Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տիլլու. Բակէր. Ապրանք. Աղլ. Արկու. Հաբէղնոց, կամ Հաբաղնոց, որոյ սեաւ գինին քաղցր եւ զօրաւոր: Սանդուխ. Փլատի, որ եւ է վիճակ քանի մի գիւղօրէից մանաւանդ յառաջին ժամանակս. այս վիճակ ձգի ՚ի կաչոյէ մինչեւ ՚ի սուրբ Երեւումն. կոչեցաւ այսպէս ՚ի բազմութենէ փշատի ծառոց:

Սերկեւիլ. Վանգէղ: Բնակիչք կրկին վերջին գիւղօրէիցս` ՚ի հայոց դարձան ՚ի տաճկութիւն բազում ամօք յառաջ: Միջի գեղ. Սալաու. Բաղշտաղ. Պաղ լիճք, Ուռէք. Չէօփլէր, որ այժմ է աւերակ: Սանազրիք, Եաղուպրիք, Խասան. Ըռապատ. Բետղան. Կեճէկի. յորում են էմիրք: Կալոյ. բնակիչք որ տունք իբր 100 որք իբր 80 ամօք յառաջ ազգատոհմք մինչեւ ցայժմ զհայկական ունին մականուն:

Արակայ: Մօտ ՚ի Նավրեր գիւղ հայոց, հեռի յԱկնայ 6 ժամաւ ՚ի կողմն լերին Տորու չիչէկի. ուր յամարայնի ժողովին քուրդք. բնակիչք սորա առհասարակ տաճիկք: Արտաքոյ գեղջն ՚ի զառ ՚ի Կողի լերին է գերեզման յանուն սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ պատեալ որմովք. ուր էր ասեն եկեղեցին սորա կործանեցաւ. կին ոմն տաճիկ ՚ի նոյն գեղջէ սպաս տանի գերեզմանի սրբոյն, առ որ յաճախեն ուխտաւորք յամենայն կողմանց: Աւանդեն թէ կրօնաւորք որք ՚ի ԺԱ դարու ընդ Սենեքերիմայ արքայի աստ փոխադրեցան ՚ի Նարեկայ որ ՚ի Վան, ընդ իւրեանս բերեալ զմարմին սրբոյն, շինեցին մենաստան եւ եկեղեցի. եւ ՚ի նմա հանգուցին զմարմին սրբոյն. յորմէ եւ գիւղն ՚ի սկզբան անդ կոչեցաւ գիւղ Նարկայ. եւ ապա աղաւաղանօք Արակայ. թէպէտ եւ պատումին Սենեքերիմայ գրէ` թէ ոչ ետ կայսեր զվանորայս Վանայ. ուստի չէր հարկ փոխադրելոյ անտի կրօնաւորաց, բայց եթէ առ ապահովութեան կամ առ այլ ինչ պատճառի: