Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Գաւառ` սահմանակից Հաշտենից որ ՚ի Չորրորդ Հայս, ըստ Ղազարայ որ գրէ ՚ի 260. *Գնայր (Վահան) ՚ի սահմանս Հաշտենից, եւ հասեալ բանակէր ՚ի գաւառին Արշամունեաց` ՚ի գիւղն որ կոչէր Երէջ, կամեցաւ հանգչել աւուրս երկուս… եւ հաւանեցուցեալ զարսն ՚ի գեղջ Երիզայ: Եւ ըստ Ասողկայ դ. 43. *Ելանէ (կայսրն Վասիլ) ՚ի լեառնն Կոհերայ… որ ընդ մէջ Հաշտենից, Ծոփաց, եւ Խորձենոյ, եւ անտուստ գայ հասանէ ՚ի գաւառն Արշամունեաց ՚ի քաղաքն Երիզայ:

Եպիսկոպոս գաւառիս` Թէոփիլոս անուն յիշատակի ՚ի ստորագրութեան անդ ժողովոյն Դունայ, զկնի եպիսկոպոսին Վանանդայ:

Երէզ: Գիւղ կամ Քաղաք Երիզայ: Անկանի յայսմ գաւառի ըստ Ասողկայ գ. 43 եւ ըստ Ղազարայ ՚ի թղթ. 260. որ եւ զբնակիչսն կոչէ` Երիզայիս, Տե'ս զբանս երկոցուն եւս ՚ի վերոյ:

Ծախնոտ: Գիւղ յԱրշամունիս, յիշատակեալ առ Ասողկայ բ. 2. յասելն վասն Յովհաննու Մանդակունւոյ. * Զայսու ժամանակաւ երանելին Յովհան Մանդակունի` որ էր ՚ի գաւառէն Արշամունեաց, ՚ի գեղջէ Ծախնոտայ զՀայոց բազում կարգս ուղղութեան կատարեաց: