Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վանք: Եկեղեցի Սուրբ Գէորգ, կից նմին եւ մատուռն մի հայոց յանուն սրբոյն Սարգսի:

Ձորակ: Եկեղեցի սորա յանուն սրբոյն Նիկողայոսի. առ որով եւ մատուռն հայոց յանուն սրբոյն Գէորգայ: Առ ձորակաւ է բարձր լեառն կոչեցել Սարին սուրբ Սարգսին, յորոյ գլուխն կայ աշտարակ քարաշէն. որոյ այժմ հիմունք եւ ստորին կողմանք միայն երեւին բարձր իբրեւ երեք գրկաչափ. ընդ երկրաւ տեղւոյս գտանին երբեմն տէղք երկաթիք:

Տէլիքլիւ տաղ: Է քարաժայռ լեռնանման ՚ի մէջ երկուց վերոգրել գիւղօրէից, որոյ մարմին ծակեալ կայ ստորեւ. ընդ այն ծերպ երթեւեկս առնեն աներկիւղ ճանապարհորդք. զի չիք անդ այլ ճանապարհ:

Շուշա, կամ Շուշի: Եկեղեցի սուրբ Գէորգ գտանին ՚ի սմա նաեւ տաճիկք:

Մուշեղկայ կամ Մուշեղկան: Գտանին ՚ի սմա նաեւ տաճիկք, եկեղեցի սորա յանուն Յոհաննու Ոսկեբերանի: Այս ամենայն գիւղօրէք հայհոռոմոց են յայնկոյս Եփրատայ, ՚ի բնակչաց գիւղօրէիցս վանքայ եւ ձորակայ որք են մեծ բազումք գտանին ՚ի Ստանպօլ: