Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Ուրեք ուրեք գրի Հեր: Ունի քաղաք համանուն` զոր Թովմաս Արծրունի դ. 2. դնէ ՚ի հովտաձեւ դաշտի, առ սրով սպան զմեծ իշխանն Վասպուրականի զԴերանիկ` Ապլփերս քաղաքապետ նորին Հերայ: Յիշատակի եւ առ Ասողկայ գ. 19. յասելն. *Առաքէ առ ամիրայն Ատրպատականի Ապլհաճայ, տալ ցնա խոստանայր զքաղաքն Հէր, միայն եթէ զվրէժ արեան որդւոյ նորա խնդրեսցէ յաշխարհէն Վասպուրականի:

Այլուր ՚ի պատմութեան Թովմայի Արծրունւոյ դ. 12. գրի Խէր քաղաք: Որպէս եւ զԴաշտ հերայ` (յորում որպէս թուի կառուցեալ է եւ քաղաքն, ) կոչէ Խէրական դաշտ, յասելն անդանօր. *Չու արարեալ ընդ Ձորն անձահոյ` եկն ՚ի Խէրականն կոչեցեալ դաշտ:

Զբերդս Հեր քաղաքի յիշատակէ եւ Մատթէոս ՚ի գլ. խէ. ՚ի պատմելն վասն կապանաց Դերենիկ արքայի Անձեւացեաց յԱպլհաճայ ամիրայէն. *Յորժամ հարցուկ լինէր (ասէ` Ապլխարիպ) վասն թագաւորին, եթէ յորո՞ւմ բերդի կայ արգելած ՚ի հեր քաղաքի, եւ… Ապլխարիպ թագուցեալ կայր ՚ի մէջ անտառախիտ ծառոց դրախտեացն Հերայ: Յիշէ ստորեւ եւ զԵրկաթի դուռն քաղաքին:

Նըւարսակ: Գեօղ` զոր յիշատակէ Ղազար Փարպեցի թղթ. 279. *Այլ դադարեալ ՚ի գաւառին որ կոչէր Հեր` ՚ի գեօղն որում անուն էր Նըւարսակ:

Փէռոտակ: Գեօղ` հանդէպ Հեր քաղաքի, զորմէ Թովմա Արծրունի դ. 2. *Եւ եղեւ ՚ի գնալ Դերենկին ՚ի ձմերոցս Վասպուրական իշխանացն` ճանապարհ արարեալ ընդ ձորն Ընձահից (այն է` Արձախի ձոր), որոյ ելքն ընդ գաւառն Հէր քաղաքի… եւ անցեալ օթագայեալ ՚ի գեօղն Փեռոտակ յանդիման քաղաքին (Հերայ):