Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Թովմա Արծրունի յառաջին գաւառին երեւի դնել զերկուս տեղիս, յասելն. *Դառնան ՚ի Ճուաշ, եւ ՚ի Թոռնաւան գաւառ, անցեալ ընդ Կրճունեաց գաւառն, եւ վարեն ՚ի գերութիւն աւարառութեամբ զԼեկ, եւ զԱղղի: Երկրորդ գաւառն ՚ի տպագրեալն եւ ՚ի միում ձեռագրի աշխարհագրութեան Խորենացւոյն գրի Մեծնունիք. յայլում ձեռագրի գրի Մեծունիք. իսկ ՚ի միում այլ` պակասի այս անուն:

Երրորդ գաւառն ՚ի միում եւեթ ձեռագրի աշխարհագրութեան Խորենացւոյն գրի Պալհունիք:

Եպիսկոպոսարանն սորա հիմնեալ ՚ի վաղ ժամանակաց, բայց առաջնորդն յիշատակեալ զառաջինն ՚ի ստորագրութիւնս ժողովոյն Դվնայ` նախ քան զԵպիսկոպոսն Մեհնունեաց` է Յակովբոս եպիսկոպոս Պալունեաց: