Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  ՚Ի տպագրեալ աշխարհագրութեան Խորենացւոյն գրի` Աբանդ. իսկ ՚ի միում ձեռ գրի Խաբանդ, եւ յայլում` Բարբանդ: Առ Ստեփաննոս Օրպէլեան. ՚ի գլ. գ. գրի Հանպանդ եւ դասի ՚ի վեցերորդ կարգս գաւառացն Սիւնեաց: Առ Թովմայի կիլիկեցւոյ գրի` Հարբանդ: ՚Ի մէջ այսչափ գրուածոց ուղղագոյն թուի լինել Աբանդ, եւ մանաւանդ Հաբանդ, զի մի ՚ի գաւառաց նահանգին Արցախայ կոչի յաշխարհագրութեան Խորենացւոյն` Միւս աբանդ` յորոշումն սորա, յորմէ յայտ է` թէ այս եւս կոչի Հաբանդ:

Հանբատայ բերդ, կամ Ձագեձորոյ բերդ: Զորմէ գրէ Ստեփ. Օրպէլ. ՚ի գլ. գ. * Հանբատայ բերդ` որ ՚ի նոյն տոհմէ Սիսակայ ՚ի ձագակայ նահապետէ շինեալ ՚ի վերայ գետոյ միոյ` կոչէ յիւր անուն զձորն Ձագեձոր, եւ զբերդն` Ձագեձորոյ բերդ: Յայտնի եւս ՚ի պատմութեան Օրպէլեանց ՚ի գլ. է. դնի յայսմ գաւառի. *Քանզի ընդ այն ժամանակս էր զօրագլուխ նետողացն որպէս թագաւոր ՚ի վերայ ամենեցուն բաչու նոյինն, եւ նստէր ՚ի գաւառին Հաբանդայ ՚ի գլուխն Ձագէձորոյ, եւ էր ածեալ զբռամբ զփոքր թագաւորն Սիւնեաց զԴաւիթ: