Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Այսպէս գրի յերիս ձեռագիրս աշխարհագրութեան Խորենացւոյն, եւ միայն ՚ի տպագրեալն գրի Ճահակ, իսկ ՚ի միում օրինակի Թովմայի Արծրունւոյ միշտ գրի Ճախուկ. * Տալով նմա զԲերդն ագարակայ, եւ զգաւառն Ճախուկ:

Ունէր եւ Բերդ յիւր անուն կոչեցեալ որ եւ յիշատակի առ նորին Թովմայի` որ ասէ. * Ամուրք յոյժ եւ անկասկածելիք ՚ի ձեռս նց են. ամուրն Ջլմարն եւ Սրինգ եւ Ճախուկ բերդն: Իսկ Բերդն ագարակայ` յիշատակեալն ՚ի վերոյ ՚ի բանս Թովմայի, չէ յայտ թէ իցէ ՚ի նմին գաւառի: