Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Այս գաւառ երկոտասաներորդ դասի առ Ստեփ, Օրպէլեան. ՚ի գլ. դ. * Երկոտասաներորդ (գաւառ ունի Սիւնիք) Ճահուկ գաւառ, որ եւ Ձորն` որ Շահապաւնս կոչին:

Շահապաւնից բերդ: Գրէ զայսմանէ Ստեփաննոս Օրպէլեան գլ. գ. * ՚Ի Շահապոյ պարսկէ շինեալ, եւ զՁորն յիւր անուն (կոչէ) Շահապաւնից ձոր, որ հատուածի պատճառաւ եկեալ էր առ նահապետքն Սիւնի: