Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  ՚Ի միում ձեռագրի աշխարհագրութեան Խորենացւոյն գրի` Խռնունից ձոր, յայլում` Խոռնուանից ձոր. այլ են վրիպակք, զի եւ ուրեք առ Թովմայի Արծրունւոյ` նաեւ այլուր յերկրորդ վարս Գագկայ` գրի Առուանից, զի ասի. *Դարձեալ գայ (Գագիկ արքայ) ՚ի գաւառն անուանեալ Երիւարկ, առնու եւ անդ զբերդն Պաղայ, եւ զՓառհուաց. գայ եւ ՚ի Ձորն Առուանից. առնու եւ զայն եւս ամրոցն, եւ տիրէ գաւառացն: Զայս վրիպակ յայտ առնէ եւ այժմեան անունն` որով նոյնպէս կոչի Առուանից ձոր: Տե'ս ՚ի նոր Հայաստան. թղթ. 162:

Թովմա Արծրունի ՚ի գ. 2. ակնարկէ լինել սահմանակից ըՌշտունեաց գաւառին Վասպուրականի, որպէս եւ այժմեան դիրք նորին զնոյն յայտ առնէ: