Այրարատ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

220. ԱՆԹԱՊ ԵՒ ԽԱՄՈՒՐ. ՊՕՐՃԻՄԱՍՈՒՐ. ՏԻՐԱՌԻՃ. ԿԸԹՆԻ. ԱՇՏԱՐԱԿԱՑ ԳԻՒՂ. ՀԱԶՐ

Վիճակքս այսոքիկ աննշանք բնակեալք կամ բանակեալք ՚ի Քրդաց, հարաւային մասն են Բագրեւանդայ, ՚ի հարաւոյ երկոցուն առաջիցն Արածանւոյ: ԱՆԹԱՊ կամ ԷՆԹԱՊ յարեւմտեան կողման, որ է յաջմէ Շէռիանայ եւ ՚ի հարաւոյ նորին, Խամուր յարեւելեան կողման յահեկէ Եփրատայ, յարեւմտից Ծաղկոտան: Երկոքին եւս սակաւածանօթք, վասն ազատակեաց Քրդաց ունելոյ զտեղիսն, եւ անայցելու յուղեւորաց գիտնոց, մանաւանդ առաջինն որ կոչի եւ ԱՅՆԹԱՓ, եւ դիրքն իսկ եւ սահմանք չեն քաջ յայտնի. զի երբեմն ընդ Խամուրի եւ երբեմն ընդ Բադնոցի յիշի, որ յարեւելից հարաւոյ կայ համօրէն գաւառիս Բագրեւանդայ, գրեաթէ ընդարձակութեամբն հաւասար յատուկ վիճակին Պայէզիտու, 80 գեօղս եւ հանգրուանս ունելով, ըստ նոր ռուսական վիճակագրութեան, տունս կամ ծախս 1320, ոգիս 5900: Ի շինիցն յիշի միայն գլխաւոր շէնն կամ աւանն Թունաք, ուր նստի եւ վիճակապետն: