Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ըստ ասելոյ Շէրէֆխանին` է նուազեալն պարսկական բառիս Սէհէրխիզան, որ նշանակէ Կանխայարոյցք. զի բնակիչք սորա պատմին ՚ի գիրս լինել կանխայարոյց յաղօթս, եւ հետեւօղս բարեաց գործոց: Անկանի այս գաւառ ՚ի հարաւակողմն Բաղիշոյ: Ունի զանազան գետակս. մանաւանդ ՚ի վերայ լերին, ուր յերկուս տեղիս բղխեն ջուրք. եւ գրեթէ առ հասարակ ամքին խառնին ՚ի ջուրն Բաղիշոյ: Երկիր սորա բազմածառ է` մանանաւդ կաղնեօք. բերէ եւ ազգս ազգս պտղոց, զորս տանին ՚ի Բաղէշ: Ունի քաղաք գլխաւոր ՚ի վերայ լերին նոյնպէս Խիզան կոչեցել, եւ բերդ ՚ի նմին. զորոյ շինօղն աւանդեն բնակիչքն լինել նոյն իսկ շինօղն բերդին Մարաղայի, որ էր յազգէ տաճկաց: ՚Ի բերդին է եկեղեցի յանուն սուրբ Յարութեան: