Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Յայսմ գաւառի թուի անկանիլ այժմեան բերդն Բալուայ, եւ յանուն նորին կոչեցեալ անուն գաւառին` իբր Բալուայ հովիտ: ՚ի վերոգրեալ գաւազանագիրս յիշատակի այս բերդ, կոչելով Բերդ վալուիս, կմ լատին հնչմամբ Պալուէս. կամ որպէս ստորեւ` Բերդ Բոլիոս: Առ Ասողկայ գ. 36. յիշատակի եւ կործանումն բերդին Բալուայ ՚ի ՆԽԴ. թվ. հայոց. * եւ Բերդն (ասէ) Բալու. հանդերձ շինուածովն եւ քարն եւս փլուզանիւր:

Առ Վարդանայ յիշատակի եւ Լեառն Բալուայ, ուր համարի Վարդան տեսեալ սրբոյն Մեսրոպայ զնշանագիրս: * Որպէս մեծին Մովսեսի (ասէ) ՚ի լեառն Սինայ, եւ սմա ՚ի լեառն Բալւա, որպէս տակաւին ցուցանի դրոշմն աստուածագիծ վիմին` եւ նկարք գրերոյն. եւ պատուի տեղին խիկօք եւ ջահիւք միշտ ՚ի տաճկաց եւ ՚ի քրիստոնէից բնակչաց տեղւոյն: Տե'ս ՚ի նոր Հայաստան զԲալու. ՚ի թղթ. 224: