Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թուին լինել եղծեալ անուանս Խոշավանք. որ է մենաստան ամրաշէն եւ մեծագործ, ուր նստի առաջնորդ համօրէն Կարսայ, կառուցեալ յանուն Սրբոյ Լուսաւորչին յարեւելս կոյս քաղաքին, հեռի ՚ի նմանէ իբրեւ 12 ժամաւ, մերձ ՚ի յեզր Առփայ չայիին: ՚Ի շինուածս սորա զարմանալի է սենեակն ուր նստէր ասեն ՚ի հնումն կաթուղիկոս, համակ քարաշէն քանդուածովք: Են անդէն եւ շիրիմք թագաւորաց մերոց, որոց տապանք են օրօրոցաձեւ ՚ի կարմրագոյն քարէ. եւ ՚ի վերայ նոցա յարկ կամարակապ: Հեռի ՚ի մենաստանէն իբրեւ ժամ եւ կէս յարեւելս կոյս` են հինգ եկեղեցիք լքեալ եւ ամայիք, որք են յաւերակաց մեծի Անի քաղաքին, կամ թէ Արգինայի. եւ կոչին ՚ի տաճկաց Պէշքիլիսա, զորմէ ասի լինել մենաստան յանուն սրբոյ Աստուածածնին: