Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Փաշայութիւն եռդուզէան:

Ըստ արքունի դիւանագրին ունի գաւառս է. որք են, Սիվատ. Ամիսէ. Պօզօգ. Չօռում. Ճանիկ. Տիվրիկի. Արէպքիր:

Այլ մեզ զամսիէ զՉօռում եւ զՃանիկ ունիմք ստորագրել զյետագայս:

ա. Սիվաս.

բ. Պօղօգ.

գ. Տիվիրիկի.

դ. Արէպքիր.