Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Համօրէն Հայաստան յարեւելից` ունի իւր սահմանակից զԱտրպէճան նահանգ Պարսից, ընդ մասին զԿասպից ծով, ընդ մասին եւ զՇիրվան: ՚Ի հիւսիսոյ` ունի իւր սահմանակից զՎիրս եւ զՔիւր գետ զփաշայութիւնն Դրապզունի, զփաշայութիւնն Ճանիկու եւ զԱմասիա: Յարեւմտից` զնահանգս Անատօլու կամ Փոքուն Ասիոյ Չօռում, Չանգրի, Գըրշէհիրի, եւ զԱգսէրայ, որք են առ Գըզըլըրմագ գետով: Իսկ ՚ի հարաւոյ զնահանգն Ատանա, զՀալէպ, զՊիրէճիկ, ղՈւրհայ կամ ղՈւրֆայ, զՄուսուլ, եւ զՇէհրիզուր: Երկայնութիւն առհասարակ Հայաստանեայց Մեծին եւ Փոքուն միանգամայն առել` է յարեւելից յարեւմուտս. իսկ առանձին առեալ` երկայնութիւն Մեծին Հայոց է յարեւելից յարեւմուտս. իսկ Փոքուն` ՚ի հիւսիսոյ ՚ի հարաւ: