Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Այսպէս գրի յերիս ձեռագրիս աշխարհագրութեան Խորենացւոյն. նոյնպէս գրեթէ ուրեք եւ յօրինակին Թովմայի Արծրունւոյ դ. 11. ուր ասէ. * Ելեալ ՚ի Հադամակերտ քաղաքէ յինն ժամու ուրբաթու աւուրն, եւ անցեալ ընդ ծովակն յԸմբեա եւ ընդ Վարազի Զարեհաւանի, եւ ընդ այգն ընդ առաւօտն յռենայ յԱմաց գեօղ, եւ գիշերագնաց հասեալ մինչ ՚ի Տարօնայ կոչեցեալ գետ, եւ ՚ի միւսում առաւօտին հասին ՚ի վերայ բանակին: Բայց ՚ի տպագրեալն աշխարհագրութեան Խորենացւոյն գրի Զարեհաւան, որպէս եւ առ Թովմայի Արծրունւոյ գ. 4. * Եւ անդ լինէին (ասէ) ժողովեալ ամենայն բազմութիւն աշխարհակոյտ ամբոխից գաղթականաց գաւառացն կողմանցն Աղբագոյ, Զարեհաւանի եւ Ակեոյ, եւ լեռնակողմանցն Աղզոյ, եւ Ոտնն առնոյ: