Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Այսպէս գրի յերկուս ձեռագիրս աշխարհագրութեան Խորենացւոյն, նաեւ առ Ստեփ. Օրպէլեան. ՚ի գլ. դ. * Իններորդ (գաւառ Սիւնեաց` է) Արեւիք գաւառ, որ այժմ կոչի Տաշտաւն եւ Մեղի: Յորմէ յայտ է թէ վրիպակաւ գրի ՚ի տպագրեալն աշխարհագրութեան Խորեն. Արեւինք, եւ առ Թովմայի կիլիկեցւոյ` Արեւելիք: Վերջին առումն սորա եղեւ ՚ի թուականիս ՇՀԵ (յամի տն. 1126) որպէս դնէ Օրպէլեանն ՚ի գլ. կա. * ՚Ի ՇՀԵ թվականին` եկն Ամիր Հարոնն, եւ բնաջինջ արար զտուն Կապանին, եւ զԱրեւիք գաւառ:

Մեղրի: Յիշատակէ Ստեփ Օրպէլեան. նաեւ ՚ի կա. գլ. զոր առին ազգ թուրքաց ՚ի ՌԶ. թուականիս (յամի 1157) Երեւելի գոլով Մեղրի` յանուն սորա կոչեցաւ առ յետագայս Արեւիք գաւառն, որպէս եւ եդ ՚ի վերայ Օրպէլեանն. որ եւ կայ մինչեւ ցայսօր, որպէս եւ գիւղն Դաշտուն: Տե'ս եւ ՚ի նոր Հայաստան թղթ. 272: