Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Առաջին գաւառն առ Թովմայի Արծրունւոյ դ. 11 գրի Թրախ, յասելն * Իսկ այլազգեացն անցեալ գնացեալ մտին ՚ի Թրաբ, եւ ՚ի Շնաւհ:

Երկրորդ գաւառն յերկուս ձեռագիրս աշխարհագրութեան Խորենացւոյն գրի Առնա, բայց առ Թովմայի Արծրունւոյ դ. 12. յերկրորդ վարս Դերանկին` հօրն Գագկայ` գրի Ըռնայ: Առնու ասէ Դերանիկ * նաեւ զգաւառն Ըռնոյ, զոր այնքան վաղագոյն այլազգեացն յափշտակեալ էին, զորոյ եւ ո'չ զհամբաւն ոք դարուց ՚ի դարս յիշատակել կարողանայր առ նա հասելոյն, բռնաբար կորզէ ՚ի ձեռաց այլազգեացն, ընդ նմին եւ զայլ բազում քաղաքս յԱտրպատականէ:

Իսկ երրորդ գաւառն յերկուս ձեռագիրս աշխարհագրութեան Խորենացւոյն գրի Տամխէր, որոց համաձայնի եւ օրինակն Թովմայի Արծրունւոյ դ. 11. * Ելանէ մարզպանն ՚ի վերայ նոցա եւ յինքն հանէ զՏամբեր եւ զԸռնայ գաւառ: Որով յայտ է թէ` ո'չ ուղիղ գրի ՚ի տպագրեալն եւ ՚ի միում ձեռագրի աշխարհագրութեան Խորենացւոյն` Տանբեր: