Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

345

Գործարանք նախկին ` հընոցք առաջին,

՚ի բազմաց հետէ ` խափանեալ անցին,

այլ անուն նախկին ` ձայն քո արտաքին,

անխափան վարեալ ` ՚ի բերան ռամկին:

 

346

Անուն քո անշուք ` կիր անուանեցին,

բայց դու վայր կարգալ ` ըզբօսարանին,

դու ձայն հիւսիսի ` շունչ զովացուցչին,

վառարանք կըրոյ ` հանդէպ քո վառին:

 

347

Ձայն համբաւ ռամկին ` բարւոյ կամ զչարին,

ոչ են այլայլիչք ` բընութեան իրին,

այլ բնութիւն իրին ` իւրաքանչիւրին,

այլայլիչ գիտեմ ` համբաւոյ ռամկին:

 

348

Նորոգ շինութիւնք ` Իսհագ աղային,

հռչակաւորի ` հին մաքսապետին,

՚ի հընոյ ՚ի նոր ` տեսիլ փոխեցին,

առ ժամանակօք ` սուլդան Մահմուտին:

 

349

Տեղի ծառախիտ տեսլեամբ հեշտալին,

անբաժ դաշնակից ` հողմոյ հիւսիսին,

ուր տապացելոց ` ՚ի տապ հըրատին,

յայս վայր երեւին ` դէմք զովացուցչին:

 

350

Հըրաւիրօղ է ` վայր ամառնային,

բոլորից սփռօղ ` զիւր շունչ ցօղագին,

այլ ցրտացուցիչ ` սաստկութիւն ուժգին,

ոչ աշնանային ` եւ ոչ գարնային:

 

351

՚Ի ժամանել անդ ` յիւր հրուանդանին:

տառազերծ բանին ` դէմք Պոնտոս ծովին,

յորմէ Բանալի ` նախնիք կոչեցին,

1 եւ կամ Քլի ' տաս ` ըստ յունականին:

 

352

Իսկ ըզբընիկ վայր ` Քիրէճ պուռնիին,

զշրջակայ սահման ` ձորոյ ծովեզրին,

նախնիք Տիգէա ` առ մեծի ժայռին,

եւ Պրօլօղէնէն ` յետինք կոչեցին:

 

353

Նախկին լուսաղբիւր ` ՚ի մօտակային,

2 սրբոյն Եւփիմեայ ` հընոյ տաճարին,

առ որով հետք ինչ ` հին մենաստանին,

տեսցես ՚ի բլրին ` եղծեալ բընաւին:

1 Յայսոսիկ կողմանս Ճիլլիոս ետէս զաւերակս որմոց այլ եւ զանկեալ սիւնս Մարմարիոնէայս:

2 Զայս Այազմա կամարաշէն նորոգեաց անուանի Եագուպն հայկազուն: