Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


՚Ի մէջ երից մասանց վերին կիսագնտոյն, այս մասն է արեւելեան, անկեալ ընդ արեւելս Եւրոպիոյ եւ Ափրիկոյ. յարեւմտից` ունի իւր սահման զՄիջերկրական ծովն, զԱրշիբէլակեանն, զԵլլեսպոնտոսն որ է Կէլիպօլու պօղազին, զՄարմարայ ծովն, զնեղուցն Բիւզանդեան, զՍեաւ ծովն, զնեղուցն Թամանու` կամ Ազոխու ծովուն, զծովն Աղախ, զԹէն կամ զՏօնաւիս գետն, զլերինսն որ ընդ մէջ Էթիլ եւ Սպի գետոյն, եւ սոքօք անջատի յԵւրոպիոյ, (զորմէ տե'ս եւ ՚ի ներածութեան Եւրոպիոյ), եւ ո'չ ՚ի ձեռն Սպի գետոյն` որպէս վրիպակաւ դնեն ոմանք: Իսկ յԱփրիկոյ` բաժանի Ասիա ՚ի ձեռն Միջերկրական ծովուն եւ Կարմիր ծովուն. եւ կցի ընդ նմա ՚ի ձեռն պարանոցին Սիւվէյիսայ: ՚Ի հարաւոյ` ունի իւր սահման զՕվկիանոս, որ ՚ի սահմանակից աշխարհաց պէսպէս անուան է վիճակեալ, նոյնպէս եւ յարեւելից եւ ՚ի հիւսիսոյ` պատել է Ովկիանոսիւ, զի ՚ի վերջին ժամանակս ճշգրիտ դիտողութեամբ ստուգեցաւ, զի Ասիա ո'չ է կցել ընդ Ամերիկոյ ցամաքաւ` որպէս վաղուրեմն համարիւր, այլ բաժանի ՚ի նմանէ նեղուցաւ` որ յառաջին ժամանակս կոչէր Նեղուց Անիանայ, իսկ այժմ Նեղուց Պերինկայ, որով ծովն հարաւային կցի ընդ սառուցել ծովուն: