Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Այս գաւառ յաշխարհագրութեան Խորենացւոյն կոչի եւ Կուռիճան, որ ո'չերեւի ուրեք յայլ մատենագիրս եղեալս առ մեզ` առաջին անուանն լինելով ՚ի գործածութեան, ըստ որում եւ առ Թովմայի Արծրունւոյ դ. 11. յասելն. *Մարզպանն հայոց Գուրգէն ելեալ զհետ նոցա հազար արամբք` վառեալ ՚ի զէն եւ յասպազէն, եւ գնացեալ եհաս յԱյլի գաւառ:

Սոյն այս գաւառ թուի լինել` որոյ բնակիչք առ Պլինիոսի զ. 26. կոչին Ալօնք. քանզի դնէ զսոսա սահմանակիցս Կորդուաց` այն է Կորճէից, որպիսի էր եւ համօրէն Պարսկահայք. *Իսկ Կօրտիեանց (ասէ) առ երի կան Ալօնք, ընդ որս Զէրպիս գետ ՚ի Տիգրիս անկանի: Զսոյն Զէրպիս գետ` Հարտուին համարի նոյն` որ առ Պտղոմեայ կոչի Ղորղոս` վասն երագութեան: Արդ` Ղորղոս է ձախակողմեան վտակ Տիգրիսի, որ կարէր ընդ Այլի կամ Ալօնք գաւառ Պարսկահայոց ընթանալ: Սովին Զէրպիս անուամբ թուի մեզ նշանակել Պլինիոսի զայն վտակ Տիգրիսի` որ այժմ կոչի Զարպ, զի բաց ՚ի մերձաւորութենէ անուան` նաեւ զսահմանս նորա մարթ է յամարել սմին, որչափ ինչ ունէր յայնժամ տեղեկութիւն Պլինիոս զընթացից գետոց այնչափ հեռաւոր սահմանաց:

Դարձեալ սոյն այս երեւի գոլ եւ որ առ Սդրաւոնի (2) կոչի Քալօնիդիս, ուրանոր Տիգրիս յետ ընկղմելոյն յերկիր` ՚ի վեր յառնէ ասէ. եւ դնէ ՚ի կողմանս Օրինի, (որ ըստ մեզ է Տոսպ) եւ ՚ի կողմանս Պարսպին Շամիրամայ, եւ Կորտիեանց` (որ է Կորդուաց երկիր), Եւ թէպէտ ըստ ամենայնի ոչ' համաձայնի դիրքն եւ անունն ուրանօր էր Այլի գաւառ, եւ ուր անկանի Ալօնք Պլինիոսի. բայց յայտ է թէ առ նախնիս` զանազան ազգաց մատենագիրք յիշեն զմն եւ զնոյն անուն այլեւայլ դրութեամբ, եւ ՚ի նշանակել զտեղին` ո'չ համաձայնին միմեանց. նոյնպէս եւ զընթացս գետոց ոմն այսպէս ընթացուցանէ` եւ ոմն այնպէս զորս զամենեսին պարտ է հետեւեցուցանել մատենագրաց նոյն ազգին` որոյ է այն գաւառ, կամ գետ: