Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ը. Բաժանումն Ասիոյ:

Զայս մեծ եւ լայնածաւալ մասն աշխարհի` յորում են բազում թագաւորութիւնք, կամելով ՚ի համառօտի ստորագրեալ, բաժանեսցուք յութն երեւելի աշխարհս ընդ այսմ կարգի:

ա. Հայաստան: բ. Մասն Օսմանեան տէրութեան որ է Անատօլու: գ. Վրաստան: դ. Արաբիա: ե. Պարսկաստան: զ. Մեծ Թաթարք: է. Հնդկաստան: ը. Չին: թ. Ճեաբօն: ժ. Ցամաքք նորագիւտք: