Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գաւառ ընդ մէջ Վանայ եւ Արճիշոյ ձգել յարեւելս հիւսիսոյ ծովուն Վանայ: Ունի գետ մեծ քան զՄարմէտայն, որ կոչի Պանտումահի գետ. եւ յոմանց Բերկրի յանուն քաղաքին եւ գաւառին. բղխի սա ՚ի Խօշապ մերձ ՚ի գիւղն Ապաղա, որպէս եդաք ՚ի վերոյ. եւ անցեալ առաջի Բերկրի քաղաքին մտանէ ՚ի ծովն Վանայ. ունի զերիս կամուրջս` յորոց երկուքն են քարաշէն. գտանի յայս գետ տառեխ ձուկն յոգնաթիւ. զոր բնակիչք ՚ի բերան գետոյն ուռկան եդել յիւրում ժամանակին որսան առատութեամբ:

Բերկրի: Գիւղաքաղաք բերդաւոր ՚ի ձորամիջի մերձ ՚ի ծով. յարեւելս հիւսիսոյ քաղաքին Վանայ իբրեւ 12 ժամաւ հեռի ՚ի նմանէ: Բնակիչք նորա տունք իբր 300 ՚ի քրդաց եւ ՚ի հայոց. առ սովաւ անցանէ գետն Պատումահի կամ Բերկրի. յորոյ վերայ ունի առաջի իւր կամուրջ քարաշէն բազմակամար: Ունի բերդ ՚ի քարաժայռի ուր նստի պէյն. զոր սուլդան Սիւլէյմանն նորոգեաց:

Վանք սրբոյն Ստեփաննոսի: Կառուցեալ է ՚ի վերայ լերին` որ անկանի հանդէպ Բերկրի գիւղաքաղաքին յարեւմուտս հիւսիսոյ նորա. յայնկոյս Պանտումահի գետոյն: Են ՚ի սմա կրկին եկեղեցիք բացատ ՚ի միմեանց առհասարակ քարաշէնք որպէս եւ մենաստանն, որք եւ ունին կաթուղիկէ. յորոց մին է յանուն Աստուածածնի, եւ միւսն յանուն սրբոյն Ստեփաննոսի որդւոյ տեառն Յուսկան. որոյ գերեզման է յաջակողմն տաճարին ՚ի կողմն աւազանին:

Գուռծոթ, կամ Գործոթ: Գիւղ հայոց իբրեւ 100 տուն 6 կամ 7 ժամաւ հեռի ՚ի բերկրոյ: Բերէ զարմտիս, այլ պտուղ ո'չ այնչափ:

Հայտար պաղի: Գիւղ զոր Ճիհաննիւմայն դնէ ՚ի մէջ Բերկրոյ եւ Արճիշոյ: