Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առաջինն ունի բերդ քաղաքանիստ, կառուցեալ ՚ի դաշտավայրի յամայի տեղւոջ, ուր առ ահի աւազակաց գրեթէ հանապազ փակել կան գրունք քաղաքին մանաւանդ ամօք ինչ յառաջ յորում ժամանակի անդադար ասպատակէին ՚ի կողմանս յայնոսիկ: Բնակիչք սորա ընդ մեծի մասին յազգէս հայոց: Շրջակայ սահման նորա յուռթի եւ խոտաւէտ, որով եւ անասունք նորա պարարտք, եւ սէր եւ մածուն ՚ի կաթանէ գո Մշոյ ընտիր յոյժ, նոյնպէս եւ մեղրն այլ հաց սորա սովորաբար եւ անխմոր բաղարջ:

Երկրորդն ունի աւան փոքր կառուցեալ ՚ի լերին ժամաւ եւ կիսով հեռի ՚ի Գօյլու հիսանէն, ՚ի ձախմէ նոյն գետոյն, առ որով ունի քէրվանսէրայ մեծ քարաշէն կոփածոյ կամարակապ ունի եւ բերդ լքեալ ՚ի վերայ կոփածոյ կամարակապ ունի եւ բերդ լքել ՚ի վերայ առապարի որ ամբարձեալ է ՚ի կողմն ինչ աւանին, ուր երբեմն էին զինուորք ՚ի պահպանութիւն խորափիտ վայրացն: