Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ա. Իսկիւպրիւդ. բ. Խուտի. գ. Մարէկ կամ Մօրիկ: գ. Ուրֆադ: ե. Կէտիկ: զ. Տէտէք: է. Բօստի: ը. Թան: թ. Ճինառիճ, ժ. Էրտիվ: ժա. Օվուդ: ժբ. Դմըսր: ժդ. Էրգէղան: ժդ. Չէօրէնճիր: ժե. Էրմէնիք: ժզ. Քէրէր. այլ ՚ի միւս Քերէրէ` որ հեռի է յԱկնայ իբր է ժամաւ: ժէ. Լիճ: ժը. Ախըր: ժթ Սալամաթ: Մանգար: իա. Լալէլի: իբ. Ալմալը կամ Էլմալը: իգ. Գոլովի: իդ. Խնձորի: իե. Պահաձոր: իզ Գալվրաս, իէ Բուռաս: իը Էսիրքէազ: իթ. Տիկկէ: լ. Քէլէ կէօզ: լա. Վանք տէրէսի: լբ. Իսկիպիտի: լդ. Միւլք: լդ Ճէնկերլի: լե. Ճոնուր: լզ. Քէրսէն. եւն:

Կէրճանիս: Է վիճակ կամ փոքրիկ գաւառ, ուր նստի պէյ եւ վոյվոտայ, բայց է ընդ Կամախաւ, ուստի յարկանելն տուրս կամ Սալեան փաշային Էրզիռումայ, առաքէ ՚ի Կամախ, եւ պէյն Կամախայ առաքէ առ Կէրճանիս եւ առ Գուրիչայ, զորմէ ստորեւ, բայց յառաջին ժամանակս Օսմանեան տէրութեան էր մի ՚ի գաւառացն Էրզիռումայ արտաքոյ Կամախայ: Ունի ընդ իւրեւ զանազան գիւղօրէս:

Գուրիչայ: Է վիճակ ընդ Կամախաւ, որ յառաջին ժամանակս Օսմանեան տէրութեան էր մի գաւառացն Էրզիռումայ: Կոչեցաւ Գուրիչայ, այսինքն Ցամաք գետ. վասն զի ընդ մէջ սորա անցանէ վտակ ինչ` որ ՚ի մերձիլ իւրում ՚ի յԵփրատ իբր 6 ժամաւ, յերկիր սուզանի ՚ի խիղճս եւ յաւազուստ, եւ անդէն ցամաքի, բայց ՚ի ժամանակս գարնան ՚ի յորդեալ իւրում խառնի յԵփրատ: Առ Գուրիչայ գետով լեառն, ուր գտանի թափանցիկ մարմարիսն լուսանցոյց, զոր մեծամեծք տեղւոյն դնեն ՚ի պատուհանս տանց փոխանակ ապակւոյ: Երկիր սորա չէ այնչափ արգաւանդ:

Հասան օվա: Գիւղաքաղաք Գուրիչայ վիճակս բնակեալ ՚ի հայոց եւ ՚ի տաճկաց:

Ճիհաննիւմայն ՚ի վիճակս Կամախայ դասէ նաեւ զ Վատի եւ զ Րանէք: