Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գաւառ ինքնագլուխ եւ անկախ. բնակիչք նորա ընդ մեծի մասին յազգէս հայոց. որք են արք հզօրք եւ սաստիկ պատերազմօղք. իսկ ՚ի քրդաց սակաւք: Աւան որ գլխաւոր` նոյնպէս Սավուր կոչեցել` անկանի մերձ ՚ի Մէրտին ՚ի հարաւակողմն Ամթայ, երկու օթեւանօք հեռի ՚ի նմանէ, կառուցել առ Տիգրիս գետով, եւ յարեւելեան ստորոտ լերանցն` որք կոչին Սուլդան Էայլագի. ընդ մէջ աւանին անցանէ վտակ, որ ՚ի լեռնէ անտի իջել, եւ ընդ երկուս զաւանն բաժանել խառնի ՚ի Տիգրիս. ՚ի յաւանին գտանի մի մզկիթ եւ բաղանի, եւ քանի մի կրպակք. ունի եւ բերդ քայքայեալ. պարտէզք սորա բերեն սալոր առատ: