Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առաջին գաւառն է Օճագլըգ. որոյ քաղաք է ՚ի վերայ լերին ՚ի կողմն Ամթայ: ՚Ի վերայ լերինս բղխէ Փանպուգլաւ լայն, որ ստորեւ քան զջուրն սէյտ խառնի ՚ի Տիգրիս:

Երկրորդ գաւառն ուղղագոյն կոչի Միյաֆարղին ընդ մեզ Նփրկէրտ. ունի գիւղաքաղաք աւերել, որ ՚ի հնումն կոչէր նաեւ Մարտիրոսաց քաղաք. կառուցել կայ ընդ հարաւային զառի ՚ի վայր լերին. զոր Դիոնէսիոս պատրիարգ Յակոբեան ասորւոց առ Ասսեմանեայ պատրիարգ Յակոբեան ասորւոց առ Ասսեմանեայ կոչէ Սայոն. մերձ ՚ի վտակն կոչեցեալ` Ալթթուն սսայի, ութօրեայ հեռի ՚ի Մուսուլայ ընդ Մէրտին անցանելով իսկ ընդ Հըսնիքիյֆ` վեցօրեայ. եւ անկանի ՚ի հիւսիսակողմն Ամթայ ՚ի մէջ երկուց լերանց: Լի են` ՚ի սմա հին մեծամեծ շինուածք ընդ մասին քայքայեալք սմա է եւ գերեզման Սէյֆիւտաէվլէի որդւոյ համտանի: Վերոգրել Ալթուն սույին բղխէ ՚ի լեռնէ անտի, որոյ աղբիւր կոչի Այնի հավուզ, մերձ ՚ի քաղաք անդր ՚ի հարաւոյ արեւմտից, այս վտակ ոռոգանէ զանբաւ բազմութիւն պարտիզայ, որք են մանաւանդ սեխենիք` շուրջանակի զլերամբս: Ոմանք զստորագրութիւն Քեաթիպ չէլէպիին ՚ի ճիհաննիւմային` վասն Մծբին կամ Նէսիպին քաղաքի, ՚ի մի առնուն ընդ ստորագրութեան Միւֆարղինայ, ՚ի գրելն թէ բնակչաց գլուխք հարել են ՚ի Սպիտակ Կեղոյ: