Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եաղճապէլ. Սեհուկ. Աճը փունղար, սակս լեզութեան աղբերն այսպէս կոչեցել: Շահպէլ. Ղարազար: Գիւղ առ բարձր լերամբ Դէճիր կոչեցեալ. Հաճի միրզէ. Ճիւրին. Ճանճին. Պէկ փունղար:

Խարխին: ՚Ի մէջ ճանապարհին Սեւստոյ եւ Թոգաթու, 9 ժմ հեռի ՚ի Թոգաթու, եւ գրեթէ նոյնչափ ՚ի Սեւստոյ. մերձ ՚ի Եըլտըղ տաղին:

Դերբինճուկ. Չէլէպիլէր: Միով ժամաւ հեռի ՚ի գեղջէս էր մենաստան կոչեցել Խոնրկուտուր, որ է աղաւաղել անուանս Խնդրակատար, կառուցել յանուն սրբոյ Աստուածածնի. բայց ՚ի բազմաց հետէ անհետ լեալ շինուած մենաստանին, միայն քարաշէն տաճար եկեղեցւոյն կանգուն կայ տակաւին, որ հեռի է ՚ի Սեւստոյ 2 ժամաւ եւ կիսով յարեւմուտս նորա:

Գըլխըտէղ: Բնակիչք սորա իբրեւ 30 տուն, միով ժամաւ եւ կիսով հեռի ՚ի Սեւստոյ ՚ի հիւսիսակողմն նորա: Յանդաստան ինչ գեղջս տեսանի կոյտ քարանց, առ որովք բղխէ եւ ջուր. ՚ի տօնի սրբոյն սեւերիանոսի Սեբաստացւոյն քրիստոնեայք շրջակայ սահմանաց գնան անդ յուխտ. զի յայսմ վայրի աւանդեն լինել զգերեզման սրբոյն, նաեւ անուն գեղջս գըլխըտեղ` ըզնոյն ակնարկէ: Յայս գիւղ ասեն լինել նաեւ ըզծնունդ սրբոյն:

Մամուզա. Պօղաղ քէսէն, որ է ՚ի ձորավայրի եւն: