Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Զանուն այսր գաւառի գտանեմք դոյզն ինչ այլայլութեամբ գրչաց եւ առ Բուզանդայ դ. 24. ուր եւ գրի Մզուր. եւ թէպէտ անդէն ինչ ոչ նշանակի` թէ իցէ ՚ի Բարձր Հայս, այլ մերձակայ գաւառքն զորս յիշատակէ` ո'չինչ ընդ աղօտ ցուցանեն նոյն գոլ ընդ Մնձուր գաւառի Բարձր Հայոց, քանզի գրէ նա վասն զօրացն Շապհոյ պարսից արքայի` թէ *Ասպատակ յաշխարհն Հայոց առնէին, զի ընդ Աղնձնիս, եւ ընդ Ծոփս մեծ, ընդ Անգեղ տունն, եւ ընդ գաւառս Անձտայ, ընդ Ծոփս Շահունոց, ընդ Մզուր գաւառն, եւ ընդ Դարանաղէ, ընդ Եկեղեաց կողմանս գաւառացն. եւ այլն: