Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բերդաքաղաք գլխաւոր այսր փաշայութեան եւ սահմանագլուխ այն է սէրհատ Օսմանեան տէրութեան առ սահմանօք Պարսից: Կառուցեալ առ ջրով որ անցանելով յետկուսէ քաղաքին, գնայ խառնի յԱռփաչային. մերձ ՚ի քաղաք գործէ կղզեակ, եւ առ քաղաք. ունի կամուրջ քարակերտ վասն անցից: Քաղաքն է պարսպապատ ձեւով գրեթէ քառակուսի հեռի յԷրզիռումայ 5 օթեւանք այսինքն խոնախով. իսկ յԵրեւանայ 3 եւ կիսով: Բնակիչք նորա ընդ համեմատութեան ընդ արձակութեան իւրոյ սակաւք, որք ընդ մեծի մասին են քուրդք, եւ մնացեալքն յազգէս հայոց, ունի մզկիթ եւ բաղանիս: Բերդ նորա ամուր է ՚ի հիւսիսակողմն քաղաքին, ՚ի գլուխ սեպացել ժայռի` առ որով է ձոր խոր եւ զառ ՚ի թափ յամենայն կողմանց: Ընդ շրջակայ ոլորտս իւր ունի գիւղօրէս իբր 200. լի արտորէիւք ցորենոյ եւ գարւոյ:

Չէնկլի: Գիւղ հայոց յարեւելեան ծայր ծովակին որ յանուն որ կոչի Չէնկլի զորմէ ստորեւ. հեռի ՚ի ծովակին իբրեւ կէս ժամաւ: Այս գիւղ ունի եկեղեցի քարաշէն մեծ գեղեցիկ, խաչաձեւ. եւ կաթուղիկէիւ որ է քայքայել որ եւ կոչի Չէնկլի քիլիսէ յանուն Սուրբ եւ գիւղն եւ ծովակին կոչի Չէնկլի: Այս գիւղ անկանի ի սահմանս Կարսայ, բայց պէյ Ալաշկերտոյ գնոյ առեալ տիրէ նմա: