Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Է արեւմտեան վերջին ծայրն Փոքուն Ասիոյ, յարեւելից` սահմանակից է Մեծին Հայոց եւ Միջագետաց. յորոց բաժանի ՚ի ձեռն Եփրատ գետոյն. ՚ի հիւսիսոյ` փաշայութեան կամ նահանգին Դրապզունի, Ճանիկոյ, եւ Ամասիոյ. յարեւմտից` սահմանակից է Շանկրոյ, Ագսէրայի, եւ Ատանոյ. ՚ի հարաւոյ` փաշայութեան Հալպայ: ՚Ի հնումն բաժանէր երիս նահանգս իսկ այժմ ՚ի սմա անկանին:

ա. Սիվաս, կամ Սեւ աստ.

բ. Գայսէրի.

գ. Նիկտէ.

դ. Մալատիա.

ե. Շապին գարահիսար.