Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

529

Իսքէնտէր փաշայ ` Օզու քաղաքին,

1 շինեաց ըզմզկիթ ` ՚ի գանլըճային,

անդ ըզդպրատուն ` առընթեր նըմին,

եւ ըզմէտրէսէ ` եւ ըզբաղանին:

 

530

Նաւզիմաքիում ` նախնիք կոչեցին,

2 որ նաւամարտիկ ` բերի ըստ ձայնին,

զայն ՚ի Գանլըճա ` անուն փոխեցին,

որ արիւնըռուշտ ` լըսի եւ տաճկին:

 

531

Իսկ Լիգատիօն ` զսար մօտակային,

3 կամ Գիգլատիօն ` նախնիք կոչեցին,

զոր յետնոց փոխեալ ` յանուն Գլարին,

իսկ առ ՚ի տաճկաց ` յԻլարիէ պուռնին:

 

532

ԸզՉըպուգլույին ` զանուն առաջին,

հինք Գադանկիօն ` անուամբ կարդային,

զոր Գասդակիօն ` յետինք ձայնեցին,

ուր ջուրք բարեհամք ` յազբերէն հոսին:

 

533

՚ի դաշտավայրի ` առ ծովեզերին,

երեւի քակեալ ` պալատ արքունին,

ուր եւ փոքր անտառ ` նախնի պարտիզին,

որ որսարան էր ` նախնեաց արքային:

 

534

Ըզկընի ծոցոյս ` հարաւոյ մասին,

Քիւչիւք չըպուգլու ` ձայնեալ ըստ տաճկին,

ուր երրեակ կանգնեալ ` շինուածք ահագին,

՚ի մացառախիտ ` յանկիւն պարտիզին:

 

535

Անդ էր մենաստան ` անքուն կըրօնին,

4 զոր Ագիմիդի ` յոյնք անուանէին,

5 Աղէքսանդր անուն ` վանահայր նախկին,

հիմնադրօղ սորին ` թաղեալ ՚ի սըմին:

1 Այս Իսքէնտէր փաշայ էր յաւուրս Բ սուլդան Օսմանին:

2 Ըստ Դիոնիսեայ առաջի սուրբ Եզէն պատերազմ նաւուց:

3 Լիգատիօն կոչեցաւ եւ սար եւ ծոցն յանուն ուրումն մեղարացւոյ. իսկ Գիգլատիօն յանուն ուրումն որ բնակէր անդէն ըստ ասից Դիոնիսեայ:

4 Ագիմիդի ՚ի մեզ թարգմանի Անքունք, այլ ՚ի վարս Յոհաննու աղքատին կոչի վանք անհանգըստից. Հանդիպեցաւ նմա միայնակեար մի անհանգստից վանացն ` որ կոչի Ակիւմիտ:

5 Նախ ՚ի Կոստանդնուպօլսոյ ապա աստ հիմնեաց, ուր եւ մեռաւ իբր ՚ի 430: