Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

է. Երեւելի նեղուցք եւ հրուանդանք Ասիոյ:

Նեղուց Պէրինկայ: Որով բաժանի Ասիա յԱմերիկոյ. այս նեղուց զառաջինն գտաւ ՚ի սկիզբն անցել դարու ՚ի Ռուսաց ՚ի ձեռն Պէրինկ նաւապետին. ապա առաւել ճշգրտեցաւ յելս նոյն դարու ՚ի ձեռն այլոց նաւապետաց, եւ Գուգ նաւապետին անգղիացւոյ:

Նեղուց Պապիւլմանտելայ: Որով բաժանի Ասիա յափրիկոյ, եւ Կարմիր ծով հաղորդի ընդ Ովկիանոսի Արաբացւոց:

Նեղուց Հիւրմիւսի, կամ (տառադարձութեամբ) Որոմայ: Որ զծոցն Պարսից միացուցանէ ընդ Ովկիանոսի Արաբացւոց:

Նեղուց Մալաղայ: Որ զՍումադրա կղզին անջրպետէ ՚ի ցամաքէն Մալաղայ:

Նեղուց Սունտայ: Որ է ընդ մէջ կղզեացն Սումադրա եւ Ճեաւայ: Իսկ գլխաւոր հրուանդանք կամ գլուխք Ասիոյ են:

Հրուանդան Կօմօրին: Որ է վերջին ծայր ցամաք կղզւոյն Հնդկաց որ յայնկոյս Գանգէսի:

Հրուանդան Մալաղայ: Որ է վերջին ծայր ցամաք կղզւոյն Հնդկաց որ յայնկոյս Գանգէսի:

Հրուանդան Գամպոյա: ՚Ի համանուն ի:

Հրուանդան Հօամ: ՚Ի Չին:

Հրուանդան Անիվայ: ՚Ի թաթարս Չինաց:

Հրուանդան Բադենեան: ՚Ի կղզւոջ որ ՚ի ծոցն Գամչեաքայ:

Հրուանդան Լոակացւոց: ՚Ի ծայրն Ասիոյ առ նեղուցաւ որ բաժանէ զԱսիա յԱմերիկոյ: Եւ այլք բազումք զորս կարես տեսանել ՚ի մեր աշխարհացոյցն Ասիոյ փորագրեալ ՚ի 1787: