Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Անուն գաւառիս յերկուս ձեռագիրս աշխարհագրութեան Խորենացւոյն գրի Երիվարք, առ Թովմայի Արծրունւոյ գրի` Երիւարկ: Է ՚ի սահմանակցութեան Առուենից ձորոյն` որ է գաւառ Մոկաց նահանգին, ըստ ակնարկելոյ նորին Թովմայի ՚ի գրելն վասն Գագկայ արքայի. *Դարձեալ գայ (ասէ Գագիկ) ՚ի գաւառն անուանեալ Երիվարկ, առնու եւ անդ զԲարդն Պաղայ եւ զՓարհուաց: Գայ եւ ՚ի ձորն Առուանից, առնու եւ զայն եւս ամրոցն, եւ տիրէ գաւառացն: