Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առաջինն կոչի եւ Նիկիսար անուն կոչէ եւ Մատթէոս պատմագիր մեր, բայց ՚ի հնումն կոչէր Նէսկէսարիա. ունի բերդաքաղաք ՚ի հիւսիսակողմն Թօգաթու միով օթեւանաւ հեռի ՚ի նմանէ, կառուցել ՚ի հարթարդակ վայրի ՚ի ճանապարհին Էրզիռումայ ՚ի հարաւային ստորոտս լերանց, յորոց հիւսիսային կողմն սկսանի նահանգն Ճանիկ, առ վտակաւ առ ՚ի հնումն կոչէր Լէգուս. այսինքն Գայլ որ թափի յԻրիս գետ: Բնակիչք սորա տաճիկք յոյնք եւ հայք, որք ունին եւ եկեղեցի: Երկիր սորա մրգաւէտ, ուր առատութիւն է ամի, եւ ՚ի մէջ մրգաց նորա երեւելի է կերտս իւր մեծ եւ քաղցր:

Երկրորդն կոչի եւ Արթիգօվա, ուր նշանակէ Դաշտ Արթիգայ, կոչեցաւ այսպէս յանուն Արթիգ պէկին ընդ որոյ իշխանութեամբ էր ՚ի հնումն, ընդ գրելոյ Քեաթիպ չէլէպիին: Ունի աւան ՚ի համանուն գաւառի իւրում ընդ մէջ Սեւստոյ եւ Թօգաթու կառուցեալ ՚ի դաշտավայրի:

Բավլուս կամ Բօլուս: Գիւղ մեծ բնակել ընդ մեծի մասին ՚ի հայոց, ՚ի դաշտավայրին Արթիգապատայ: Բազում անգամ ՚ի ձմերայնի յայսմ վայրի օթեւանի կարաւանն Կոստանդնուպօլսոյ ՚ի գնալն ՚ի Թօգաթ:

Սիս: Գիւղ մերձ ՚ի յԱրթիդապատ առ Գըզըլ Ըրմագ գետակաւ, յորում են եւ յազգէս հայոց: