմանալի զուգադիպութեան ` ՚ի նմին ամին եւ ՚ի նմին ամսեան ( յունիսի, 451), յորդորէին զզօրս եւ զժողովուրդ իւրեանց ` դիմամարտել հրոսակացն Ատտիղասայ, հարկանել վանել զնոսա ` յԱւրելիանոն եւ ՚ի Կամպանիա, որպէս եւ արարինն իսկ, - խօսեցա՞ւ, գործեա՞ց, դիմագրաւեա՞ց ՚ի մահ զսոյն օրինակ ` որպէս երէցս Վանանդացի:

Այլ մահ պատկառ եկաց սմա աստանօր. այլուր, եւ ոչ յետ բազմաց, հանդերձելով նմա հանդէս նահատակութեան, ոչ նուազ արիականի. աստ թափեաց սպառեաց Վարդան զկապարճս իւր, եւ տարածեցաւ ՚ի վերայ հարուածելոցն. Ղեւոնդեայ ` մնայր տակաւին աղեղնաբանել յատեանս հզօրաց: Օրէնք մարտի եւ իրացն ` ստիպեցին զնա այժմիկ ընդ հայրապետին Յովսեփայ եւ այլոց ոմանց երիցանց, ՚ի կատարել մեծի ճակատամարտին, հրացեալ շրթամբքն կարդալ ՚ի վերայ ծաղկաբար անկելոցն ՚ի ծաղկազարդ դաշտին ` զյետին մաղթանս հանգստեան, բաժանելով զլուսալիր եւ զարտասուալից աչսն ` ընդ գետինն որ ծծէր զապաժոյժ առաքինեացն հազարաց եւ երեսնից, եւ ընդ երկինս ` որ մի մի ժողովէր ՚ի պսակապաճոյճ խորանս իւր ` զծայրակարմիր լուսաթեւեալ հոգիսն. եւ ապա ընդ ողջանդամ գնդի միոյ մեծի ` ճեղքեալ զճամբարս ձիաւորաց եւ փղաւորաց Պարսից, քաջ քաջ անկանել յամուր մի մեծ. ուստի նովին արութեամբ ելեալ եօթն հարիւրոց քաջաց ` աներկիւղ արփեգնաց լինէին ընդ մէջ ափշելոց թշնամեացն: Ոչ վարկան արժան իջանել ընդ նոսին քահանայքն, առ ՚ի չթողուլ անմխիթար զմնացեալսն ՚ի բերդին, բայց ՚ի հարկէ սովոյն ստիպեալք. եւ ՚ի դրժել անօրինացն բանի երդման իւրեանց եւ ՚ի կոտորել զբռնադատեալսն ՚ի հաւատալ ստութեան նոցին, թէպէտեւ փափագէին ընդ նոսին կատարել զկեանս իւրեանց, այլ աւագագոյն իմն պարտս պաշտաման եւ օգտի հայրենեաց զմտաւ ածեալ ` հանգոյն Պօղոսի, անշուշտ հնարագիտութեամբ Ղեւոնդեայ, բողոք բարձին ՚ի դուռն թագաւորին, եւ գանիւ միայն վարձատրեալք առ ժամն, առաքեցան ուր խնդրեցինն:

Միւս եւս ասպարէզ տաժանելի, այլ եւ միւս հանդէս համարձակութեան նմա բացեալ հորդի. թէպէտեւ ՚ի ձեռնակապս երկաթիս ` զաւուրս ութսուն վարեալ գնայ ընկերացօքն ընդ ճանապարհ երկար եւ դժուար, այլ անընկճելի զուարթութեամբ եւ իբրեւ յաղթողական խնդութեամբ ` առաջնորդէ նոցին երէցն ծերունի. զի առաքինօրէն եւ հաւատովք կատարեաց եւ կատարեցաւ գործ մի մեծ. եւ բարոյապէս յաղթեաց ուխտապահն Հայաստան, զոր ` ոչ եւս իշխէր Պարսիկն միւսանգամ փորձել ՚ի հրապոյր Մազդեզանց. մեծ մասն մի իշխանաց երկրին եւ ժողովրդեանն ` յապահովեալ էր յամուրս անկասկածելիս. եւ արիւն նահատակելոցն վրօշմեալ էր ՚ի դաշտի անդ զօրէնս մնացելոցն: Չկայր բնաւ ՚ի Ղեւոնդ խէթ ` զոր շփեցին ոմանք զեռանդուն Սրբով Բեռնարդեաւ ` ՚ի ձախողել արշաւանաց Գ Խաչակրաց ` յորդորելոց եւ յիւրմէն. լրջամտութեամբ ողջունելով թողոյր ՚ի թիկունս զհայրենիսն, զորոյ նշմարէր մտաւոր աչօք զսկիզբն փրկութեան, եւ երթայր ՚ի կապանսն ` որպէս էրն յ ' արձակի, խնդամիտ եւ խնդացուցիչ:

Ո ~ հ, քանի ~ անդորր եւ պայծառ է սիրտ ` յորժամ զգայ անյաչաղ մատուցեալ զպաշտօն իւր առ Աստուած եւ զսէրն առ ընկերս իւր: Ի պարզութեան օդոց ` եթէ ծուէնք ինչ ամպոց շուրջ գայցեն զարեգակամբ, ոչ միայն չածեն նմա ստուերած, այլ եւ գունագոյն վառեալք ՚ի շողից նորին ` գեղեցկագոյն եւս յարդարեն զխորանն համատարած. այսգունակ էր յիշատակն Վարդանանց ՚ի միտս Ղեւոնդեանց: Քանի ~ այլազգ ՚ի սոցանէ ` ուղէկից կարաւան սեւացեալ գնդին ` մոխրով վռամական ատրուշանին, եւ առաւել եւս ծխով անձնատոչոր խղճի մտացն. եւ սաստկագոյն եւս գլխաւորի նոցին չուառականն Վասակայ, որ ընդ նոյն գնայր « սաստիկ կազմութեամբ եւ ուժգին ախիւք », այլ ալէկոծեալ յուսով: Սոքա ` զի գային վերացեալ յիւրաքանչիւր երիվարս եւ անդրուվարս, վերջինք յանկանել յուղի, կանխեցին հասին կապելոցն եւ վարելոց անարգ կիսիշօք, եւ յառաջեցին ՚ի ժամադրեալն վայր: Որպէս էր ակն ունել, այլ եւ առաւել քան զակնկալութիւն ` սխրալի եղեւ հանդիպումն սեւացելոցն եւ սպիտակաց ` յանխուսափելի կէտ մի ճանապարհին, եւ անհրաժարելի պատահումն ընդ քահանայիցն. ընդ որս ակամայ սարսուռ ընթացաւ ՚ի մերձենալն ցրտացելոց ուրացողացն, մինչեւ հեզոյն Յովսէփայ ` աղաւնոյ միամտութեամբ հարցանել զպատգամածինն Ղեւոնդիոս, եթէ զի՞նչ պարտ իցէ առնել եւ ասել ՚ի մօտ մատչել Վասակայ ` յողջոյն յուդայական: Իսկ այրն Աստուծոյ հանապազ անվրդով եւ միշտ պատրաստ ` յիշեցուցեալ զի ոչ է պարտ զլանալ զտեառնաւանդ ողջոյնն ում եւ է, յԱստուած թողեալ զհանգուցանելն զնոյն յարժանաւորս ` եւ հեռի առնել յանարժանից. զոր եւ ինքն « յոյժ խնդալի սիրով », որպէս հաւաստէ պատմիչն, ընդունէր եւ տայր ուրացելոյն նախարարին Սիւնեաց, մինչ արժանապէս քան թէ կեղծաւորութեամբ փութայր իջանէր սա յերիվարէն, եւ գայր քծնէր զպաշտօնէիւք Բարձրելոյն, զորս միանգամայն ուրացեալ էր, եթէ բերանով չափ եւ եթէ սրտիւ. եւ ո ~ հ, ո ~ րքան զոփայր զնդայր սիրտն, յորժամ « Սուրբն Ղեւոնդ, որոյ անտրտում եւ զուարթերես միշտ տեսակ իւր, ախորժական բանիւ լրջամտութեամբ խօսէր երկարս ընդ Վասակայ ». մինչեւ կարծել եղկելւոյն, եթէ մոռացեալ իցէ, կամ բնաւ իսկ չիցէ զգացեալ Սրբոցն ` զչարիսն զոր գործեաց, եւ քաջալերեալ հրաւիրել իսկ զնոսին « յաւուր յայնմիկ ճաշել ընդ նմա յօթեվանին »: Այլ քանի ~ եւս սաստկագոյն կալաւ զնա սարսուռ եւ եգել զաղիսն, յորժամ յեղակարծումն շրջեալ առնն Աստուծոյ զդէմսն ` ՚ի մարգարէական վեհափառ եւ ահարկու կերպարանս, իբրեւ անգէտ հարցանէր. Դու յո՞ դիմեալ երթաս, Սիւնեաց տէր. եւ ընդմիջեալ զթոթովանս նորին ` եթէ առ տէրն Արեաց երթայ ընդունել զվարձս վաստակոցն, ՚ի վերայ բերէր զվստահ այլ եւ զքստմելի վճիռն. « թէ արդարեւ դու կենդանութեամբ զգլուխդ ՚ի վերայ ուսոյդ ՚ի Հայս տանիս, ապա ընդ իս Տեառն Աստուծոյ չէ խօսեցեալ ». եւ անդէն ընդ բանին « վհատեալ խզեցաւ ամենայն սնոտի յոյսն իւր. եւ անդէն ծանեաւ զբեկումն անձին իւրոյ $ քանզի ոչ վրիպէր բան Սրբոյն ` մինչեւ կատարէր ամենայն » Ծանր է ինձ հայել յարագ արագ եղծեալ խամրեալ երեսս չուառական կշտամբելոյն, եւ յառաջ քան յաշխարհագումար ատենի Յազկերտի ` դատապարտելոյն ՚ի շահռահ պողոտայի անդ ` յաստուածակերպ եւ յաստուածախօս ծերոյն, համանմանելոյ անաչառատեսն Սամուելի եւ կայծակնամաքուրն Եսայեայ, որոց հանգոյն ` ՚ի պարզութեան սրտի իւրում տեսանէր զխորս Աստուծոյ, եւ տայր զպատգամս նորա, մերթ համբուրիւ մերթ որոտալով. ա ~ յսքան գերազանցեաց նա շնորհօք երկնաւորօք, եւ արժանապէս անուանեցաւ այր արդար, եւ այր Աստուծոյ: Սմա միայն եւ ոչ այլ ումեք կալով պատկառ, ոչ ումեք առեալ ակն, եւ ոչ յումեքէ ունելով ակն: Կարէր ուրեմն այր այսպիսի ` իբրեւ ընդ զբօսանաց պարտէզ ` հատանել զերկարութիւն տարապարհակ ճանապարհին, որ հանելոց էր յաներկեւան ստադիոնն նահատակութեան. եւ եթէ չիցէ ինչ յաւակնութիւն, մարթ էր ասել զնմանէ ` զասացեալն զամենեցուն Տեառնէն, յերթալն վերջին անգամ յԵրուսաղէմ, ուր կատարելոցն էր մահուամբ խաչի, եթէ « Երթայր  առաջի քան զնոսա ( զուղէկիցսն ), եւ զարմացեալ էին որ զհետն երթային, եւ երկնչէին »:

Փութասցուք եւ մեք զկնի նորա ՚ի լուր վերջին համարձակաձայն  ատենաբանութեանցն. եւ նախ ՚ի բնաւից վեհաշուքն եւ յահարկու ՚ի համագումար արքունի ատենին Տիզբոնի, յորում ՚ի դիմաց արքայից արքայի վերաբազմէր երկրորդ նորին, բազմահնարն եւ առիթ յիշեցելոցս աղիտից ` վիսացեալ վզրուկն Միհրներսեհ, որ զտէր իւր Յազկերտ ` իբրեւ զաղայ մի մանուկ ` ըստ կամս իւր ածէր եւ տանէր, եւ զորոյ արժան էր արդեօք ընդ կառափն հանել ` նախ քան զՎասակայն ` վասն որոյ իսկապէս գումարեաց զատեանն, թէպէտ ՚ի վերին երեսս վասն կալանաւորացն Հայոց երեւեցուցանէր, իշխանացն եւ քահանայից, եւ նախ զսոսա զյետինս յառաջ կոչեալ պակուցանողական բանիւք ՚ի գլուխ նոցին կուտէր զամենայն վնաս արքունի եւ զաշխարհի նոցուն, եւ զաղէտս մեծի պատերազմին ` յորմէ վտանգեցան երկոքին եւս կողմանքն, - ( չիշխեաց կարծեմ խոստովանել, զի թէ ոչ եօթնպատիկ ` այլ եռապատիկ քան զՀայոցն եղեւ կոտորած Պարսից ), - եւ կեղծաւորեալ ողբայր մանաւանդ զկորուստ Վարդանայ, անփոխանակելի նահատակ հըռչակելով եւ նախանձելի կայսերաց անգամ, բազում եւ այլ սպառնալիս մեծաբանեալ փքոյր: Յայնժամ, ըստ նկարագրի Իմաստնոյն ` յառաջ մատեաւ Այրն արդար ` բազում համարձակութեամբ ` հանդէպ իեղչաց իւրոց, եւ որոց անդոսնէին զվաստակս նորա ». « Յառաջ կացեալ Այրն Աստուծոյ Ղեւոնդ », ոչ միայն անսասանելի լրջմտութեամբ  իւրով, այլ եւ որպէս տաճարապետ ` ՚ի հանդիսական հանդիպման այգորելոյ արանց աւագաց, ըստ օրինի աշխարհավար հրահանգաց, նախ մատնանիչ արարեալ « Ծանուցանելով զմի մի ՚ի Սրբոյ ( ընկերացն ) ցուցանէր նոցա զիւրաքանչիւր ոք ` թէ ոք է, եւ կամ զի՞նչ  է անուն ուրուք նոցա, եւ թէ որպիսի աստիճանաւ ըստ քրիստոնէական կարգի պատուեալ է ԶՍրբոյն Յովսեփայ ասէր թէպէտ եւ մանկագոյն քան զիս տեսանէք տիօք, այլ պատուով կարգեալ է արժանաւորապէս, եւ գլուխ է ամենայն Հայոց քահանայութեանց Սահակ ` զկարգ օծման ձեռնադրութեան ` զկատարեալն ունի. իսկ այլքս եւ ես ` միապէս եմք ըստ կարգի քահանայութեան ». եւ յաւելոյր զի այսոքիկ ըստ օրինաց եկեղեցւոյ եւ մարդկան. այլ յաչս Աստուծոյ մեծ նա է ` որ առաւելեալ իցէ ուղղութեամբ: Յետ այնորիկ զարիականն համբարձեալ ձայն ` կշռէր պատասխանի ՚ի կռփանս գոռոզացեալ վզրըկին, ջատագելով զոր ինչ իւր արարեալ էր ընկերօքն իւրովք, եւ կնքէր, եթէ « ՚ի վերայ գործելեացն ուրախ եմք եւ ցնծամք ». հերքէր եւ զսեթեւեթեալ  կարծիս ոմանց, որպէս թէ թուիցին « երկիւղիւ եւ ոչ ուրախութեամբ կալ առաջի ահաւորութեան ձերոյ »: Եւ վախճան բանիցն դնէր  կշտամբանօք զանզգայութիւն նոցա ՚ի պաշտաման կրակի, եւ զանհանճար վարչութիւն նորին ընդ Հայոց, յորմէ զզուեալ Վարդանայ ` ներբողելոյն ՚ի նմանէ եւ ընկերաց նորին ` բողոք բառնային, եւ անլուր մնացեալ ` « ետուն զանձինս իւրեանց ՚ի մահ եւ պսակեցան, եւ մեք քաջալերիչք ետք, եւ արդարեւ ճշմարիտ վարդապետք »: Զնոյն ստիպիմ եւ ես կրկնել զքէն, տէր իմ Ղեւոնդիէ, արդարեւ ճշմարիտ վարդապետ էիր եւ ցուցար արժանաւոր լսասիրաց, եւ արդարեւ ճշմարիտ աշակերտ տիեզերաց, Վարդապետին, լնլով աստանոր զհրաման նորին, ՚ի կալն ` վասն իւր ` առաջի դատաւորաց եւ թագաւորաց, մի զանգիտել, եւ մի ' յառաջագոյն հոգալ եւ զմտաւ ածել « թէ զի՞նչ խօսիցիք. այլ որ ինչ տացի ձեզ ՚ի ժամուն յայնմիկ ` զայն խօսիցիք, զի ոչ դուք էք որ խօսիցիքն, այլ Հոգին Սուրբ »: Արդարեւ Հոգի Աստուծոյ խօսեցաւ հրեղէն բերանով Ղեւոնդեայ. եւ այնպէս հրազինեաց զընկերակիցսա եւ սքանչացոյց, մինչեւ, թէ ոչ բաւէին համբաւրել զհոգեբուղխ շրթունսն, ընդ մի բերան գոհացան եւ գովեցին զախոյեան իւրեանց « մեծաձայն բարբառով, եւ ուրախ եղեն  յոյժ »: Իսկ Միհրներսեհ զի՞նչ արդեօք լինէր, որ յամենայն կեանս իւրում չէր լուեալ այսպիսի հզօր դիմաբանութիւն եւ կշտամբութիւն. եւ մինչ զայլս տոչորել կարծէր ահիւն ` յինքն հարաւ հուր ուղէկէզ բարկութեան, զոր եւ ՚ի դէպ էր աստանոր ` ընդ Եղիշեայ ` հարցաբանել  երգիծանօք, « Արդ զի՞ կոծիս, զի՞ մրցիս, զի՞ այրիս, զի՞ բորբոքիս, զի ` չչիջանիս, զի՞ ՚ի խորհուրդ կոչես » զհամախոհս մոլորութեանդ: Այլ նա գիտաց փոքր մի եւս ժոյժ  ունել, եւ դարձուցեալ զկիսաբաց աչս իւր յակնախտիղ երեսաց Ղեւոնդեայ ` զընկերս նորա հարցանէր. « Թէ, եւ ձեր նոյն բանք են ` զոր մահապարտդ այդ իշխեաց աներկիւղ համարձակութեամբ  յանդգնել  եւ խօսել առաջի մեր »: Վկայեցին միաբերան կաթողիկոսն եւ եպիսկոպոսն եւ այլքն եւս, յետ պնդելոյ ՚ի նոյն միտս լինել, զի Զամենայն բանսդ եւ զպատասխանիսդ ` ըստ արժանի իւրոյ սրբութեանն արար: Աստուծոյ օգնականութեամբն  քաջալերեալ Տէրդ Ղեւոնդ, ըստ իւր աստուածաշնորհ գիտութեանդ ` գեղեցկապէս յօրինեալ կարգեաց առաջի ձեր Իսկ դու ախտիւ դառնութեան ` առ զայրացմանդ ` թշնամանեցեր  զդա դուք էք արժանի եպերանաց  բազմաց »: - Աւադիկ ներգործութիւն զօրութեան Հոգւոյն, ՚ի հոգւոյ Ղեւոնդեայ անցեալ յոգիս ընկերացն  մաքրից: Զի՞նչ այնուհետեւ  կարող էր ոք այդպիսեաց անդիմադարձ  բանից տալ պատասխանի: Ոչ այլ ինչ եգիտ հնարագիւտն այն երբեմն վզրուկ, բայց զոր սովոր է աշխարհ հատուցանել ճշմարտախօսից. - զբերանսն ճշմարտաճառս ` հրամայեաց  հարկանել խստապէս ` շղթայիւք, մինչեւ լցեալ արեամբ հոսէր արտաքս ». եւ դարձուցանել յարգելան բանտին. յորմէ յետ աւուրց ինչ վերստին կոչեցան երեքին գլուխք քահանայութեանն  ՚ի փուրսիչ Վասակայ: Աստ յետ Արշաւրի զգօն դատախազութեան ` խօսեցաւ յայսմ նուագի Ս. Սահակ, գուցէ թելադրեալ յառաջնորդէ բանին ` ՚ի Ղեւոնդեայ, որ եւ յայլում ատենի նմա տայրթարգմանել զբանս իւր ՚ի պարսիկ լեզու, յոր չէրն հմուտ. եւ վախճան ամենայն բանից լինէր դատապարտութիւն իշխանին Սիւնեաց եւ ողորմելի մահ նորա յօտարութեան եւ ՚ի բանտի, « ըստ բանի առն Աստուծոյ Սրբոյն Ղեւոնդի », որպէս յիշեցուցանէ պատմիչն: Ոչ տուաւ Սրբոյս ` կորզել զմոլորեալն այն ՚ի կորըստենէ. - տուաւ եւ ամենահնարն Յիսուսի ` թափել զՅուդաս, որում գործք իւր սահմանեցին գնալ ՚ի տեղի իւր: Այլ որպէս զպակասութիւն մատնչին ելից յայնժամ հալածիլ ոմն ` փոխել յԱնոթ ընտրութեան, նոյն եւ աստանոր զուրացողին ` լնոյր նոր հալածիչ Սրբոցս, մոգպետն համակդեն, ՚ի Նիւշապուհ քաղաքի ` յԱպր աշխարհի, ուր վարեցան կապեալքն համօրէն, քահանայքն  անդարձօրէն, իշխանքն մինչեւ առ ժամանակ մի:

Վէճ մեծի հակառակութեան թուէր լինել յայնժամ երկնից ընդ երկրի կամ ընդ դժոխոց, ՚ի վերայ առաքինեացն Հայոց, զոր ինչ մախանօք, ՚ի վնաս սոցին նիւթէին թշնամիք, ՚ի գլուխ նոցին շրջէին պաշտպանօք, երկնաւորք: - Պաշտամամբ  կրակի, նախ, երազէր Յազկերտ կամ խրատտու նորին ` նուաճել իսպառ զՀայաստան, եւ ապա զինու զօրութեամբ, եւ ծանեաւ ամօթապարտ, եթէ առ ճշմարիտ սիրողս  Քրիստոսի եւ հայրենեաց ` ոչ ստնանեն ոչ բազմութիւնք մոգուցն  եւ ոչ գազանութիւնք փղաց: - մինչեւ ՚ի թագաւորութիւն Հայոց ակն եդեալ էր Վասակայ, եւ անարգաբար քան զամենայն Հայ մարդ ` գձձեալ եւ օտարամահ եղեւ. - յաշխարհօրէն ՚ի խստադատ եւ մահաշշուկ ատենի ` յամառեալ յուսով Միհրներսեհ ` հրապուրէր զքահանայսն, գայթակղութեամբ նոցին դրդուեցուցանել զիշխանսն արգելականս, եւ առաւել եւս զնոսա համարձակեցոյց եւ զսոսա սրտապնդեաց: Եւ զարդիս, իբրեւ ՚ի փորձ յետին մատնէր զսոսա ` զնուիրապետս եկեղեցւոյ  մերոյ ` ՚ի ձեռս մօգպետի, որ գիտութեամբ աղանդոց գենին իւրեանց եւ սերտութեամբ հաւատոցն ՚ի նոյնս ` առաւելեալ էր ՚ի նսանիսն. եւ ՚ի վերայ այսոցիկ ունէր եւս իշխանութիւն քաղաքական ՚ի վերայ գաւառի մեծի, եւ դատողական ` ՚ի վերայ Սրբոցս, զորս եւ ըստ պնդութեան բարուցն ` պնդագոյնս  նեղէր եւ տանջէր աւուրս քառասուն ՚ի խաւարին եւ ՚ի գիճին ներքնատուն զնդանի, զերդիսն եւ զդրունսն ընքելով, զի մի ոք մտցէ եւ ՚ի ինչ մուծցի առ նոսա, այլ միայն ոգեպահիկ հացիկն եւ դորակ ջրոյն, զոր ագահ ձեռօքն ճշդէր: Բայց վերնական խնամք ` ոչ միայն եւ ըզհնարս սորա ` ՚ի դերեւ հանին, այլ եւ ընդ նոյն ընդ արգելեալ երդն ` ցուցին նմա լոյս ճշմարտութեան, եւ ընդ ըզգուշացեալ դուռնն մուծին զնա ` ականատես վկայ լինել խաղաղութեան սրտիցն մաքրից, որ ` եւ ՚ի հանգստեան քնոյն ` սփռեալ կայր ՚ի դէմս խոշտանգելոցն  յիւրմէ. եւ զիւր իսկ ընդվայրախօս բերանն ստիպէին պատմող լինել սքանչելեաց ցուցելոց ՚ի վերայ նոցին: Եւ ահա անդէն յառաջադէմն յամենայնի երէցն  Ղեւոնդ ` տայր նմա զողջոյն ընդունելութեան, եւ ըստ վակժոյժ եռանդանն ` որ ոչ գիտէր երբէք կասել ` ՚ի ճանապարհի Տեառն, ստիպէր ճեպէր զնա, « Փութա, ասէ, մի հեղգար, գուցէ դարձեալ կուրացեալ ընդ խաւար գնայցես »: Փութացաւ ստուգապէս եւ նա, մանաւանդ թէ եւ կանխեաց քան զյանկարծագիւտ  վարդապետս իւր, եւ էառ զառհաւատչեայ  նահատակութեանն:

Հասեալ էր եւ սոցա օրն ցանկացեալ, եւ փառաւոր վախճան երկար հանդիսից առաքինութեանցն: Այլ մինչչեւ ձգեալ ՚ի յետին յայն ասպարէզ, մնայր Ղեւոնդեայ եւ յետին դրուագ մի սրտառուչ կատարել. յետին խօսք մի հրաշաբան. յետին ողջոյն մի ` յընդմիջնաշաւղի  օտարութեանն եւ երկնից  կայանից ` առաքել առ երկրաւոր հայրենիսն ` ՚ի ձեռն կապելոյ նախարարացն, զորս գիտէր աշխարհարձակս  լինելոյ, եւ որոց գլխաւորք էին երկու եղբարք  Սիւնիք: Բաբգեն եւ Բակուր, առ որոց սէրն ` զՔրիստոսին ուրացաւ ` աւաղելի հայր նոցին Վասակ, թէ կամաւ թէ ակամայ: Մարթ իցէ թերեւս փոքր ՚ի շատէ գուշակել մտօք, այլ ոչ եւ բանիւ բովանդակել զողորմական եւ զաղէկտուր  տեսարան անջատման հոգեսէր որդեացն ` ՚ի գրիգորանման  եւ սահակահանգէտ հարց անտի, յաղօտաճաճանչ նկուղս բանտին, զհայրագորով  ողջոյնսն, զորդիաբար համբոյրսն, զանտի  բըղխումն օրհնութեանց, աստի բղխմունս արտասուաց, եւ զհամախառն ձայնարկութիւնն ` զոր ոչ որոշէր ունկն, այլ ոգիքն անշփոթ իմանային: Ցանկալի  էր նոցա ` թէպէտ եւ մորմոքելի ` յերկարել յարանալ այնր նուագի ` որ ոչ չափի ժամուք, այլ ` ՚ի բաց կալ ՚ի միմեանց, անջատիլ քեցիլ ստիպէին բռնաւորք. հրաման տային եւ երկինք ` յաւիտենականին յուսով հանգուցանել զառժամանակեայ գորովանսն, յամառէր եւ բնութիւն ` մինչեւ ՚ի հուն հնարաւոր ձկտիլ իշխանացն, եւ անկանել « յորդառատ արտասուօք ( միանգամայն ) եւ ողբալից  ուրախութեամբ  յոտս Սրբոցն, եւ աղաչել մեծաւ պաղատանօք, յանձն առնել զնոսա Սրբոյ. զի մի ' ոք ՚ի մէնջ, ասեն, թուլացեալ եւ ելեալ ( լիցի ) արտաքս ՚ի հաւասար միաբանութենէս ». Այլ ՚ի տեսանելն զսըրբազան ալիս ծերունեացն ` թաթաւեալս  յարտասուս համանմանս, զբազուկսն  կարկառեալս եւ զձեռս խաչանիշս, չռաչմամբ շղթայիցն որ զնոքոք, առ հասարակ անդրէն հեղձամղձուկ լուծեալ կործանէին. եւ աւետիք դարձի իւրեանց ՚ի հայրենիս ` զոր հարքն աւետէին, դառնագոյն եւս թուէր առ ժաման ` քան զբանարգելութիւնն ՚ի հեռաւոր աշխարհին. եւ քան զկեալն ընդ ընտանիս իւրեանց ` ախորժելի մահն ընդ հոգեւոր ծնողացն. մանաւանդ յորժամ վերականգնէր անկործանելի սիւնն սրտից, հայրն հարանց, երէցն Ղեւոնդ, եւ խառնէր ըզզուրաթաբար բարբառ իւր ՚ի բաժակ հասարակաց տըխրութեանն, մերթ զկծեալ մորմոքէին, մերթ խանդաղատեալ առփային. թուէր իմն յերկուս հերձանել հոգւոց յանձինս իւրեանց ` ՚ի կիրս հակառակս, եւ ոչ էր հնար լռել եւ ոչ գոչել առ նա, որպէս առ նախօրինակն իւր Եղիա. Հա ~ յր, կառքդ նորոյս Իսրայելի եւ վարիչ որդւոցն Թորգոմայ ` ՚ի տառապանս մեր, զիա՞րդ լքանես զորդիքս վարատեալ. ո՞րպէս բաժանեսցուք ՚ի քէն. ո՞չ եւս հասցէ ՚ի լսելիս մեր ձայնդ ուրախարար. ո՞չ եւս եստցուք զքաջալերութիւն մեր ` յաստուածունակ դէմս երեսաց քոց ո՞ր անագորոյնք կորզեն յափշտակել զքեզ. ո՞ր գազանք անգութք ՚ի մահ վարեն զքեզ: Եւ կիսոց ՚ի գերունակ իմն վերառեալ զմիտս եւ զգացմունս, եւ խիզախեալ ` զփղձուկս արտասուացն հաւասարել տէրունեացն ` որ ՚ի վերայ Երուսաղէմին եւ Ղազարայն, դժպհի եւ օտարոտի դատէին զօրէնս հասարակաց մեռելութեան, « թէ ընդէ՞ր իսկ անմահ եւ անախտ ստեղծուած յԱրարշէն դարձեալ ՚ի հող ` անկաւ ընդ ախտիւ եւ մահուամբ »: - Ոչ հանդուրժեաց կարծեմ ` գէթ առ մի նուագ ` ժոյժ ունել հարկապահանջ հառաչանաց ` եւ անդնդախոր սիրտ Վանանդացւոյն. այլ անդէն խրախուսեալ ՚ի հայրապետէն եւ յեպիսկոպոսէ, վախճան հրամայէր գորովանացն եւ գեղձմանց, եւ դարձեալ ոճով իւրով կրկնէր. « Ուրախութեամբ ուրախ լերուք յայն ` որ ասացն. Ոչ թողից զձեզ որբս. որ եկեալ իսկ է, եւ է ՚ի միջի ձերում. որ արձակէ զձեզ ՚ի կապանացդ եւ դարձուսցէ զձեզ ՚ի յերկիր ձեր. պահեսցէ զտունս ձեր, սնուսցէ զտղայս ձեր. ժառանգեցուսցէ զաւակի ձերում զվիճակ հարց իւրեանց ». եւ ինքնին փառատրութեամբ կնքէր զԱմէնն: Եւ ամենայն անձինք կապելոցն ` իշխանաց Հայոց, ըստ գեղեցիկ վկայութեան պատմչին, միւսանգամ լցան Հոգւով Սրբով ` որ շնչէր ՚ի բերանոյ նորա. որպէս հողմն հարաւոյ Սիրելւոյն, զոր ընդունողքն աստանօր քաջ գիտէին, « թէ ուստի՞ գայ եւ կամ յո ' երթայ »:

Այլ եթէ « բուռն է իբրեւ զմահ ` Սէր, հզօր է եւ որպէս զդժոխս ` Նախանձ »: Ի կատարման այսպիսւոյ հանդիսի երկնախառն թատեր, ոչ հանդուրժեալ դղրդեցան եւ դժոխք. անդէն ՚ի ներքս խուժէր ամբոխ մահահոտ դահճաց, արբանեկօք ամբարապետին Վեհ-Դենշապհոյ եւ օժանդակաց նորին, Ջնիկանն մայպետի եւ Մովանն անդերձապետի, խոտերախ  դատաւորաց. որոց հրաման էր ՚ի Յազկերտէ հանել վարել ՚ի բանտէ զսուրբ քահանայսն, կոտորել կատարել յանձայն յանծանօթ յանապատ տեղի, հեռի յամենայն մարդակոխ հետոց, ՚ի վայր անվայր. զի մի ոք երբեք հանդիպեսցի նշխարաց նոցին զերծելոյ ՚ի հաւակերէ եւ ՚ի գազանակերէ: Եւ ահա ուռնաւորք եւ խարտոցաւորք սկսան դոփել թոպել եւ ջարդել զանուրսն եւ զերկաթս ստուարս ՚ի ձեռաց, յոտից եւ ՚ի պարանոցաց  Սրբոցն, որովք մարթ էր զվագերս անգամ վարակել եւ սանձել. եւ այնքան պնդապինդ եւ թանձր էին կապանքն, զի ոչ յաջողեցան քակել եւ քակտել, այլ խարտել եւ կտրել, « չարաչար կոտորելով եւ վիրաւորելով զմարմինս նոցա. որք զահագին ցաւս վշտացն առ ոչ ինչ համարեալ աղօթիւք եւ փառաւորելով զցաւացածոյցն զՔրիստոս օրհնէին »: Ընդ ցաւագին հեծութեանց նոցին ` ելանէր եւ ՚ի հանդիպոյն հարուստ հռնչիւն յոգւոց հանելոյ անքթիթ աչօք նկատողացն նախարարաց ` յանձինս իւրեանց բեկելոց, վասն եւ ոչ իւիք կարելոյ օգնութիւն կամ դիւր մատուցանել  հարցն փարելեաց. բայց միայն ՚ի հուսկ ՚ի վերջին անց եւ գնայ նոցին, որպէս առաքեալքն  ՚ի Գալիլիա ՚ի Համբարձման Փրկչին ` « ուրախասիրտք համբուրէին ` յերկար ողջունիւ ` զոտս նոցա, աղաչելով եւ ասելով, թէ Յիշեցէք զմեզ անմոռաց յուրախութեան ձերում եւ յարքայութեանն »: Եւ զարժանաւորն լուեալ պատասխանի ` սրէին զգիրս ` գոնեա զյետին հետս կերպարանացն  եւ զհանդերձից ՞ զկնիքս երկնաչու ոտիցն տեսանել, մինչեւ վերացան ստուերքն  անգամ, եւ խտրոց անկանէր դուռն բանտին, որ ցայնժամ ընտանի ոստան իւրեանց թուէր, եւ յայսմհետէ  արդարեւ զնդան ամայի Բայց միայն կուռ մուռ հսկէր ՚ի սեամօն ` յոյս միւսանգամ տեսութեան - ՚ի հանդերձեալ աշխարհի

Մատիցեն արդ յառաջ դահիճքն եւ վարիչք, յառաջ մատիք եւ դուք ամբարապետդ եւ անդերձապետ, գաղտնապահ  հաւատարմօքդ. ահա եհաս « եւ այս է ձեր ժամ եւ իշխանութիւն խաւարի ». ժամ է կատարման գործոյ մեծի ՚ի բազում ժամանակաց  երկնելոյ, յոր երկինք եւ դժոխք  դիմամարտք ` վառեն զիւրաքանչիւր  պաշտօնեայս ոչ իշխեցէք  լուսով  մատչել յորդիսդ լուսոյ, տարայք գիշերագնաց  որպէս գերեզմանափոր  բորենիք ` զգառինքդ Յիսուսի ` ՚ի խորշս անապատիդ, « ընդ քարուտ առապարաձոր աւազուտ, ՚ի տեղի ` յոր ոչ հասանէ արօտական, եւ ոչ բնաւ անցանէ ընդ նա ուղեւոր, վասն ( չ ) գիտելոյ երբէք ՚ի նմա ճանապարհ »: - Յառաջ մատիր եւ դու մանաւանդ ` հանդիսապետ մեծի Հայաստանեայցս հանդիսի, Տէր Ղեւոնդիէ, որ աստանօր իսկապէս յանուն քո կնքեցեր զքոյինաշունչ նահատակակիցքդ. են ինքն իսկ գլուխ քահանայութեանն Տէր Յովսէփ, որպէս յամենայն ծանր եւ կարեւոր հարկի, եւ այժմ ՚ի հուսկ նուագի ` հրաւիրէ լեզուդ ` առնել պատասխանի սպառնալից յոխորտանաց դատաւորին. եւ եպիսկոպոսդ Տէր Սահակ ` կայ քեզ թարգման ընդ աջմէ: Վա ~ շ եւ զարմանալի ապշութեան Դենշապհոյ, որ ոչ խրատեալ ՚ի կորանաց Միհրիերսեհի ` իւրովսանն իսկ կոչէ զքեզ ՚ի պատասխանատուութիւն, իբրեւ զքաջ տեղեակ օրինաց քրիստոնէութեան եւ ամենեցուն խրատիչ. եւ, որպէս քոյին թելադրութեամբ, ասէ, « բազումք մեռան, լե ' ր այժմ խրատտու կենաց, եւ թող կեան եւ դոքա եւ ա ' յլ բազում անթիւ անձինք »: - Իսկ սքանչելի այրն Աստուծոյ ` որ ըստ իմաստնոյն գիտէր ընտրել զժամանակ խօսից եւ զլռութեան, կամ պատասխանի առնել այնչափ « որչափ արար պատասխանի Փրկչին ` Պիղատոսի ` յատենին ». ՚ի համառօտեալ յայնմ ժամու եդեալ էր ՚ի մտի զլռելն եւ ընդ Աստուծոյ խօսել զյետին բանս իւր ՚ի վերայ երկրի. այլ թախանձեալ ՚ի դատելոցն եւ ՚ի դատողէն ` յառաջէր եւ զայս նուագ, եւ առնէր ծայրալիր պատասխանի ըստ իւրում իմաստութեանն եւ ըստ դատաւորին անիմաստութեան, ծանակելով ընդ անհեդեդ բանից նորին եւ զպաշտամունս կրակի եւ արեգական, եւ զանխոհական հրամանս արքային: Բանք նորա ` որպէս միշտն ` քաջալեր եւ առաջնորդ լինէին ընկերակցացն, եւ մի ըստ միոջէ առնէին եւ կաթողիկոսն եւ եպիսկոպոսն հզօր ընդդիմաբանութիւն, մինչեւ ստրջանալ Դենշապհոյ եւ ախմարաբար խրատ տալ նոցա ` զի մի ' լուիցեն բանից Երիցուն ` իբրեւ աղճատելոյ զառամելոյ եւ հիւանդի: Ոչ եւս կարէր աստանօր կաթողիկոսն ժոյժ ունել եւ չկալ ջատագով ջատագովին հանուրց, որպէս եւ անդ երբեմն յատենի վզրակին. Սա  « ոչ իբրեւ զօտար ոք հրապուրէ զմեզ, ասէր, եւ ոչ իբրեւ զպատրող ոք խաբեբայ մոլորեցուցանէ զմեզ, այլ յոյժ սիրե զմեզ »: Արդարեւ իսկ, այն որ յերիտասարդական տիոցն եւ առ կենդանեաւ իսկ վարդապետացն ` Սահակայ եւ Մեսրովպայ ` դաստիարակ եւ վերակացու եկաց աշակերտացն եւ աշակերտակցաց, եւ ՚ի վտանգաւոր ժամանակին ` ամենեցուն թեւարկու եւ խնամածու, աշխարհայնոյ եւ ժառանգաւորաց, ՚ի յետնումս յայսմ պարագայի, ըստ օրինակի գերագոյն Վարդապետին ` ՚ի կատարումն տնօրէնութեանցն ժամանալոյ, « Սիրեաց զիւրսն ` որ յաշխարհի աստ էին, իսպառ սիրեաց զնոսա »: Յառաջ մատեաւ եւ այս հուսկ վերջին անգամ յարդարադատ կշտամբանս Դենշապհոյ եւ յարդարագոյն չքմեղս անձին եւ հիւանդութեանն, յերկարօրէն իսկ վարդապետելով զօրինաց եւ դարմանոց բժշկականաց, որովք անհնար է թափել զմարդ ՚ի մահուանէ. խոստովանէր եւ զծանրութիւն հասակին, զոր եւ « ցուցանէ ձեզ տիոց իմոց մերձաւորութիւն ՚ի կատարումն ». յաւելոյր եւ զխնդութիւնն վասն չարչարանաց ախտալից մարմնոյն, զի գիտէր այնու զօրանալ հոգւոյն: Բայց զմի ինչ ` որ ՚ի դէպ թուէր ըստ մարդկօրէն թափոյ սրտի, այլ ոչ իւրումն մեծ ի սրտի, զայն ոչ ասաց յաոթ լրբենի դիմաց դատաւորին. եթէ Դու ինքնին, ո ' վ բամբասողդանընտրող, դու ինքն առթեցեր զյոլովն մասն ցաւոց մարմնոյս, նախ չարաչար  ջարդելով ՚ի վերայ սալից ` ըզտկար անդամոցս ստուարակարկատ երկաթի կապանսն, եւ ապա դեռ այժմ իսկ մինչչեւ ՚ի հարց եւ ՚ի փորձ մատուցեալ, տոռունս որպէս չանց արկեալ յոտս մեր ` ետուր քարշել ընդ առապարս, եւ ճեղքոտել զմնացեալ խայծս ՚ի դժնդակ շղթայիցն, որպէս եթէ արբուցանելով զառհաւատչեայ ճաշակ հանդերձելոյ  առ ՚ի քէն մահու բաժակիս, յորմէ « չեմք ինչ զանգիտելոց »: Եւ զայս կնիք եդեալ բանիցն ` յայտ առնէր, եթէ վճարեալ է այնուհետեւ յիւրեանց ամենայն ինչ. եւ նմա անկ էր տալ զվճիռն:

Ինքն լռեաց. դատաւորն կարկեալ պապանձեցաւ, կրկին եւս պարսպաքարեալ ՚ի պարսկախօս համարձակութենէ Ս. Սահակայ, որ ` փոխանակ պատասխանւոյ ` նախ առաջին էառ զհարուած կատարիչ երկաթոյն, եւ ետես զաջ իւր ` ուսովն հանդերձ ` թաւալեալ առաջի իւր: Ի վըճարել բանից եւ ՚ի սկիզբն լինել համառօտ գործոյն, աճապարեաց միշտ յառաջապահ ծերունին. եւ որպէս անդ ուրեմն յարքունական ատենին ` զիւրաքանչիւր  ընկերացն կարգ պատուոյ ցուցանէր, նոյն եւ աստ զօրէն հանուրց հրամանատար զօրապետի ` ճեպողական փութով դասաւորէր զընկերսն. հրաւէր կարդայր Յովսէփայ ` ըստ աստիճանին ` կալ ՚ի գլուխ նահատակութեան . եւ յառաջ քան զդահճապետին ` մահու. ինքն որպէս բարապան Դրախտին ` զանմահութեանն հրաւէր կարդայր, կայր եւ ինքն յիւրումն երրորդական վիճակեալ կարգի, զհասարակացն առնուլ հարուած եւ պսակ: Այլ երկինք եւ երկիր եւ դժոխք անգամ ` դասագլուխ զնա ծանեան եւ մինչեւ յաւարտ կենացն, որ զի եւ յամենայն ատեանս դրդիչ եւ թելադրիչ համարիւր նոցա եւ վնասակարագոյն յաչս հակառակորդացն, եւ զի չէր մարթ երկիցս սպանանել զնա, մարթ էր չարաչար քան զայլսն կսկծեցուցանել. զնա ` զոր փոքր մի յառաջ ինքն անողորմն եւ անխիղճ դատաւորն ` հիւանդ եւ ախտալից մարմնով խոստովանէր, եւ որոյ վէրք եւ պալարք լռելեացն աղաղակէին կիսակենդան լինել, եւ սքանչելեօք իմն անլոյծ մնալ զօդուածոցն անդամոցն: Այլ, ատելութիւն ոչ ճանաչէ եւ զոր ճանաչէն աղէտս ատելւոյն: - Որպէս եպիսկոպոսին ` զոստաքանց թիւ իւր ետուն տեսանել երախայրի բոլորանուէր զոհին, հրաման ետուն զերծուլ եւ զդոյզն պարեգոտ երիցս երանեալ Երիցուն, տախտապարել զնա, եւ մերթ յորսայս մերթ երես ՚ի գետին ` « քարշել ուժգին ընդ քարաժեռ կոպճուտ տեղիս լանջակողմանցն. եւ այնպէս քարշեցին յերկար ժամս, մինչեւ զամենայն մարմինս Սրբոյն ` զլանջացն եւ զթիկանցն ` քանցեալ քերեցին ՚ի մորթոյն, մինչեւ ոսկերացն մերկանալ ՚ի մորթոյն ». եւ աչացն նուազելոց ` ցուցանել զկոշկոճանս անկերպարանս պահարանի հրեղէն հոգւոյն, որ ահա յելս հասեալ էր: Ցայս վայր կտղի անգթութիւն մարդոյ. ցայս վայր գձձի հողեղէն պատկերն Աստուծոյ, սահմանեալն ՚ի նորոգութիւն յարութեամբ. ցայս վայր յառաջանայ ՚ի մեծութիւն ` Երէցն անընկճելի. եւ թէ բնատուր պնդակազմութեամբն եւ թէ նորահրաշ զօրութեամբ, ոչ գիտեմ, ողջ պահեալ ` բերեալ զտեղի ՚ի սահմանեալն յիւրմէ տեղի, եւ զմնացեալն ` « սուղ ինչ ոգի » սպառէ, ինքն ` գոհանալով զՔրիստոսէ ` զի պահեացն զնա ՚ի մանկութենէ եւ հասոյց ՚ի ժամս յայս, եւ աւարտելով, « Ի ձեռս քո, Փրկիչ, յանձն առնեմ զհոգի իմ ». դահիճն ` ածելով զսուսերն. որով ` զրաւէ եւ զերանելին Սահակ, զնախ եւ զհուսկ ճաշակող մարտիւրոսական բաժակին, որում հաղորդեցան ընդ երեցուն գլխաւորացս ` երեքին եւ այլք. երիցունք երկու ( Մուշէ եւ Արշէն ) եւ սարկաւագ մի ( Քաջաջ ): Որոց ամենեցուն ` սիրեմ ընդ առաջ ելեալ տեսանել զերանեալ մոգպետն, զԹաթիկ Բասենոյ եպիսկոպոս որ յԱսորեստան կատարեցաւ, եւ զսուրբ երիցունսն ` Սամուէլ եւ Աբրահամ ` որք ՚ի Վատգէս վկայեցին. եւ զհետ նոցա հոլաթեւեալ զհազարսն որք յԱւարայրի արիացան, առաջնորդ եւ անդ եւ աստ ունելով զվարդավառեալն Վարդան, որպէս քահանայքս ` զԵրէցն

« Ղեւոնդ, ալեաւք ծաղկեալ

Իմաստութեամբ պայծառացեալ »:

Իսկ պսակիչն ամենեցուն թագաւոր Բարձրեալն ` որ իւրաքանչիւր զարժանն կշռէ վարձս եւ փառս, որ այնքան բարձրացոյց յաղցաւոր կեանսն զԵրէցն հոգէկիր ` ՚ի միջի նահատակակցացն, մեծ եցոյց զնա եւ յորժամ բաժանեալք ՚ի հոգւոցն մաքրենից ` անկեալ դնէին նուիրական դիակունքն ` յամպարշտացն նախանձուէ ՚ի քայքայումն եւ ՚ի կորուստ ըղձացեալք. հերքեաց զանարի պահապանս նոցին, որպէս զքնէած պահողս տէրունական գերեզմանին, արհաւրօք գիշերականօք եւ անէակ երեւմամբք, ՚ի ձայնս որոտմանց եւ ՚ի բամբիւնս արձագանգաց ամայի լերանցն եւ քարանձաւաց, եւ սասանութեամբ գետնոյն. մինչեւ ` ՚ի « խուճապել նոցա ընդ միմեանս ` դեռ եւս զիրեար սատակէին, տագնապեալք եւ ցնորեալք, մինչեւ այր զընկեր ՚ի փախուտ չգիտէր ընդ ո ' ր երթայր ». եւ որպէս յամենայն դէպս ՚ի հրապոյրս սնոտիապատուաստ հնարիցն ` զորոգայթադիրսն ըմբռնեաց, եւ աստանօր զբնաւին գաղտնապահ հաւատարիմ կարծեցեալն Դենշապհոյ ` զյանկարծերեւեաց Խուժիկն ` գանձակայ կարգեաց սրբոցն նշխարաց. որ մինչ մէն միայնակ յաղջամղջին գիշերին մոլորեալ խարխափէր խնդրէր զնոսին, ահա նմանութիւն լուսեղէն արծուոյ վայլատակեալ ` իջանէր կայր ՚ի վերայ խաղաղացեալ մարմնոյն Ղեւոնդեայ, եւ ՚ի նշուլից ճառագայթիցն ` « երեւէին յայտնապէս մարմինք իւրաքանչիւր Սրբոցն յորոց բուրեալ հոտ անոյշ ` լցեալ զուարթացուցանէր զամենեցուն զգայութիւն խելացն »: - Երանի ~ անվայր վայրացն ` որ ՚ի կարծրակուռ ծոցս իւրեանց ընկալան առ վայր մի զպատանեալսն սուրբ կտաւօք կակղագոյն մասունս իրանաց նոցուն, եւ արեւ եւ անձրեւ բռնաբարեալ ` լուծին յօդս անօսրունս եւ աւանդեցին եթերաց. իսկ տեւողական մասունքըն ` ոսկերոտին սրբենի, եւ նոցին ջարդող երկաթքն ներողութեան արժանացեալք, պատեալ պահեցան ՚ի մխիթարութիւն սգազգեստ հայրենեաց նոցին. նախընծայ նուէր մատուցեալ կղկաթ կաթոգի նախարարացն, յորոց սակաւ աւուրբք յառաջ ` այնպէս վեհակերպն անանջատեցան, եւ այսպէս արդ այժմիկ տարրացեալք բաշխեցան. եւ ազդեցին յոգիս նոցա զբանս: Սրբոյ առն Աստուծոյ Ղեւոնդի, զոր ՚ի խրատելն իւրում ՚ի գիշերին աւետաւորեաց ` զդիպելոց նոցա ՚ի շնորհէն Աստուծոյ, տեսանել զաշխարհ իւրեանց ». եւ ըստ միւսոյ եւս պատմչի, ՚ի ժամանել նշխարացն ՚ի գիրկս նոցա, « անդէն վաղվաղակի արձակեցան նոքա ՚ի կապանաց իւրեանց. եւ սպառնալիք մահու անցին զնոքօք. եւ հրովրատակք թողութեան առաքեցան յաշխարհն Հայոց ». որպէս զի ՚ի ճահ իցէ եւ ինձ ասել, զի որ Եղիային նմանէր հրընկեց ՚ի կեանս իւրում, զԵղիսեայն ներգործեաց յետ մահուն ` յարութիւն գործելով, ոչ միոյ մեռելոյ ` այլ աշխարհի մի ողջոյն կիսակենդան մնացելոյ: Եւ թէպէտ ոչ իսկ եւ իսկ աշխարհարձակ եղեն իշխանքն առաքինիք, այլ յարգելանէն արձակեալք ` խոստովան լինէին, զի այն Քահանայք պատուեալք օծմամբ Սուրբ Հոգւոյն, նախակարգեալք յառաջնորդութիւն փափագողաց վերնոյ յարկին եւ անպատում պատրաստեալ բարեացն, ( որք ) ամպարշտաց եւ անսրբոց մատուցան ձեռօք ` նուիրական պատարագ ընծայից Թագաւորին երկնաւորի, որ հրաւիրեաց արեամբն իւրով ` լինել կցորդ խաչին սեղանոյ ` կամակոր մտօք զինքեան սիրողաց », նոյն Սուրբ Քահանայքն ` որք խողխողեցան յօտարութեան, ցածուին զսրտմտութիւն բարկութեան թագաւորին Պարսից: Եւ յորժամ ուր ուրեմն զկնի երկոտասանամեայ առաքինաջան պանդխտութեանն եւ բազմաց ՚ի նոցանէ ալեաց ծաղկելոյ, դարձան հասին ՚ի հայրենիս, առին զհով եւ զհոտ երկրի իւրեանց, համբուրեցին զցանկալի դէմս ընտանեկացն կենդանեաց, եւ զգերեզմանս հանգուցելոցն, առաջին եւ պատուականագոյն ընծայ սիրելեաց եւ պաշտելի աւանդ գանձուց եւ խորանաց  զետեղեցին  զնշխարս Սրբոցն Ղեւոնդեանց: - Տայր ոք եւ այսր ողջագուրել զգուել եւ մեզ մասն ՚ի մանսանցն, զոր յետ 550 ամի նահատակութեան նոցին ` թուէր ընդ այլոց Սրբոց ` համանմանեալն նոցին մաքրութեամբ սուրբ երէցն Նարեկացն, ՚ի տաճարին Ապարանից. « Զմերազնեայ վկայից աստուածաշնորհ քահանայից  փառաւորեալն Ղեւոնդեանց », եւ այլն:

Գո՞յր ինչ արդեօք եւ մերոյս մեծի երիցու Ղեւոնդեայ ` ազնուագոյն քան զայդ թողուլ աւանդ եւ ժառանգութիւն յերկրի: - Այո ' եթէ ոչ օտարոտի թուիցի բանս, ասացից, թէ գոյր մեծ եւս ինչ, իսկագոյն եւս ինչ. կենդանագոյն եւս եւ համբուն կենդանի, եթող յետ իւր զարմանալին այն Այր Աստուծոյ, եւ որպէս բանիս կարգ է ասել ` եւ Այր մարդկան. եթող յետամնաց ոչ իմն, այլ ոմն, իւրասերմն, իւրաբոյս, ոսկր յոսկերաց եւ մարմին ՚ի մարմնոյ, արիւն յարենէէ. - զիւր զարմն եւ զաւակ: Զի երէց էր ըստ աշխարհական կարգի, զայն  կանխաւ գիտացաք. եւ թէպէտ ոչ գտաք յիշեալ ՚ի գրոց ոչ զերիցակինն եւ ոչ զորդի կամ ուստերս եւ դստերս, այլ ծանեաք դարձեալ ՚ի գրոց ուստեք ` յետ բազում դարուց, զզարմն եւ զթոռն նորա Ահարոն, նմանեալ  նմին եւ քահանայութեամբ, այլ կարծեմ զանազանեալ կուսական կրօնաւորութեամբ, զի Հայր մակագրի: Այս յիշատակ դարձեալ վերանորոգէ ՚ի միտս ` զկենցաղական վիճակ առնն մեծի, որ բազմապատիկ շնորհօք աստուածայնովք լցեալ եւ առաւելեալ, որպէս ցայս վայր տեսաք, զկուսակրօնութեան եւեթ քօղ նրբին չէարկ զանձամբն, ոչինչ պակասեալ ՚ի լրութենէ սրտին. եւ ոչ գիտեմ ` առաւել հրաշազարդ եւ մեծ լինէր նմանելով Արիստակիսի եւ Գրիգորիսի շուշանակրաց, եթէ պսակելոցն  վարդենեօք ` Ներսիսի Սահակայ եւ Խոսրովու, վսեմական արանց աստուածարելոց, որդւոց եւ հարց վսեմականաց, որք յաղթողագոյնք  ինձ երեւին երկակի եւս շաւղօք անստերիւր հատանելով զբազմարկածեան ընթացս կենցաղոյս, քան որք միակի հետեւեցան ընդ նուրբն եւ անձուկ, որ սակաւուց է կոխելի եւ սակաւագունից  մինչեւ ՚ի սպառ անգայթակղ գնալի: Եւ զոյգքն աղաւնեկաց եւ երկու ձագքն տատրակաց, վուվուք նոցա եւ մնչիւնք նոցա եւ մնչիւնք սոցա ` հաւասար սիրելի են Ստեղծողին, որ ոչ այնքան զվիճակն խաբէ ` որքան զսրբութիւն սրտին ընտրէ: Սխրատեսիլ  է արդարեւ եւ լիապատար գեղով ՚ի պարզութեան իւրումադամանդ կամ մարգարիտ մի մեծ յոսկեղինիկն մանեկի. այլ եթէ շուրջ զիւրեաւ ունիցի եւ ակունս գունագոյնս շողշողեալս, պակասիցէ՞ ինչ ՚ի գեղոյն եւ ՚ի զնոյն: - Բայց գործ է գտանել զականակուռն զայն գոհար ` վճիտ համապայծառ: - Զսրբութիւն սրտի երանեաց ` բաշխոցն երանութեանց Քրիստոս, եւ նովիմբ համարձակեցոյց տեսանել զԱստուած. որքան սուրակն ոք իցէ մաքրութեամբ մտացն ` այնքան եւ ներքսագոյն աստուածատես. եւ որքան քաջատես ` այնքան եւ հզօրագոյն ձկտող ՚ի տեսանելին եւ ՚ի ցանկալին. եւ որքան պնդագոյն ՚ի ձկտումն ` այնքան եւ երագ ՚ի հասումն, եւ ուժգին ՚ի փարումն յընդխառնումն ՚ի միաւորութիւն ընդ սիրելւոյն, ընդ միակ եւ իսկաբուն սիրելւոյն:

Այս սէր, այս սրբութիւն, այս են գաղտնիք մեծութեան եւ զօրութեան երիցուս Վանանդացւոյ, եւ այս աղբիւր շնորհաբուղխ բանից նորին, որ յառաջ քան զդուստրն Եւայի ` զքրիստոսաշնորհ զգաստութիւնն ածեալ էր իւր հարսն, եւ մինչչեւ խանձեալ սրտին յայլմէ սրտէ ` վառեալ էր հրով Հոգւոյն. եւ հուրն այն մաքրէր սրբէր ՚ի նմա զամենայն հուր օտար եւ յինքն յօդէր. մարմինն հոգիանայր, հոգին հրեշտականայր. վասն այսորիկ այնքան ջերաջերմն, այնքան պայծառ եւ զուարթերես երեւեցաւ միշտ, այնքան վստահ եւ անվեհեր. եւ ոչ պակաս յառաջնորդական շնորհացն Մովսիսի ` նշողէր ՚ի նմա եւ դիմացն լուսաւորութիւն: Ոչ հաւանական խելամտութեան եւ պատշաճից ինչ են փաստքս ` առ սրբասէր այս այր, այլ եւ ստուգապատում յայտնութեան. եւ որ սխրալին եւս է, առաջին ամենայն յայտնեցելոց յիշատակաց կենաց Ղեւոնդեայ ` այս երեւումն է, ցուցեալ արժանաւոր անձանց, վարդապետին իւրում սրբոյ եւ աշակերտակցաց, եւ ՚ի հետեւողէ նոցին աւանդեալ. զորոյ եւ զբանսն սիրեմ ողջ ածել. « Յառաջագոյն ժամանակի ` կալով ՚ի քուն Սրբոյն ( Ղեւոնդեայ ), այրն Աստուծոյ Մաշթոց վարդապետն նորին հանդերձ աշակերտօք իւրովք ` երանելեաւն Կորեամբ եւ Արձանաւ, տեսանէին արթնութեամբ ` ճառագայթեալ շուրջ զնովաւ լոյս սաստիկ, որք անդէն եւ անդ ծանեան երանելի արքն ` Սուրբ Հոգւով զվախճան Սրբոյն, թէ նահատակութեամբ կատարի. զոր թէպէտ նմա ոչ յայտնեցին ` զսքանչելագործութեան  զտեսութիւնն, սակայն ՚ի բազում շշնջելն ` պատմեալ հռչակեցաւ բան երեւմանս այսորիկ »: Բռնաւորքն եւ ըստ աչս դատողք ` զախտութիւն վաստակաբեկ մարմնոյ նորա նշաւակէին. բարեկամքն ` սքանչանային  ընդ անայլայլակ զուարթութիւն բարուցն եւ բանիցն, իսկ ներանձնագոյնքն եւ ընտանի ընկերակիցք ` լոյս փայլատակեալ տեսանէին զնովաւ, եւ ակն ունէին մեծագոյնս եւս ՚ի նմա տեսանել ժամանակաւ, եւ մինչչեւ էր հասեալ ժամուն, մինչ նա դեռ կենդանին էր, եւ հարկ գրութեան պահանջէր յիշել զանուն նորա, ստիպէր զնոսա եւ հարկ պատկառանաց ` յաւելուլ նմին  մակդիրս, ընտրեալ, ճշմարտահաւատ, հաւատարիմ, եւ այլն, որպէս եւ յառաջագոյն  յիշեցուք: Սակաւուց յոյժ կարծեմ սրբոց եւ աստուածարել  արանց շնորհեցաւ գերագոյն այս  նսիհ, մինչդեռ յերկրի քաղաքավարէին ` երկնաքաղաքի վկայիլ: Եթէ Արձանն եւ Կորիւն եւ Եզնակ ` վկայելով նմա կարէին ասել ընդ վարդապետին իւրեանց ` ցմիմեանս, « Զի՞նչ լինիցի մանուկս այս », ասել ասէին ապաքէն յետոյ եւ այլք. « Մարգարէ ոմն յարուցեալ է ՚ի միջի մերում ». Զի՞նչ եւ մեք ասացուք յետնագոյնքս ` զնմանէ ճառելով. կամ ու՞մ նմանեցուսցուք  զնա, ըստ առարկութեան Տեառն. Մարգարէ՞, այլ առաւելեալ տեսաք զնա առաքելաջան վաստակօքն եւ մարտիրոսական կատարմամբն.

- Ա՞յր ՚ի հանդերձս վարդապետականս զարդարեալ, այլ առաւել քան զվարդապետս ժամանակին հզոր եւ հոգեւոր բանիւ քարոզեաց եւ ուսոյց: - Գիտնական ոք, հռետո՞ր, ճարտասան, թարգման, աստուածաբա՞ն, եւ այո, այո ', եւ առաւելեալ քան զայնպիսիսն ` զօրութեամբ Հոգւոյն: Ոչ ոք իշխէ կարծեմ, եւ յեղէգն ինչ շարժուն ՚ի հողմոյ հպաւորել զնա, որ քան զամենայն սիւն հաստատուն եկաց ՚ի բազմածուփ սասանութեան ժամանակին, եւ զամենեսին շարժեաց բանիւ բերանոյ իւրոյ, զոմանս ՚ի կեանս եւ զոմանս ՚ի մահ: Եւ արդ, յո՞ր դաս սրբոց եւ վեհից պատշաճեսցուք նմա կայս, որ հանուրց լաւաց դասակից գտաւ եւ յառաջադէմ ՚ի դասակիցս, իմաստասիրաց, հայրենասիրաց, քահանայից, քահանայապետաց, խոստովա h ղաց եւ վկայից, զօրաց եւ զօրավարաց, կապելոց եւ արձակելոց. ամուր ապաստանի տկարաց, ահարկու ահաւորաց, ջատագով հաւատարմաց, կշտամբիչ անիրաւ դատաւորաց: - Յայսպիսիս եւ յայլ բազմապատիկ ձիրս շնորհաց սքանչելւոյ առնս Աստուծոյ ` հիացեալ, թէպէտ եւ ոչ դանդաղիցեմ յառաջնում կարգի առաջնակարգից մերոց քաջանշան արանց խոստովանել զնա, ( եւ ոչ զոք այսմ կարծեմ անհաւան ), այլ զանգիտեմ առկայացուցանել զնա յայս նիշ կամ յայնմ կաճառի. եւ խիթամ ` եթէ յորոնել իմում աստ կամ անդ ՚ի միում ՚ի լուսեղէն աթոռոցն, Հոգի Տեառն, հոգին այն ` որ հզօրապէս ներգործէր ՚ի նմա յերկրաւոր կեանսն, յափշտակեալ վերացուսցէ զնա ՚ի բարձանց ՚ի բարձունս, եւ հանգուսցէ առ վայրկեան մի, վայրկեան յաւերժական, ՚ի վերայ միոյ լերանցն մշտնջենաւորաց ` անհասիցն առ ՚ի մէնջ: Թողից ապա իմովսանն զքեզ, ուր կարծեմս, ո ~ վ Հայր Հայաստանեայց. ա ~ յր հրահոգի հրաբերան, ՚ի յանկագոյնն քեզ ` ՚ի յարաշարժ կառս հրեղէնս, հանգունակ հոգէկիրդ Եղիայի, ելանել վերանայ եւս քան զեւս ՚ի բարձրութիւնս անմատոյցս, - որք ընդ ելանելդ եւ բարձրանան, ընդ յառաջելդ եւ ընդարձակին, ըստ ախորժակաց քոց, - յանչափս եւ յանսպառ յաւիտենականութիւնս: Այլ մի ', իսպառ եւ անդուլ ելս գործելով յոլորտսի անվայրափակս, եւ ՚ի խորոց ՚ի խորս մխելով աստուածայնոց խանթից գաղտնեաց եւ հրաշալեաց, ՚ի յաւերժ զմայլեցուցիչ խորանսն սիրոյ, յորս միշտ համարձակ են քեզ մուտք, մատուսցիս ինչ արդեօք զստորանկեալն տեղի, ուստի վերացարդ յայդքան բարձրութիւն, ուր աչք քո բացան ՚ի լոյս կենաց, միտք ` յիմաստութիւն, եւ սիրտ ` ՚ի սէր. ուր քո առաջին հայրենիք. զորոյ ` որպէս երբեմն փորձելով իսկ ` գիտես զպէտս եւ զկայիս: Ակն արկ ՚ի դա բոցեղինոքդ բբօք, եւ որպէս յարազուարճդ էիր եւ ՚ի հովիտս յայսմ տրտմութեան, զուարթացի ' ր եւ այժմ հայելովդ ՚ի գոյն, եւ զուարճացս զկարօտեալքս քեւ, եւ զանմեկնելի կապեալքս ընդ քեզ սիրով. զոր ոչ բաւեցին եւ ոչ բաւեսցեն շիջուցանել երկարութիւնք վշտաբեր դարուց եւ բարուց: Ոչ առ աղէտս ինչ զկծանացս եւ զրկմանց ` հրապուրեմ զքեզ նմանել հոգէկից եւ գահակիցդ, եւ ՚ի բարկաճայթ լիսռանց բոցաբորբոք կառացդ ` կայծակունս թօափել, իբրեւ ՚ի դասս յիսնեկացն եւ յիսնապետաց վիսացելոց, ոչ զայդ թախանձեն ` որք քեզ նման Յիսուսի հոգւոյն են որդեգրեալք. - այն, որ թէպէտ եւ ետ Զեբեդեանց անուանս եւ հրաման որոտալոյ, այլ ոչ եւ հուր յերկնից իջուցանելոյ ՚ի վերայ անսպայից անհիւրընկալուաց, - այլ աղաչեմք ` արծարծանել եւ բորբոքել ՚ի մեզ եւ զմեօք ` հուր սառնահալ, հուր սրտառուչ, հուր սիրասնունդ: Եւ  եթէ ոչ համարձակիցիմք եղիսէաբար զկրկին ոգիդ ` զաստուածասիրութեան եւ զմարդասիրութեան ` ժտել ՚ի մեզ լիովին, սփռեսցես գոնեա ծուէնս ՚ի ծալից հրաշագործակ կրկնոցիդ. զի մի ' անմասն ՚ի կենդանարար զօրութեանցդ յայդոցիկ մնացեալ ` կաղայցեն առաջնորդք եւ առաջնորդեալք ազգի ` յորմէ ծագեցարդ, յորոյ վերայ նահատակեցարդ կենօք եւ մահուամբ, յորոյ եկեղեցւոջ ամ յամէ տօնիս եւ օրհնաբանիս, օրհնաբանելի ~ դ յազգաց յազգս, աննմանդ ՚ի պաշտպանս նորին եւ ՚ի պարծանս յաւերժականս, զարմանալի՜դ ՚ի Սուրբս, Այր Աստուծոյ, Հայր եւ Տէր մեր Ղեւոնդիէ: