Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

417

Մի փոյթ անցաներ` դու հընաքննին,

ընդ Էօքիւզ լիման` յաննըշան տեղին,

՚ի Պէշիքդաշէ` զբազմութիւն եզին,

յայս վայր փոխարդեն` յեզր Ասիային:

 

418

Յիշեա դու աստէն` զհամբաւ առաջին,

ղանցանել եզին` հռչակաւորին,

յորմէ Վօսբօրօս` այն է անցք եզին,

գուցէ զայս նեղուց` հինք անուանեցին:

 

419

Հաւանեալ եմ ես` ընդ անուն սորին,

գործոյ եւ տեղւոյ` յարմարաւորին,

այլ բանք պատմագրաց` յորս յածիմ հայիմ,

ցըրեն զիմ կարծիս` հաւանականին:

 

420

Ամենայն հին անցք` կովու կամ եզին,

զոր ես գըտանեմ` պատմեալ առ նոսին,

1 չեն ՚ի մէջ ծովուս` կրկին ծովեզրին,

այլ ՚ի բիւզանդին` եւ Քաղկեդոնին:

 

421

Հեշտալի կարծիք` հաւանականին,

ցանկայ ընթանալ` ըզհետ պատմագրին,

2 արդ զայս վայր լինել` ոչինչ ընդ ունիմ,

առիթ եւ պատճառ` Վօսբօրօս ձայնին:

 

422

Գուզղունճուգ անուն` մեծագոյն շինին,

3 ազճատեալ անուն` Գօսինիցային,

Այ բանտէլէյմօն` իւր եկեղեցին,

նիստ մետրապօլտի` հին Քաղկեդոնին:

 

423

Ընդ կողմ ծովեզրին` բազմութիւն բնակչին,

ընդ կողմ ցամաքին` բազմութիւն շիրմին,

զարձան մեռելոց` ՚ի բազմագունին,

գտցես ՚ի հաշուին` քան զորս կենդանին,

 

424

Հող սորա կցեալ` Երուսաղէմին,

Պատուի առ հրէայս` ՚ի թաղման կարգին,

ուր աթոռ կարգեալ` գահ փոխանորդին,

մեծ իշխանի` համօրէն ազգին:

 

425

Տեղի է գիւտի` հայկազուն ազգին,

նոր գործարանի` ընտիր ներկողին,

նըկարակերտի` գործոյ Բեհեզին,

բոլորից այլոց` ընտրելագունին:

 

426

Որ թէպէտ փոխեալ` ի յիւսքիւտարին,

այլ սորայս կոչի` անուն հընարչին,

բանայ զիւր ծաղիկ` ոչ սոսկ գարնային,

այլ գարնան յաշնան` զանթառամելին,

1 Տե ' ս ՚ի թղթ. 3:

2 Զաղբիւր եօքիւզ լիմանիին, զմզկիթ, զշրջակայ պարտեզս եւ զանդաստանս, եւ զնաւամատոյց ( իսքելէ ) նաւակաց, շինեաց սիլեհտար Ապտուրրահման աղայն, ՚ի ժամանակս Գ սուլդան Մուստաֆայի:

3 Աստի բերին զԴոնեսիոս պատրիարգ Կոստանդինուպօլիս յերկրորդ անգամ պատրիարգութեան յամին 1490: