Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առաջինն միով օթեւանաւ հեռի է ՚ի Գայսերից յարեւմուտս կոյս. իսկ երկրորդն ձգի առ վասակաւ Գըզըլ Ըրմագին, որ գայ յԻսալամլը թեմէն, Հաճին կամ Հեճին: Աւան ՚ի հիւսիսակողն Սսոյ եւ ՚ի հարաւկողմն Գայսէրիոյ. երկօրեայ հեռի յերկոցունց մերձ ՚ի Վաքա գիւղ նահանգին Ատանոյ, ՚ի վերայ բլրոյ ունի եւ բերդ փոքրիկ: Բնակիչք սորա յազգէս հայոց տունք իբրեւ 300. որք եւ ունին եկեղեցի երկու, սուրբ Գէորգ եւ սուրբ Աստուածածին, զոր արքայազուն Թորոսի ասէն շինեալ. արտաքոյ ունի մենաստան յանուն սրբոյն Յակոբայ շինեալ ՚ի Խաչատուր եպիսկոպոսէ ՚ի թուականիս ՌԴ եւ նորոգեալ ապա բազում առաջնորդ: Են ՚ի սմա եւ տաճիկք 50, 60 տուն: Դառկա տէրէսի: Կիրճ մերձ ՚ի դաշտավայրն կոչեցեալ Մակա օվասի:

Ինօղլու: Դաշտավայր առ վտակաւ գըզըլ ըրմագին, մերձ ՚ի լեառն կոչեցել Կէզպէլ: