Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Յօրինակին Թովմայի Արծրունւոյ միշտ գրի Փոքր Աղբագ. ուր էին երկու ամուրք երեւելիք Ջլմար եւ Սրինգ ստէպ յիշատակեալք առ նորին Թովմայի. * Բայց կին ոմն յազգէ Աժդահակայ բնակէ յամուրսն Ջլմար եւ Սրինգ ՚ի գաւառին Փոքր աղբագ, եւ անուն կնոջն Ջայլմար` որ եւ զամուրն յիւր անուն անուանէ: Յայլ տեղիս գրի Ջղմար. * Իսկ իշխանն Աշոտ եւ եղբարք (իւր) խոյս տուեալ զկողմամբքն Փոքր Աղբագոյ` մերձ առ յամուրսն Ջղմար եւ Սրինգ: Եւ յերկրորդ վարս Գագկայ գրէ. * Կոչեալ մեծանուն իշխանին Գագկայ զեղբայր իւր զԳուրգէն, եւ տայ նմա բաժին զԱռնիոտն եւ ՚ի ձորոյն Անձահից` մինչեւ ցերկուս ամրոցս Սրնգայ եւ Ջղմարայ: