Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գլխաւոր գիւղաքաղաք սորա համանուն կառուցել է առ ստորոտով լերին. բնակիչք նորա տունք իբր 500 ընդ մեծի մասին յազգէս հայոց: Երկիր սորա լի այգւովք եւ առատ պտղովք. ելանէ եւ ազքար ընտիր յոյժ եւ թափանցիկ: Ճիհաննիւմայն շփոթէ զստորագրութիւն սորա: ՚Ի հնումն անկանէր յԵրասխաձոր կամ յԱրշարունեաց գաւառին Այրարատոյ, բայց այժմեան գաւառ նորա ձգի նաեւ արտաքոյ Երասխաձորոյ ՚ի հին գաւառին Գաբեղենից:

Վարդիհէր: Մենաստան իբրեւ 4 ժամաւ հեռի ՚ի Կաղզուանոյ բնակեալ ՚ի միանձանց. յեկեղեցւոջ նորա կան տապանք սրբոյն Թաթլոյ կամ Անտոնի, եւ եղբօր նորին Վարոսի` ուրանոր բնակեցան: ՚Ի հնումն կոչէր Վարդիկ հայր յԵրասխաձոր գաւառի. զորմէ տե'ս ՚ի ստորագրութեան Հին Հայաստանեայց:

Խանտուտի ձոր, եւ Խանտուտի բերդ: Է բերդ ՚ի համանուն ձորավայրի, զոր այսպէս կոչեցել ասեն յանուն քեռ թագաւորի ուրուք ՚ի մերոց` որ բնակեցաւ աստէն. զորոյ զպատմութիւն նման պատմութեան Տիգրանուհւոյ յօդեն: