Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Է աղաւաղեալն նախնի անուանս Չմշկածագք. որ է սահմանակից Չար սանճագայ յարեւմտից կուսէ. որոյ գիւղաքաղաք է առ ափն Եփրատայ յարեւելից կուսէ, հանդէա Մաշկերտ գեղջն Արաբկերոյ, որ է յարեւմտից Եփրատայ. միօրեայ հեռի ՚ի Կապան Մատենէ, եւ երկօրեայ ՚ի Խարբերդոյ եւ ՚ի Չար սանճագէ. եւ անկանի գրեթէ ընդ մէջ Խարբերդոյ Չար սանճագի եւ Ակնայ. յորմէ հեռի է ընդ ճանապարհ Վզայ 4 ժամաւ. իսկ ընդ ճանապարհ Կաշոյ 8 ժամաւ: Բնակիչք նորա քուրդք եւ հայք. ունի բերդ հին ՚ի խորշ ինչ լերին, որոյ առաջի է դաշտավայր: Յառաջագոյն այս գաւառ էր ընդարձակ յոյժ, եւ ունէր բազում վիճակս. մինչեւ ընդ Քիւրտիսթանու բերիւր ՚ի համար, բայց զկնի սուլդան Սիւլէյմանին այսպէս սահմանեցաւ որպէս եւ է այժմ: