Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գաւառ փոքր` որոյ երկիր լեռնային է, եւ ո'չ այնչափ արգաւանդ: Ընդ մէջ որ անցանէ Գայլ գէտ. յորմէ կարծի ածանցեալ անունս Քալքիւթ. եւ է սա վտակ Եփրատայ` որ խառնի ՚ի նմա: ՚ի մէջ լերանց սորա անուանի է Չէմէն տաղի. ուր յամարայնի սփռին թիւրքմանք, եւ ՚ի վերայ լերին են հեղեղատք բազումք: Ունի գիւղօրէս իբր 100: Գիւղաքաղաք նորա կամ մանաւանդ աւան հեռի է ՚ի Սեւաստոյ իբր 3 օթեւանօք, յորում են մզկիթ եւ բաղանի: