Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ունի աւան համանուն 2 օթեւանօք հեռի ՚ի Տիվիրիկոյ քաղաքագեօղն ՚ի հարաւկողմն նորա. նստի աստ Սու պաշի ՚ի կողմանէ պէյին Տիվրիկոյ: Ունի եւ բերդ ամուր ՚ի գլուխ մեծի քարակտուր բլրոյն, որ մերձ յաւանն. այս քարաժայռ յերկուս ճեղքեալ պատառել կայ. զոր մարդկան ձեռագործ կարծէ Քեաթիպ չէլէպին. եւ ընդ նոյն պատառուած անցանէ վտակն Ագ սու կոչեցել, որ ընդ մէջ Տէրէնտէ աւանին հոսի: Այս թեմ յանգի ՚ի սահմանս նահանգին Մալադիոյ: