Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որպէս ասացաք ՚ի Մեծ Հայս ստորագրութեան սահմանի Մատէն էմինիին, սահման Մատէն էմինիին բաժանի յերկուս. մի մասն անկանի յարեւելս Եփրատայ ՚ի Մեծ Հայս ՚ի փաշայութեան Տիարպէքիրոյ. իսկ միւս մասն անկանի յարեւմտեան կողմն Եփրատայ ՚ի Փոքր Հայս. զառաջին մասն որ անկանէր ՚ի Մեծ Հայս, քանզի ստորագրեցաք ՚ի խօսելն զՏիարպէքիրոյ, մնայ այժմ ստորագրել զայս երկրորդ մասն` որ անկանի ՚ի Փոքր Հայս: Վասն սորա այսպէս յարքունի դիւրանագրին. Արէպքիր տէրլէվայի. քանզի հուպ է ՚ի սա Կապանու Մատէնն, Մատէն էմինի նստի անտանօր եւ իշխէ. գատըլըգ որք ընդ սովին` են սոքա:

ա. Արէպքիր. բ. Էկին. գ. Փշատի. որ է վիճակն է Էկինոյ:

Եւ յիւրաքանչիւրսն ՚ի սոսա նստի գատը: