Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Սակաւ ուրեք յիշատակի անուն նահանգիս, եւ ո'չ միօրինակ գրի. զի յերկուս յայլ ձեռագիրս աշխարհագրութեան Խորենացւոյն գրի Տարուբերան: Կարեմք ստուգաբարել զայս անուն` Տարօնոյ բերան, կամ Տօրոսի բերան: Եւ կամ Դունուբերան: Առեալ նոյնպէս ՚ի դրանց եւ ՚ի բերանոյ որ ՚ի լերինս Տօրոսի:

Առ երի կայ Չորրորդ Հայոց` ըստ դնելոյ Խորենացւոյն յարեւելեան կողմանէ նորին: Յայս նահանգ դնէ եւ զծովն Բզնունեաց, զորմէ գրեսցուք ՚ի ներգործութեան աշխարհիս Հայաստանեայց:

Իսկ ՚ի բերոց` դնէ Գազպէ (զորմէ տե'ս եւ ՚ի Նոր Հայաստան թղթ. 56. ) եւ Մեղր, Մաշկամիրգ, Պիստակ, Երկաթ, եւ Նաւթ:

Սահման սորա այսմ ըստ մեծի մասին անկանի ՚ի Փաշայութեան Վանայ:

Ունի գաւառս ԺԶ. որոց անուանքն են`

ա. Խոյթ.

բ. Ասպակունիք.

գ. Տարօն.

դ. Աշմունիք.

ե. Մարդաղի.

զ. Դասնաւորք

է. Տուարածատափ.

ը. Դալառ.

թ. Հարք.

ժ. Վարաժնունիք.

ժա. Բզնունիք.

ժբ. Երեւարք.

ժգ. Աղիովիտ.

ժդ. Ապահունիք.

ժե. Կորի.

ժզ. Խորխոռունիք.